Make your own free website on Tripod.com


 


.. shrIgaNapatisahasranAmastotram ..
.. shrIrastu ..

gaNeshvaro gaNakrIDo gaNanAtho gaNAdhipaH .
ekada.nShTro vakratuNDo gajavaktro mahodaraH .. 1..

lambodaro dhUmravarNo vikaTo vighnanAyakaH .
sumukho durmukho buddho vighnarAjo gajAnanaH .. 2..

bhImaH pramoda Anando surAnando madotkaTaH .
herambashshambarashshambhurlambakarNo mahAbalaH .. 3..

nandano.alampaTo bhImo meghanAdo gaNaJNjayaH .
vinAyako virUpAxo dhIrashshUro varapradaH .. 4..

mahAgaNapatirbuddhipriyaH xipraprasAdanaH .
rudrapriyo gaNAdhyaxo umAputro.aghanAshanaH .. 5..

kumAragururIshAnaputro mUShakavAhanaH .
siddhipradaH siddhipatissiddhissiddhivinAyakaH .. 6..

vighnastuN^gabhujassimhavAhano mohinIpriyaH .
kaTiN^kaTo rAjaputrashshakalassammito.amitaH .. 7..

kUshmANDagaNasambhUto durjayo dhUrjayo.ajayaH .
bhUpatirbhuvaneshashcha bhUtAnA.n patiravyayaH .. 8..

vishvakartA vishvamukho vishvarUpo nidhirghR^iNiH .
kaviH kavInAmR^iShabho brahmaNyo brahmaNaspatiH .. 9..

jyeShTharAjo nidhipatiH nidhipriyapatipriyaH .
hiraNmayapurAntasthaH sUryamaNDalamadhyagaH .. 10..

karAhatidhvastasindhusalilaH pUShadantabhR^it.h .
umAN^gakeLikutukI muktidaH kulapAlakaH .. 11..

kiRITI kuNDalI hArI vanamAlI manomayaH .
vaimukhyahatadR^ishyashrIH pAdAhatyA jitaxitiH .. 12..

sadyo jAtaH svarNabhujaH mekhalI durnimittahR^it.h .
dussvapnahR^itprahasano guNI nAdapratiShThitaH .. 13..

surUpassarvanetrAdhivAso vIrAsanAshrayaH .
pItAmbaraH khaDgadharo khaNDendukR^itashekharaH .. 14..

chitrAN^kashyAmadashano phAlachandrashchaturbhujaH .
yogAdhipastArakasthaH puruSho gajakarNakaH .. 15..

gaNAdhirAjo vijayasthiro gaNapatirdhvajI .
devadevaH smaraprANadIpako vAyukIlakaH .. 16..

vipashchidvarado nAdo nAdabhinnavalAhakaH .
varAhavadano mR^ityuJNjayo vyAghrAjinAmbaraH .. 17..

ichchhAshaktidharo devatrAtA daityavimardanaH .
shambhuvaktrodbhavashshambhukopahA shambhuhAsyabhUH .. 18..

shambhutejAshshivAshokahArI gaurIsukhAvahaH .
umAN^gamalajo gaurItejobhUssvardhunIbhavaH .. 19..

yaGYakAyo mahAnAdo girivarShashubhAnanaH .
sarvAtmA sarvadevAtmA brahmamUrdhA kakupchhrutiH .. 20..

brahmANDakumbhashchida.hvyomaphAlassatyashiroruhaH .
jagajjanmalayonmeShanimeSho.agnyarkasomadR^ik.h .. 21..

girI.ndraikarado dharmo dharmiShThaH sAmabR^i.nhitaH .
graharxadashano vANIjihvo vAsavanAsikaH .. 22..

kulAchalA.nsassomArkaghaNTo rudrashirodharaH .
nadInadabhujassarpA.nguLikastArakAnakhaH .. 23..

bhrUmadhyasa.nsthitakarobrahmavidyAmadotkaTaH .
vyomanAbhaH shrIhR^idayo merupR^iShTho.arNavodaraH .. 24..

kuxisthayaxagandharvaraxaHkinnaramAnuShaH .
pR^ithvIkaTissR^iShTiliN^gaH shailorUdagrajAnukaH .. 25..

pAtALajaN^gho munipatkAlAN^guShThastrayItanuH .
jyotirmaNDalalAN^gUlo hR^idayAlAnanishchalaH .. 26..

hR^itpadmakarNikAshAyI viyatkeLisaroruhaH .
sadbhaktadhyAnanigaLo pUjAvAri nivAritaH .. 27..

pratApI kAshyapasutaH gaNapo viTapI balI .
yashasvI dhArmikassvojAH pramathaH pramatheshvaraH .. 28..

chintAmaNidvIpapatiH kalpadrumavanAlayaH .
ratnamaNDapamadhyastho ratnasi.nhAsanAshrayaH .. 29..

tIvrAshirodhR^itapado jvAlinImauLilAlitaH .
nandAnanditapIThashrIH bhogadAbhUShitAsanaH .. 30..

sakAmadAyinIpIThaH sphuradugrAsanAshrayaH .
tejovatIshiroratnassatyAnityavata.nsitaH .. 31..

savighnanAshinIpIThassarvashaktyambujAlayaH .
lipipadmAsanAdhAro vahnidhAmatrayAlayaH .. 32..

unnataprapado gUDhagulphassa.nvR^itapArShNikaH .
pInajaN^ghaH shliShTajAnuH sthUlarUpo namatkaTiH .. 33..

nimnanAbhiH sthUlakuxiH pInavaxA bR^ihadbhujaH .
pInaskandho kambukaNTho lamboShTho lambanAsikaH .. 34..

bhagnavAmaradastuN^gadaxada.nto mahAhanuH .
hrasvanetratrayashshUrpakarNo nibiDamastakaH .. 35..

stambakAkArakumbhAgro ratnamauLirniraN^kushaH .
sarpahArakaTIsUtrassarpayaGYopavItavAn.h .. 36..

sarpakoTIrakaTakaH sarpagraiveyakAN^gadaH .
sarpakaxodarAbandhaH sarparAjottarIyakaH .. 37..

raktaraktA.nbaradharo raktamAlyavibhUShaNaH .
raktexaNo raktakaro raktatAlvoShThapallavaH .. 38..

shvetashvetAmbaradharaH shvetamAlyavibhUShaNaH .
shvetAtapatraruchirashshvetachAmaravIjitaH .. 39..

sarvAvayavasa.npUrNassarvalaxaNalaxitaH .
sarvAbharaNabhUShADhyassarvashobhAsamanvitaH .. 40..

sarvamaN^gaLamAN^galyassarvakAraNakAraNaH .
sarvadaikakarashshArN^gIbIjApUragadAdharaH .. 41..

ixuchApadharashshUlI chakrapANissarojabhR^it.h .
pAshI dhR^itotpalashshAlImaJNjarIbhR^it.h svadantabhR^it.h .. 42..

kalpavallIdharo vishvAbhayadaikakaro vashI .
axamAlAdharo GYAnamudrAvAnmudgarAyudhaH .. 43..

pUrNapAtrI kambudharo vidhUtArisamUhakaH .
mAtuluN^gadharashchUtakalikAbhR^itkuThAravAn.h .. 44..

puShkarasthasvarNaghaTIpUrNaratnAbhivarShakaH .
bhAratIsundarInAtho vinAyakaratipriyaH .. 45..

mahAlaxmIpriyatamaH siddhalaxmImanoharaH .
ramArameshapUrvAN^go daxiNomAmaheshvaraH .. 46..

mahIvarAhavAmAN^go ratikandarpapashchimaH .
Amoda modajananassapramodapramodanaH .. 47..

samedhitasamR^iddhashrIH buddhisiddhipravartakaH .
dattasaumukhyasumukhaH kAntikandaLitAshrayaH .. 48..

madanAvatyAshritAN^a.hghriH kR^itavaimukhyadurmukhaH .
vighnasampallatopaghnaH sadonnidramadadravaH .. 49..

vighnakR^innighnacharaNo drAviNIshaktisatkR^itaH .
tIvrAprasannanayano jvAlinIpAlanaikadR^ik.h .. 50..

mohinImohano bhogadAyinIkAntimaNDitaH .
kAminIkAntavaktrashrIradhiShThitavasundharaH .. 51..

vasudhArA manomoda mahAshaN^khanidhiprabhuH .
namadvasumatImauLimahApadmanidhiprabhuH .. 52..

sarvasadrurusa.nsevyashshochiShkeshahR^idAshrayaH .
IshAnamUrdhA devendrashikhaH pavananandanaH .. 53..

ugraH pratyagranayano divyAstrANA.n prayogavAn.h .
airAvatAdisarvAshAvAraNAvaraNapriyaH .. 54..

vajrAdyastraparIvAro gaNachaNDasamAshrayaH .
jayo jayaparIvAro vijayo vijayAvahaH .. 55..

ajitArchitapAdAbjaH nityAnityavata.nsitaH .
vilAsinIkR^itollAsashshauNDI saundaryamaNDitaH .. 56..

anantAnantasukhadassumaN^gaLasumaN^gaLaH .
ichchhAshaktirGYAnashaktikriyAshaktiniShevitaH .. 57..

subhagAsa.nshritapadaH lalitAlalitAshrayaH .
kAminIkAmanaH kAmaH mAninIkeLilAlitaH .. 58..

sarasvatyAshrayo gaurInandanaH shrIniketanaH .
guruguptapado vAchA siddho vAgIshvareshvaraH .. 59..

naLinIkAmuko vAmArAmAjyeShThAmanoramaH .
raudrImudritapAdAbjaH humbIjastuN^gashaktikaH .. 60..

vishvAdijananatrANaH svAhAshaktissakIlakaH .
amR^itAbdhikR^itAvAsaH madaghUrNitalochanaH .. 61..

uchchhiShTagaNa uchchhiShTagaNesho gaNanAyakaH .
sArvakAlikasa.nsiddhiH nityashaivadigambaraH .. 62..

anapAyo.anantadR^iShTiraprameyo.ajarAmaraH .
anAvilo.apratiratho achyutohyamR^itAxaraH .. 63..

apratarkyo.axayo.ajayyo anAthashcha anAmayaH .
amoghasiddhiradvaito aghoro.apratimAnanaH .. 64..

anAkAro.abdhibhUmyagnibalahA.avyaktalaxaNaH .
AdhArapITha AdhAra AdhArAdheyavarjitaH .. 65..

AkhuvAhana ketvAshApUrakAkhumahAraNaH .
ixusAgaramadhyasthaH ixubhaxaNalAlasaH .. 66..

ixuchApAtirekashrIH ixuchApaniShevitaH .
indragopasamAnashrIH indranIlasamadyutiH .. 67..

indIvaradaLashyAmaH indumaNDalanirmalaH .
indrapriya iDAbhAga iDAdhAmendirApriyaH .. 68..

ixvAkuvighnavidhva.nsI itikartavyatepsitaH .
IshAnamauLirIshAna IshAnasuta IshaghaH .. 69..

IShaNAtrayakalpAntaH IhAmAtravivarjitaH .
upendra uDubhR^inmauLiruDerakabalipriyaH .. 70..

unnatAnana uttuN^ga udArastridashAgraNIH .
UrjasvAnUjjvalatanuH UhApohadurAsadaH .. 71..

R^igyajussAmasambhUtiR^iddhisiddhipravartakaH .
R^ijuchittaikasulabhaH R^iNatrayavimochanaH .. 72..

svabhaktavighnanAshashcha suradviTchhaktilopakR^it.h .
vimukhArchAnAviluptashrIrlUtAvisphoTanAshanaH .. 73..

ekArapIThamadhyastha ekapAdakR^itAsanaH .
ejitAkhiladaityashrIH ejitAkhilasa.nshrayaH .. 74..

aishvaryanidhiraishvarya_aihikAmuShmikapradaH .
aira.nmadasamonmeSha airAvatanibhAnanaH .. 75..

oN^kAravAchya oN^kAra ojasvAnoShadhIpatiH .
audAryanidhirauddhatyadhurya aunnatyavigrahaH .. 76..

suranAgAnAmaN^kushashcha suravidviShAmaN^kushaH .
asamastavisargA.ntapAdeShu parikIrtitaH .. 77..

kamaNDaludharaH kalpaH kapardI kalabhAnanaH .
karmasAxI karmakartA karmAkarmaphalapradaH .. 78..

kadambakorakAkAraH kUshmANDagaNanAyakaH .
kAruNyadehakapilaH kathakaH kaTisUtrabhR^it.h .. 79..

kharvaH khaDgapriyaH khaDgI khAtAntasthaH khanirmalaH .
kharvATashrR^iN^ganilayaH khaTvAN^gI khadurAsadaH .. 80..

gaNADhyo gahano gamyo gadyapadyasudhArNavaH .
gadyagAnapriyo garjaH gItagIrvANapUrvajaH .. 81..

guhyAchArarato guhyaH guhyAgamanirUpitaH .
guhAshayo guhAbdhistho gurugamyo gurorguruH .. 82..

ghaNTAghargharikAmAlI ghaNTakumbho ghaTodaraH .
chaNDashchaNDIshvarashchaNDI chaNDeshashchaNDavikramaH .. 83..

charAcharapitA chintAmaNicharvaNalAlasaH .
chhandashchhandovapushchhando durlaxyashchhandavigrahaH .. 84..

jagadyonirjagatsAxI jagadIsho jaganmayaH .
japo japaparo japyo jihvAsi.nhAsanaprabhuH .. 85..

jhalajhjhallolasaddAnajhaN^kAribhramarAkulaH .
TaN^kArasphArasa.nrAvAnukArimaNinUpuraH .. 86..

tApatrayanivArI cha sarvamantraikasiddhidaH .
DiNDimuNDo DAkinIsho DAmaro DiNDimapriyaH .. 87..

DhakkAninAdamudito Dhauko DhuNDhivinAyakaH .
tatvAnA.n paramastatvaGYeyastatvanirUpitaH .. 88..

tArakAntarasa.nsthAnastArakastArakAntakaH .
sthANuH sthANupriyaH sthAtA sthAvaro jaN^gamo jagat.h .. 89..

daxayaGYapramathano dAtA dAnavamohanaH .
dayAvAndivyavibhavo daNDabhR^iddaNDanAyakaH .. 90..

dantaprabhinnAbhramalo daityavAraNadAraNaH .
da.nShTrAlagnadvipaghaTo devArthanR^igajAkR^itiH .. 91..

dhanadhAnyapatirdhanyo dhanado dharaNIdharaH .
dhyAnaikaprakaTo dhyeyaH dhyAno dhyAnaparAyaNaH .. 92..

nandyo nandipriyo nAdo nAdamadhyapratiShThitaH .
niShkaLo nirmalo nityo nityAnityo nirAmayaH .. 93..

para.nvyomA parandhAmA paramAtmA parampadaH .
parAtparaH pashupatiH pUrNamodakasAravAn.h .. 94..

pUrNAnandaH parAnandaH purANapuruShottamaH .
padmaprasannanayanaH praNatAGYAnamochanaH .. 95..

pramANapratyayAtItaH praNatArtinivAraNaH .
phalahastaH phaNipatiH phetkAraphaNitapriyaH .. 96..

bANArchitAN^a.hghriyugaLo bANakeLikutUhalI .
brahmA brahmArchitapado brahmachArI bR^ihaspatiH .. 97..

bR^ihattamo brahmaparo brahmaNyo brahmavitpriyaH .
bR^ihannAdAgryachItkAro brahmANDAvaLimekhalaH .. 98..

bhrUxepadattalaxmIko bhargo bhadro bhayApahaH .
bhagavAn.h bhaktisulabho bhUtido bhUtibhUShaNaH .. 99..

bhavyo bhUtAlayo bhogadAtA bhrUmadhyagocharaH .
mantro mantrapatirmantrI madamattamanoramaH .. 100..

mekhalAvAnmandagatiH matimatkamalexaNaH .
mahAbalo mahAvIro mahAprANamahAmanAH .. 101..

yaGYo yaGYapatiryaGYagoptA yaGYaphalapradaH .
yashaskaro yogagamyo yAGYiko yAjakapriyaH .. 102..

raso rasapriyo rasyo raJNjako rAvaNArchitaH .
raxoraxAkaro ratnagarbho rAjyasukhapradaH .. 103..

laxo laxaprado laxyo layastho laDDukapriyaH .
lAsyapriyo lAsyaprado lAbhakR^illokavishrutaH .. 104..

vareNyo vahnivadano vandyo vedAntagocharaH .
vikartA vishvatashchaxuH vidhAtA vishvatomukhaH .. 105..

vAmadevo vishvanetA vajrI vajranivAraNaH .
vishvabandhana viShkambhadhAro vishvAmaraprabhuH .. 106..

shabdabrahmashamaprApyo shambhushaktigaNeshvaraH .
shAstrashikhAgranilayo sharaNyaH shikharIshvaraH .. 107..

ShaDR^itukusumasragvI ShaDAdhAraH ShaDaxaraH .
sa.nsAravaidyassarvaGYaH sarvabheShajabheShajaH .. 108..

sR^iShTisthitilayakrIDassurakuJNjarabhedanaH .
sindUritamahAkumbhassadasada.hvyaktidAyakaH .. 109..

sAxI samudramathanaH svasa.nvedyaH svadaxiNaH .
svatantrassatyasaN^kalpassAmagAnaratassukhI .. 110..

ha.nso hastipishAchIsho havano havyakavyabhuk.h .
havyo hR^itapriyo harSho hR^illekhAmantramadhyagaH .. 111..

xetrAdhipaH xamAbhartA xamAparaparAyaNaH .
xipraxemakaraH xemAnandaH xoNIsuradrumaH .. 112..

dharmaprado.arthadaH kAmadAtA saubhAgyavardhanaH .
vidyAprado vibhavado bhuktimuktiphalapradaH .. 113..

AbhirUpyakaro vIrashrIprado vijayapradaH .
sarvavashyakaro garbhadoShahA putrapautradaH .. 114..

medhAdaH kIrtidashshokahArI daurbhAgyanAshanaH .
prativAdimukhastambho duShTachittaprasAdanaH .. 115..

parAbhichArashamano duHkhabhaJNjanakArakaH .
lavastruTiH kalA kAShThA nimeSho ghaTimuhUrtakaH .. 116..

praharashcha divA naktaH ahorAtra aharnisham.h .
paxo mAsAyano varShAH yugaH kalpo mahAlayaH .. 117..

rAshistArAtithiryogaH vAraH karaNa a.nshakaH .
lagno horA kAlachakro merussaptarShayo dhruvaH .. 118..

rAhurmandaH kavirjIvaH budho bhaumashshashI raviH .
kAlaH sR^iShTisthitirvishvaH sthAvaro jaN^gamo jagat.h .. 119..

bhUrApognirmaruda.hvyomA aha.nkR^itprakR^itiH pumAn.h .
brahmA viShNushshivo rudraIshashaktissadAshivaH .. 120..

tridashAH pitarassiddhA yaxA raxAshcha kinnarAH .
sAdhyA vidyAdharA bhUtAH manuShyAH pashavaH khagAH .. 121..

samudrAssaritashshailAH bhUto bhavyo bhavodbhavaH .
sAN^_khyaH pAtaJNjalo yogaH purANashcha shrutiH smR^itiH .. 122..

vedAN^gAshcha sadAchAraH mImA.nsA nyAyavistaraH .
Ayurvedo dhanurvedo gAndharvaH kAvyanATakaH .. 123..

vaikhAnaso bhAgavato mAnuShaH pAJNcharAtrakaH .
shaivaH pAshupataH kAlamukho bhairavashAsanaH .. 124..

shAkto vainAyakassauro jainaghUrhatasa.nhitaH .
sadasada.hvyakta avyaktassachetana.achetanaH .. 125..

bandho moxassukho bhogo yogassatya aNurmahat.h .
svasti hu.nrUpaShaDrUpakhaDgabhrUshcha svadhAmayaH .. 126..

svAhArUpaH shrauShaDrUpo vauShaDrUpo vaShaNmayaH .
GYAnaviGYAna Anando bodhassa.nvichchhamo yamaH .. 127..

eko ekAxaro eka ekAxaraparAyaNaH .
ekAgradhIrekavIro ekAnekasvarUpadhR^it.h .. 128..

dvirUpo dvibhujo da.hvyaxo dvirado dviparaxakaH .
dvaimAturadvivadano dvandvAtIto dvayAtigaH .. 129..

tridhAmA shrIkarastretA trivargaphaladAyakaH .
triguNAtmA trilokAdistrishaktIshastrilochanaH .. 130..

chaturbAhushchaturdantashchaturAtmA chaturmukhaH .
chaturvidhopAyakarashchaturvidhaphalapradaH .. 131..

chaturAnanasa.nprItaH chaturvarNAshramAshrayaH .
chaturvidhavachovR^ittiparivR^ittipravartakaH .. 132..

chaturthIpUjanaprItashchaturthItithisambhavaH .
paJNchAxarAtmA paJNchAtmA paJNchAsyaH paJNchakR^ityakR^it.h .. 133..

paJNchAdhAraH paJNchavarNaH paJNchAxaraparAyaNaH .
paJNchatALaH paJNchakaraH paJNchapraNavabhAvikaH .. 134..

paJNchabrahmamayasphUrtiH paJNchAvaraNavAritaH .
paJNchabhaxyapriyaH paJNchabANaH paJNchashivAtmakaH .. 135..

ShaTkoNapIThaShShaTchakradhAmA ShaTgranthibhedakaH .
ShaDadhvadhvAntavidhva.nsI ShaDaN^gulamahAhradaH .. 136..

ShaNmukhaH ShaNmukhabhrAtA ShaTchhaktiparivAritaH .
ShaDvairivargavidhva.nsI ShaDUrmibhayabhaJNjanaH .. 137..

ShaTtarkadUraShShaTkarmanirataH ShaDrasAshrayaH .
saptapAtALacharaNaH saptadvIporumaNDitaH .. 138..

saptasvarlokamakuTassaptasaptivarapradaH .
saptAN^garAjyasukhadassaptarShigaNamaNDitaH .. 139..

saptachhandonidhissaptahotA saptasvarAshrayaH .
saptAbdhikeLikAsArassaptamAtR^iniShevitaH .. 140..

saptachchhadAmodamadassaptachhandomukhapriyaH .
aShTamUrtirdhyeyamUrtiraShTaprakR^itikAraNaH .. 141..

aShTAN^gayogaphalabhugaShTapatrAmbujAsanaH .
aShTashaktisamR^iddhashrIraShTaishvaryapradAyakaH .. 142..

aShTapIThopapIThashrIraShTamAtR^isamAvR^itaH .
aShTabhairavasevyo.aShTavasuvandyo.aShTamUrtibhR^it.h .. 143..

aShTachakrasphuranmUrtiraShTadravyahaviH priyaH .
navanAgAsanAdhyAsI navanidhyanushAsitA .. 144..

navadvAraghanAdhAro navadhAraniketanaH .
naranArAyaNastutyo navadurgAniShevitaH .. 145..

navanAthamahAnAtho navanAgavibhUShaNaH .
navaratnavichitrAN^go navashaktishirodhR^itaH .. 146..

dashAtmako dashabhujo dashadikpativanditaH .
dashAdhyAyo dashaprANo dashendriyaniyAmakaH .. 147..

dashAxaramahAmantro dashAshAvyApivigrahaH .
ekAdashAdirudraissa.nstuta ekAdashAxaraH .. 148..

dvAdashoddaNDadordaNDo dvAdashAN^kaniketanaH .
trayodashabhidhAbhinnavishvedevAdhidaivataH .. 149..

chaturdashendraprabhavashchaturdashamanuprabhuH .
chaturdashAdividyADhyashchaturdashajagatprabhuH .. 150..

sAmapaJNchadashaH paJNchadashIshItA.nshunirmalaH .
ShoDashAdhAranilayaH ShoDashasvaramAtR^ikaH .. 151..

ShoDashAntapadAvAsaH ShoDashendukalAtmakaH .
saptasaptadashI saptadashassaptadashAxaraH .. 152..

aShTAdashadvIpapatiraShTAdashapurANakR^it.h .
aShTAdashauShadhisraShTA aShTAdashamunismR^itaH .. 153..

aShTAdashalipivyaShTisamaShTiGYAnakovidaH .
ekavi.nshaH pumAnekavi.nshatyaN^guLipallavaH .. 154..

chaturvi.nshatitatvAtmA paJNchavi.nshAkhyapUruShaH .
saptavi.nshatitAreshassaptavi.nshatiyogakR^it.h .. 155..

dvAtri.nshadbhairavAdhIshashchatustri.nshanmahAhradaH .
ShaT.htri.nshattatvasambhUtiraShTatri.nshatkalAtanuH .. 156..

namadekonapaJNchAshanmarudvarganirargaLaH .
paJNchAshadaxarashreNiH paJNchAshadrudravigrahaH .. 157..

paJNchAshadviShNushaktIshaH paJNchAshanmAtR^ikAlayaH .
dvipaJNchAshadvapushshreNistriShaShTyaxarasa.nshrayaH .. 158..

chatuShShaShTyarNanirNetA chatuShShaShTikalAnidhiH .
chatuShShaShTimahAsiddhayoginIbR^indavanditaH .. 159..

aShTaShaShTimahAtIrthaxetrabhairavabhAvanaH .
chaturNavatimantrAtmA ShaNNavatyadhikaprabhuH .. 160..

shatAnandashshatamakhashshatapatrAyatexaNaH .
shatAnIkashshatadhR^itashshatadhAravarAyudhaH .. 161..

sahasrapatranilayassahasraphaNibhUShaNaH .
sahasrashIrShA puruShassahasrAxassahasrapAt.h .. 162..

sahasranAmasa.nstutyassahasrAxabalApahaH .
phaNAmaNDalasAhasraphaNirAjakR^itAsanaH .. 163..

dashasAhasraphaNabhR^itphaNirAjakR^itAsanaH .
aShTAshItisahasraughamaharShistotrayantritaH .. 164..

mahAkAyo mahAtmApi chaNDilashcheShTado rasaH .
AdhAro.asau vedamayo heramba sskandapUrvajaH .. 165..

laxAdhIshapriyAdhAro laxAdhAramanomayaH .
chaturlaxajapaprItashchaturlaxaprakAshitaH .. 166..

chaturashItilaxANA.n jIvAnA.n dehasa.nsthitaH .
koTisUryapratIkAshaH koTichandrA.nshunirmalaH .. 167..

koTiyaGYapramathanaH koTiyaGYaphalapradaH .
shivAbhavAdyaShTakoTivinAyakadhurandharaH .. 168..

saptakoTimahAmantramantritAvayavadyutiH .
trayastri.nshatkoTisurashreNIpraNatapAdukaH .. 169..

anantadevatAsevyaH anantashubhadAyakaH .
anantanAmAnantashrIranantAnantasaukhyadaH .. 170..

.. iti shrImahAgaNapatisahasranAmastotra.n samAptam.h ..

Encoded by
M. Suresh (msuresh@altavista.net)

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

Last Updated on 07/05/03