Make your own free website on Tripod.com


 


.. shrii shivastuti ..
kailaasaraaNaa shivacha.ndramauLii . phaNii.ndra maathaa.n mukuTii.n jhaLaaLii .
kaaruNyasi.ndhuu bhavaduHkhahaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 1..

ravii.ndu daavaanala puurNa bhaaLii.n . svateja netrii.n timiraugha jaaLii .
brahmaa.nDadhiishaa madanaa.ntakaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 2..

jaTaa vibhuutii uTi cha.ndanaachii . kapaalamaalaa prita gautamiichii .
pa.nchaananaa vishvanivaa.ntakaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 3..

vairaagyayogii shiva shuulapaaNii . sadaa samaadhii nijabodhavaaNii .
umaanivaasaa tripuraa.ntakaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 4..

udaara meruu pati shailajechaa . shriivishvanaatha mhaNatii suraa.nchaa .
dayaanidhii jo gajacharmadhaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 5..

brahmaadi va.ndii amaraadinaatha . bhuja.ngamaalaa dhari somakaa.nta .
ga.ngaa shirii.n doSha mahaavidaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 6..

karpuuragaurii.n girijaa viraaje . haLaahaLe ka.nTha niLaachi saaje .
daaridryaduHkhe.n smaraNe.n nivaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 7..

smashaanakriiDaa karitaa.n sukhaave . to devachuuDaamaNi koNa aahe .
udaasamuurtii.n jaTaabhasmadhaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 8..

bhuutaadinaatha ari_a.ntakaachaa . to svaami maajhaa  dhvaja shaaMbhavaachaa .
raajaa mahesha bahubaahudhaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 9..

na.ndii haraachaa hara na.ndikesha . shrii vishvanaatha mhaNatii suresha .
sadaashiva vyaapaka taapahaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 10..

bhayaanaka bhiima vikraaLa nagna . liilaavinode.n kari kaama bhagna .
to rudra vishvaMbhara dakSha maarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 11..

ichchhaa haraachii jaga he.n vishaaLa . paaLii rachiito kari brahmagoLa .
umaapatii bhairava vighnahaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 12..

bhaagiirathiitiira sadaa pavitra . jethe.n ase taaraka brahmama.ntra .
vishvesha vishvaMbhara trinetradhaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 13..

prayaaga veNii sakaLaa haraachyaa . paadaaravi.ndii.n vahaatii hariichyaa .
ma.ndaakinii ma.ngala mokShakaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 14..

kiirtii haraachii stuti bolavenaa . kaivalyadaataa manujaa.n kaLenaa .
ekaagranaatha viSha a.ngikaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 15..

sarvaa.ntarii.n vyaapaka jo niya.ntaa . to praaNali.ngaajavaLii maha.ntaa .
a.nkii.n umaa te giriruupadhaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 16..

sadaa tapasvii ase kaamadhenuu . sadaa sateja shashi koTibhaanuu .
gauriipatii jo sadaa bhasmadhaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 17..

karpuuragaura smaralyaa visaa.nvaa . chi.ntaa harii jo bhajakaa.n sadaivaa .
a.ntii.n svahiita suchanaa vichaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 18..

viraama kaaLii.n vikaLa shariira . udaasa chittii.n na dhariicha dhiira .
chi.ntaamaNii chi.ntane.n chittahaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 19..

sukhaavasaane sakaLe.n sukhaachii.n . duHkhaavasaane TaLatii jagaachii.n .
dehaavasaane.n dharaNii tharaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 20..

anuhaatashabda gaganii.n na maaya . tyaacheni naade.n bhava shuunya hoya .
kathaa nijaa.nge.n karuNaa kumaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 21..

shaa.nti svaliilaa vadanii.n vilaase . brahmaa.nDagoLii.n asunii na diise .
bhillii bhavaanii shiva brahmachaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 22..

piitaaMbare.n ma.nDita naabhi jyaachii . shobhaa jaDiita vari ki.nkiNiichii .
shriidevadatta duritaa.ntakaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 23..

jivaashivaa.nchii jaDalii samaadhii . viTalaa prapa.ncha tuTalii upaadhii .
shuddhasvare.n garjati veda chaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 24..

nidhaanakuMbha bharalaa abha.nga . pahaa nijaa.nge.n shiva jyotili.nga .
gaMbhiira dhiira surachakradhaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 25..

ma.ndaara bilve.n bakule.n suvaasii . maalaa pavitra vahaa sha.nkaraasii .
kaashiipurii.n bhairava vishva taarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 26..

jaa_I ju_I chaMpaka puShpajaatii . shobhe gaLaa.n maalatimaaLa haatii.n .
prataapasuurya sharachaapadhaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 27..

alakShyamudraa shravaNii.n prakaashe . saMpuurNa shobhaa vadanii.n vikaase .
ne_I supa.nthe.n bhavapailatiirii.n . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 28..

naageshanaamaa sakaLaa.n jivhaaLaa . manaa jape.n re shivama.ntramaaLaa .
pa.nchaakSharii dhyaana guhaavihaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 29..

ekaa.nti ye re gururaaja svaamii . chaitanyaruupii.n shiva saukhyanaamii.n .
shiNalo.n dayaaLaa bahusaala bhaarii . tujaviiNa shaMbho maja koNa taarii .. 30..

shaastraabhyaasa nako shrutii paDhu.n nako tiirthaa.nsi jaa_U.n nako .
yogaabhyaasa nako vrate.n makha nako tiivre.n tape.n tii.n nako ..

kaaLaache.n bhaya maanasii.n dharu.n nako duShTaa.nsa sha.nkuu.n nako .
jyaachiiyaa smaraNe.n patiita taratii to shaMbhu soDuu.n nako ..


Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

Last Updated on 07/05/03