Indian Institute of Information Technology's ISCII to glyph conversion engine was used to convert the ISCII files to the Indian script of your choice. shrI veN^kaTeshvara pUjA
 vikrama naama saMvatsare, daxiNaayaNe, hemanta R^itau, 
puShya mAse, shukla paxe, shashti tithau, 
puurva paadraa naxatre, soma vAsare
 
This puujaa consists of Sri VenkaTeshvara 
SuprabhAtam and Sri VenkaTeshvara aShTottara
And sahasranAma; The day selected is the 1st 
of every gregorian year; Time 0500hrs Morning

 

1 At the regular Altar

.NZ sarvebhyo gurubhyo namaH . 
.NZ sarvebhyo devebhyo namaH .
.NZ sarvebhyo brAhmaNebhyo namaH ..
prAraMbha kAryaM nirvighnamastu . shubhaM shobhanamastu . 
iShTa devatA kuladevatA suprasannA varadA bhavatu ..
anuj~nAM dehi ..


At Shrii VenkaTeshvara Altar
2 AchamanaH

.NZ keshavAya svAhA . .NZ nArAyaNAya svAhA . 
.NZ mAdhavAya svAhA . 

.NZ goviMdAya namaH . .NZ viShNave namaH . 
.NZ madhusUdanAya namaH . .NZ trivikramAya namaH . 
.NZ vAmanAya namaH . .NZ shrIdharAya namaH . 
.NZ hR^iShIkeshAya namaH . .NZ padmanAbhAya namaH . 
.NZ dAmodarAya namaH . .NZ saN^karShaNAya namaH . 
.NZ vAsudevAya namaH . .NZ pradyumnAya namaH . 
.NZ aniruddhAya namaH . .NZ puruShottamAya namaH . 
.NZ adhokShajAya namaH . .NZ nArasiMhAya namaH . 
.NZ achyutAya namaH . .NZ janArdanAya namaH . 
.NZ upeMdrAya namaH . .NZ haraye namaH . 
shrI kR^iShNAya namaH ..


3 prANAyAmaH

.NZ praNavasya parabrahma R^iShiH . paramAtmA devatA . 
daivI gAyatrI chhandaH . prANAyAme viniyogaH ..

.NZ bhUH . .NZ bhuvaH . .NZ svaH . .NZ mahaH . 
.NZ janaH . .NZ tapaH . .NZ satyam . 
.NZ tatsaviturvareNyaM bhargodevasya dhImahI 
dhiyo yo naH prachodayAt ..
(Repeat aachamana ) 
.NZ Apojyoti rasomR^itaM brahma bhUrbhuvassuvarom ..


4 saN^kalpaH 

.NZ shrImAn mahAgaNAdhipataye namaH . 
 
shrI gurubhyo namaH . shrI sarasvatyai namaH . 
shrI vedAya namaH . shrI vedapuruShAya namaH . 
iShTadevatAbhyo namaH . kuladevatAbhyo namaH . 
sthAnadevatAbhyo namaH . grAmadevatAbhyo namaH . 
vAstudevatAbhyo namaH . shachIpuraMdarAbhyAM namaH . 
umAmaheshvarAbhyAM namaH . mAtApitR^ibhyAM namaH . 
padmAvatI nArAyaNAbhyAM namaH . 
 
sarvebhyo devebhyo namo namaH . 
sarvebhyo brAhmaNebhyo namo namaH . 
yetadkarma pradhAna devatAbhyo namo namaH ..

.. avighnamastu ..

sumukhashcha ekadaMtashcha kapilo gajakarNakaH . 
laMbodarashcha vikaTo vighna nAsho gaNAdhipaH ..
dhUmraketurgaNAdhyakSho bAlachandro gajAnanaH .
dvAdashaitAni nAmAni yaH paThet shruNuyAdapi ..
vidyAraMbhe vivAhe cha praveshe nirgame tathA .
saMgrAme saN^kaTeshchaiva vighnaH tasya na jAyate ..

shuklAMbaradharaM devaM shashivarNaM chaturbhujam .
prasanna vadanaM dhyAyet sarva vighnopa shAMtaye ..

sarvamaN^gala mAN^galye shive sarvArtha sAdhike .
sharaNye trayaMbake devI nArAyaNI namo.astute ..

sarvadA sarva kAryeShu nAsti teShAM amaN^galam .
yeShAM hR^idistho bhagavAn maN^galAyatano hariH ..

tadeva lagnaM sudinaM tadeva tArAbalaM chaMdrabalaM tadeva .
vidyA balaM daivabalaM tadeva padmAvatIpateH teMghri.ayugaM smarAmi ..

lAbhasteShAM jayasteShAM kutasteShAM parAjayaH .
yeShAM indIvara shyAmo hR^idayastho janArdanaH ..

vinAyakaM guruM bhAnuM brahmAviShNumaheshvarAn .
sarasvatIM praNamyAdau sarva kAryArtha siddhaye ..

shrImad bhagavato mahApuruShasya viShNorAj~nAya pravartamAnasya 
adya brahmaNo.advitIya parArdhe viShNupade shrI shvetavarAha kalpe 
vaivasvata manvantare bhArata varShe bharata khaMDe jaMbUdvIpe 
daNDakAraNya deshe godAvaryA dakShiNe tIre kR^iShNaveNyo uttare 
tIre parashurAma kShetre (samyukta amerikA deshe or Australia deshe 
Victoria grAme baharInu deshe) shAlivAhana shake vartamAne 
vyavahArike vikrama nAma saMvatsare dakShiNAyaNe hemanta R^itau 
puShya mAse, shukla pakShe, shaShTi tithau, pUrva pAdrA nakShatre, 
soma vAsare sarva graheShu yathA rAshi sthAna sthiteShu satsu yevaM 
guNavisheSheNa vishiShTAyAM shubhapuNyatithau mama Atmana 
shrutismR^itipurANokta phalaprApyarthaM mama sakuTumbasya 
kShema sthairya AyurArogya chaturvidha puruShArtha sidhyarthaM 
aMgIkR^ita shrI veN^kaTeshvara vratAMgatvena saMpAdita 
sAmagrayya shrIgaNesha varuNa brahma sUryAdi navagraha iMdrAdi 
aShTalokapAla gaNapati chatuShTa devatA pUjanapUrvakaM 
shrI veN^kaTeshvara prItyarthaM yathA shaktyA yathA 
militopachAra dravyaiH puruShasUkta shrIsUkta viShNusUkta 
purANokta mantraishcha dhyAnAvAhanAdi ShoDashopachAre 
shrI veN^kaTeshvara pUjanaM, shrI veN^kaTeshvara shasranAmaM ( tathA 
vratokta kathA shravaNaM cha  if you have padmAvatii kalyANa story 
available ) kariShye .. 

idaM phalaM mayAdeva sthApitaM puratastava . 
tena me saphalAvAptirbhavet janmani janmani ..
(keep fruits in front of the Lord) 


5 ShaDaN^ga nyAsa 
(touching various parts of the body)

.NZ yatpuruShaM vyadadhuH katidhA vyakalpayan .
mukhaM kimasya kau bAhU kAvUrU pAdAvuchyete .. 
aMguShThAbhyAyAM namaH . (touch the thumbs)
hR^idayAya namaH .. 

.NZ brAhmaNosya mukhamAsIt bAhU rAjanyaH kR^itaH .
urU tadasya yadvaishyaH padbhyAM shUdro ajAyata .. 
tarjanIbhyAM namaH . (touch both fore fingers)
shirase svAhA .. 

.NZ chaMdramA manaso jAtaH chakShoH sUryo ajAyata .
mukhAdindrashchAgnishcha prANAdvAyurajAyata .. 
madhyamAbhyAM namaH . (touch middle fingers)
shikhAyai vauShaT .. 

nAbhyA AsIdantarikSham shIra.hShNo dyauH samavartata .
padabhyAM bhUmirdishaH shrotrAt tathA lokAguM akalpayan .. 
anAmikAbhyAM namaH . (touch ring fingers)
kavachAya hum .. 

saptAsyA san paridhaya: triH sapta samidhaH kR^itAH .
devA yad yaj~naM tanvAnA abadhnan puruShaM pashuM ..
kaniShThikAbhyAM namaH . (touch little fingers)
netratrayAya vauShaT .. 

yaj~nena yaj~namayajanta devAH tAni dharmANi prathamAnyAsan .
teha nAkaM mahimAnaH sachante yatra pUrve sAdhyAH santi devAH .. 
karatalakarapR^iShThAbhyAyAM namaH . astrAya phaT .. 
(snap fingers circle head clockwise and clap hands)


6 digbandhana 
( show mudras)

.NZ veN^kaTeshvarAya iti digbandhaH . disho badnAmi ..


7 gaNapati pUjA 

Adau nirvighnatAsidhyarthaM mahA gaNapatiM pUjanaM kariShye . 
.NZ gaNAnAM tvA shaunako gR^itsamado gaNapatirjagati 
gaNapatyAvAhane viniyogaH ..
(pour water) 
 
.NZ gaNAnAM tvA gaNapatiM AvAmahe . 
kaviM kavinAmupama shravastamam .
jyeShTharAjaM brahmaNAM brahmaNaspata .
AnaH shR^iNvannUtibhiH sIdasAdanam ..

bhUH gaNapatiM AvAhayAmi . 
bhuvaH gaNapatiM AvAhayAmi . 
svaH gaNapatiM AvAhayAmi .
.NZ bhUrbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH . 
dhyAyAmi . dhyAnaM samarpayAmi . 

.NZ mahAgaNapataye namaH . AvAhanaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH . AsanaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . pAdyaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . arghyaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . AchamanIyaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . snAnaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . vastraM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . yaj~nopavItaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . chaMdanaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . parimala dravyaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . puShpANi samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . dhUpaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . dIpaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . naivedyaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . tAmbUlaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . phalaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . dakShiNAM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . ArtikyaM samarpayAmi . 

.NZ bhUrbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH . 
mantrapuShpaM samarpayAmi . 
.NZ bhUrbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH . 
pradakShiNA namaskArAn samarpayAmi . 
.NZ bhUrbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH . 
chhatraM samarpayAmi . 

.NZ mahAgaNapataye namaH . chAmaraM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . gItaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH . nR^ityaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . vAdyaM samarpayAmi . 
.NZ mahAgaNapataye namaH . sarva rAjopachArAn samarpayAmi ..

.. atha prArthanA ..
.NZ vakratuNDa mahAkAya koTi sUrya samaprabha . 
nirvighnaM kuru me deva sarva kAryeShu sarvadA ..
.NZ bhUrbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH . prArthanAM samarpayAmi .

anayA pUjayA vighnahartA mahAgaNapati priyatAm ..


8 dIpa sthApanA 

atha devasya vAma bhAge dIpa sthApanaM kariShye .
agni nAgni samidhyate kavirgrahapatiryuvA havyavAt juvAsyaH ..
(light the lamps) 


9 bhUmi prArthanA 

mahidyau pR^ithvIchana imaM yaj~naM mimikShatAM 
pipratAnno bharImabhiH ..


10 dhAnya rAshi 

.NZ auShadhAya saMvadaMte somena saharAj~na . 
yasmai kR^iNeti brAhmaNasthaM rAjan pArayAmasi ..
(Touch the grains/rice/wheat) 


11 kalasha sthApanA 

.NZ A kalasheShu dhAvati pavitre parisiMchyate 
uktairyaj~neShu vardhate ..
(keep kalasha on top of rice pile) 
.NZ imaM me gaN^ge yamune sarasvatI shutudristomaM sachatA paruShNya .
asiknya marudvR^idhe vitasthayArjIkIye shruNuhyA suShomaya ..
(fill kalasha with water) 
.NZ gaMdhadvArAM dhurAdarshAM nitya puShTAM karIShiNIm . 
IshvarIM sarva bhUtAnAM tvAmi hopahvaye shriyam ..
(sprinkle in/apply ga.ndha to kalasha) 
.NZ yA phalinIryA aphalA apuShpAyAshcha puShpANi . 
bR^ihaspati prasotAsthAno ma~nchatvaM hasaH ..
(put beetle nut in kalasha) 
.NZ sahiratnAni dAshuShesuvAti savitA bhagaH . 
taMbhAgaM chitramImahe ..
(put jewels / washed coin in kalasha) 
.NZ hiraNyarUpaH hiraNya sandrigpAnna pAtsyedu hiraNya varNaH . 
hiraNyayAt pariyonerniShadyA hiraNyadA dadata.hthyan namasmai .. 
(put gold / daxina in kalasha) 
.NZ kAnDAt kAnDAt parohaMti paruShaH paruShaH pari evAno dUrve 
pratanu sahasreNa shatena cha ..
(put duurva / karika ) 
.NZ ashvatthevo nishadanaM parNevo vasatisha.hkR^ita . 
gobhAja itkilA sathayatsa navatha pUruSham ..
(put five leaves in kalasha) 
.NZ yuvAsuvAsaH parIvItAgAt sa ushreyAn bhavati jAyamAnaH . 
taM dhIrAsaH kAvayaH unnayaMti svAddhyo svAddhyo manasA devayaMtaH..
(tie cloth for kalasha) 
.NZ pUrNAdarvi parApatA supUrNA punarApaTha . 
vasneva vikrINAvaH iShamUrjaM shatakR^ito ..
(copper plate and aShTadala with ku.nkuM) 

iti kalashaM pratiShThApayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..


11 varuNa pUjana 
On the second kalasha)

tatvAyAmi shunaH shepoH varuNa triShTup kalashe 
varuNAvAhane viniyogaH .. 

.NZ tatvAyAmi brahmaNA vandamAnastadA shAste yajamAno havirbhiH . 
AhelamAno varuNaH bodhyurushaM samAna AyuH pramoShiH .. 

.NZ bhUrbhuvaHsvaH varuNAya namaH . chaMdanaM samarpayAmi .. 
(add to kalasha)
.NZ bhUrbhuvaHsvaH . varuNAya namaH . akShatAn samarpayAmi .. 
 (add to kalasha)
.NZ bhUrbhuvaHsvaH . varuNAya namaH . haridrA kuN^kumaM samarpayAmi .. 
.NZ bhUrbhuvaHsvaH . varuNAya namaH . dhUpaM samarpayAmi .. 
.NZ bhUrbhuvaHsvaH . varuNAya namaH . dIpaM samarpayAmi .. 
.NZ bhUrbhuvaHsvaH . varuNAya namaH . naivedyaM samarpayAmi .. 
.NZ bhUrbhuvaHsvaH . varuNAya namaH . 
sakala rAjopachArArthe akShatAn samarpayAmi .. 

avate heLo varuNa namobhiriva yaj~nebhirImahe havirbhiH . 
kShayaM namasmabhyaM suraprachetA rAjannenAma.hsi shishrathaH kR^itAni .. 
varuNAya namaH . mantra puShpaM samarpayAmi .. 
pradakShiNA namaskArAn samarpayAmi .. 

anayA pUjayA bhagavAn shrI mahA varuNa priyatAm .. 
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi .. 


12 kalasha pUjana 
(continue with second kalasha)

kalashasya mukhe viShNuH kaNThe rudraH samAshritaH .
mUle tatra sthito brahma madhye mAtR^igaNAH smR^itAH ..
kukShautu sAgarAH sarve sapta dvIpA vasuMdharAH .
R^igvedotha yajurvedaH sAmavedohyatharvaNaH ..
aMgaishcha sahitAH sarve kalashaMtu samAshritAH .
atra gAyatrI sAvitrI shAMti puShTikarI tathA ..

AyAntu deva pUjArthaM abhiShekArtha siddhaye ..

.NZ sitAsite sarite yatra saMgadhe tatrAplutAso divamutpataMti .
ye vaitanvaM visrajanti dhIrAste janAso amR^itattvaM bhajanti ..

.. kalashaH prArthanAH ..

kalashaH kIrtimAyuShyaM praj~nAM medhAM shriyaM balam .
yogyatAM pApahAniM cha puNyaM vR^iddhiM cha sAdhayet ..
sarva tIrthamayo yasmAt sarva devamayo yataH .
athaH haripriyosi tvaM pUrNakuMbhaM namo.astute ..

kalashadevatAbhyo namaH . 
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..
 
.. mudrA ..
(Show mudras as you chant ) 

nirvIShi karaNArthe tArkSha mudrA . 
amR^iti karaNArthe dhenu mudrA .
pavitrI karaNArthe shaN^kha mudrA .
saMrakShaNArthe chakra mudrA .
vipulamAyA karaNArthe meru mudrA .


13 shaN^kha pUjana 
(pour water from kalasha to sha.nkha 
add ga.ndha flower)

shaN^khaM chaMdrArka daivataM madhye varuNa devatAm .
pR^iShThe prajApatiM viMdyAd agre gaMgA sarasvatIm ..
tvaM purA sAgarotpanno viShNunA vidhR^itaH kare .
namitaH sarva devaishcha pA~nchajanyaM namo.astute ..

pA~nchajanyAya vidmahe . pAvamAnAya dhImahi . 
tanno shaN^khaH prachodayAt ..
 
shaN^kha devatAbhyo namaH . 
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi..


14 ghaMTArchanA 
(Pour drops of water from sha.nkha on top of the bell 
apply ga.ndha flower)

AgamArthantu devAnAM gamanArthantu rAkShasAm .
kuru ghaMTAravaM tatra devatAvAhana lAMchhanam ..
j~nAnatho.aj~nAnatovApi kAMsya ghaMTAn navAdayet .
rAkShasAnAM pishAchAnAM taddeshe vasatirbhavet .
tasmAt sarva prayatnena ghaMTAnAdaM prakArayet .

ghaMTA devatAbhyo namaH . 
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

(Ring the gha.nTaa) 


15 Atmashuddhi 
( Sprinkle water from sha.nkha 
on puja items and devotees)

apavitro pavitro vA sarva avasthAMgatopi vA .
yaH smaret puMDarIkAkShaM saH bAhyAbhyaMtaraH shuchiH ..


16 navagraha aShTa evaM chaturdala devatA pUjana 

.. navagraha devatA pUjana ..
(begin at east go clockwise) 

AkR^iShNenAN^gIraso hiraNyastupaH savitA triShTup 
sUryAvAhane viniyogaH .. 
hiraNyayena savitAratain devo yAti bhuvanAni pashyan ..
sUryAya namaH . sUryaM AvAhayAmi ..

ApyAyasveti gautamaH somo gAyatri chaMdrAvAhane viniyogaH .. 
.NZ ApyAyasvasametute vishvataH somavR^iShNam 
bhavA vAjasya saMghade . chaMdrAya namaH . chandraM AvAhayAmi ..

agni mUrddha virUpAN^gArako gAyatri aN^gArakAvAhane viniyogaH .. 
.NZ agnimUrdhAdivaH kakutpatiH pR^ithivyA ayam .
ApAmretAma.hsi jiMvati . aN^gArakAya namaH . aN^gArakaM AvAhayAmi ..

udbhuddadvaM sa.h.Nyo budhaH triShTup budhAvAhane viniyogaH .. 
.NZ udbhUdyadvaM samanasaH sakhAyAH samagni viMdvaM bahavaH 
sanIlaH dadhikrAmagni mashasa~ncha devImiMdrAvato vasanihvayevaH .
budhAya namaH . budhaM AvAhayAmi ..

bR^ihaspate ghR^itsamadho bR^ihaspati triShTup bR^ihaspatyAvAhane viniyogaH .. 
.NZ bR^ihaspate ati yadaryo arhAdyumadvibhAti kratumajjaneSha . 
yaddIdayachchhavasa R^itaprajAta tadasmAsu draviNaM dhehi chitram ..
bR^ihaspataye namaH . bR^ihaspatiM AvAhayAmi ..

shukrAMte bhAradvAjaH shukraH triShTup shukrAvAhane viniyogaH .. 
.NZ shukrAMte anyadya jatante anyadvishuruShe ahani daurivAsi 
vishvahimAyA avasi svAdha.hvo bhadrate pUshannihirAtirastu 
shukrAya namaH . shukraM AvAhayAmi ..

shamagniririMbiraH shanaishchara uShNik shanyAvAhane viniyogaH .. 
.NZ shamagnirAgnibhiH karashchanna tapatu sUryaH 
shamavAto vAtvarapA apasR^idhaH 
shanaishcharAya namaH . shanaishcharaM AvAhayAmi ..

kayAno vAmadevo rAhurgAyatri rAhu AvAhane viniyogaH .. 
.NZ kayAnashchitra AbhUvadUtI sadAvR^idhaH sakhA .
kayA shachiShTayA.avR^itA ..
rAhave namaH . rAhuM AvAhayAmi ..

ketuM kR^iNvan madhushchaMdaH keturgAyatri ketvAvAhane viniyogaH .. 
.NZ ketuM kR^iNvan ketave pesho marya Apeshase . samuShaDbhirajAyathA .. 
ketave namaH . ketuM AvAhayAmi ..

.. aShTadala devatA pUjana ..

.NZ iMdrAya namaH . agnaye namaH . yamAya namaH . 
naiR^itaye namaH . varuNAya namaH . vAyave namaH . 
kuberAya namaH . IshAnAya namaH .

.. chaturdala devatA ..

.NZ gaNapataye namaH . .NZ durgAyai namaH . 
.NZ kShetrapAlAya namaH . .NZ vasoShpataye namaH .

ravyAdi navagraha aShTadala chaturdaleShu sthita sarvadevatAbhyo namaH ..

dhyAyAmi . dhyAnaM samarpayAmi . 
AvAhanaM samarpayAmi . AsanaM samarpayAmi . 
pAdyaM samarpayAmi . arghyaM samarpayAmi . 
AchamanIyaM samarpayAmi . snAnaM samarpayAmi . 
vastraM samarpayAmi . yaj~nopavItaM samarpayAmi . 
gaMdhaM samarpayAmi . dhUpaM AghrApayAmi .
dIpaM darshayAmi . naivedyaM nivedayAmi . 
mantrapuShpaM samarpayAmi . sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

yasya smR^ityA cha nAmnoktyA tapaH pUjA kriyAdiShu .
nyUnaM saMpUrNatAM yAdi sadyo vande tamachyutam ..

anayA pUjayA navagrahAdi devatA priyatAm .. 


17 ShaT pAtra pUjA 
( put tulasi leaves or axatAs in empty vessels)

vAyavye arghyam . naiR^itye pAdyam . 
IshAnye AchamanIyam . Agneye madhuparkam . 
pUrve snAnIyam . pashchime punarAchamanam .


18 pa~nchAmR^ita pUjA 
( put tulasi leaves or axataas in vessels )

kShIre govindAya namaH . (keep milk in the centre) 
dadhini vAmanAya namaH . (curd facing east ) 
ghR^ite viShNave namaH . (Ghee to the south) 
madhuni madhusUdhanAya namaH . ( Honey to west ) 
sharkarAyAM achyutAya namaH . ( Sugar to north) 


19 dvArapAlaka pUjA 

pUrvadvAre dvArashriyai namaH . 
jayAya namaH . vijayAya namaH .
dakShiNadvAre dvArashriyai namaH . 
naMdAya namaH . sunaMdAya namaH .
pashchimadvAre dvArashriyai namaH . 
balAya namaH . prabalAya namaH .
uttaradvAre dvArashriyai namaH . 
kumudAya namaH . kumudAkShAya namaH .

madhye navaratnakhachita divyasiMhAsanasyopari
shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH ..
dvArapAlaka pUjAM samarpayAmi ..


20 pITha pUjA 

pIThasya adhobhAge AdhAra shaktyai namaH .. kUrmAya namaH ..
dakShiNe kShIrodadhiye namaH .. siMhAya namaH ..
siMhAsanasya Agneya koNe varAhAya namaH ..
naiR^itya koNe j~nAnAya namaH .. vAyavya koNe vairAgyAya namaH ..
IshAnya koNe aishvaryAya namaH .. pUrva dishe dharmAya namaH ..
dakShiNa dishe j~nAnAya namaH .. pashchima dishe vairAgyAya namaH .. 
uttara dishe anaishcharAya namaH .. pITha madhye mUlAya namaH ..
nAlAya namaH .. patrebhyo namaH .. kesarebhyo namaH .. 
karNikAyai namaH .. karNikA madhye saM sattvAya namaH ..
raM rajase namaH .. taM tamase namaH .. 

sUryamaNDalAya namaH .. sUryamaNDalAdhipataye brahmaNe namaH ..
somamaNDalAya namaH .. somamaNDalAdhipataye viShNave namaH ..
vahnimaNDalAya namaH .. vahnimaNDalAdhipataye IshvarAya namaH ..

shrI veN^kaTeshvarAya namaH . pITha pUjAM samarpayAmi ..


21 digpAlaka pUjA 
(Start from east of kalasha or deity) 
iMdrAya namaH .. agnaye namaH .. yamAya namaH .. 
naiR^itaye namaH .. varuNAya namaH .. vAyavye namaH .. 
kuberAya namaH .. IshAnAya namaH .. 

iti digpAlaka pUjAM samarpayAmi ..


22 prANa pratiShThA
(hold flowers/axata in hand)
dhyAyet satyam guNAtItaM guNatraya samanvitaM
lokanAthaM trilokeshaM kaustubhAbharaNaM harim .
nIlavarNaM pItavAsaM shrIvatsa padabhUShitaM
gokulAnandaM brahmAdhyairapi pUjitam ..

(hold flowers/axataa in hand) 
.NZ asya shrI prANa pratiShThApana mahA maMtrasya 
brahmA viShNu maheshvarA R^iShayaH 
R^igyajursAmAtharvANi chhandAMsi . prANa shaktiH .
parA devatA . AM bIjaM . hrIM shaktiH . kroM kIlakaM .

asyAM mUrtau prANa pratiShThA siddhyarthe jape viniyogaH ..

.. karanyAsaH ..

AM aMguShThAbhyAM namaH .. hrIM tarjanIbhyAM namaH .. 
ka.hra.h.N madhyamAbhyAM namaH .. AM anAmikAbhyAM namaH .. 
hrIM kaniShThikAbhyAM namaH .. ka.hra.h.N karatalakarapR^iShThAbhyAM namaH ..

.. aN^ganyAsaH ..

AM hR^idayAya namaH .. hrIM shirase svAhA .. 
ka.hra.h.N shikhAyai vauShaT .. AM kavachAya hum .. 
hrIM netratrayAyavauShaT .. ka.hra.h.N astrAya phaT .. 

bhUrbhuvasvarom ..

AM hrIM ka.hra.h.N ka.hra.h.N hrIM AM 
ya ra la va sha Sha sa ha 
.NZ ahaM saH sohaM sohaM ahaM saH .

asyAM mUrte prANaH tiShThaMtuH . asyAM mUrte jIvaH tiShThantu .
asyAM mUrte sarvendriyANi manastvat chakShuH 
shrotra jihvA ghrANaiH vAkvANi pAdapAyopasthAni 
prANa apAna vyAna udAna samAna atrAgatya 
sukhena sthiraM tiShThantu svAhA .
 
asunIte punarasmAsu chakShuvaH punaH prANamihIno 
dehibhogaM jokShashyema sUryamuchcharantu manumate 
mR^iDayAna svasti amR^itaM vai prANA amR^itamApaH prANAneva 
yathA sthAnaM upahvayet ..

svAmin sarva jagannAtha yAvatpUjAvasAnakaM 
tAvatva prItibhAvena bimbesmin kalashesmin 
pratimAyAM sannidhiM kuru ..


23 dhyAnaM

.NZ .NZ (repeat 15 times)
.NZ shAMtAkAraM bhujagashayanaM padmanAbhaM sureshaM 
vishvAdhAraM gaganasadR^ishaM meghavarNaM shubhAMgam .
lakShmI kAntaM kamalanayanaM yogihR^iddhyAnagamyaM 
vaMdeviShNuM bhavabhayaharaM sarvalokaikanAtham .. 
 
(you can add more related shlokas) 


24 AvAhanaM 
( hold flowers in hand)

.NZ sahasrashIrShA puruShaH sahasrAkShaH sahasrapAt .
sa bhUmiM vishvato vR^itvA atyatiShThaddashAN^gulam ..

Agachchha devadevesha tejorAshe jagatpate .
kriyamANAM mayA pUjAM gR^ihANa surasattame ..

.NZ hiraNyavarNAM hariNIM suvarNarajatasrajAm .
chandrAM hiraNmayIM lakShmIM jAtavedo mamAvaha ..

shrI padmAvatI sahita shrI veN^kaTeshvarAya 
sAMgAya saparivArAya sAyudhAya 
sashaktikAya namaH .

shrI padmAvatI sahita shrI veN^kaTeshvaraM sAMgaM 
saparivAraM sAyudhaM sashaktikaM AvAhayAmi ..
(offer flowers to Lord) 
 
AvAhito bhava . sthApito bhava . sannihito bhava . 
sanniruddho bhava . avakuNThitho bhava . suprIto bhava . 
suprasanno bhava . sumukho bhava . varado bhava . 
prasIda prasIda ..
(show mudras to Lord) 


25 AsanaM 

puruSha evedaguM sarvam yadbhUtaM yachchha bhavyam .
utAmR^itatvasyeshAnaH yadannenAtirohati .. 

nAnA ratna samAyuktaM kArtasvara vibhUShitam .
AsanaM devadevesha prItyarthaM pratigR^ihyatAm ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . AsanaM samarpayAmi ..
(offer flowers/axathaas) 

tAM ma Avaha jAtavedo lakShmI manapagAminIm .
yasyAM hiraNyaM vindeyaM gAmashvaM puruShAnaham .. 

AsanaM samarpayAmi ..


26 pAdyaM 
(offer water)

etAvAnasya mahimA ato jyAyAgushcha pUruShaH .
pAdo.asya vishvA bhUtAni tripAdasyAmR^itaM divi .. 
 
gaN^gAdi sarva tIrthebhyo mayA prArthanayA hR^itam .
toyame tat sukha sparshaM pAdyarthaM pratigR^ihyatAm ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . pAdoyo pAdyaM samarpayAmi ..

ashvapUrvAM rathamadhyAM hastinAdapramodinIm .
shriyaM devImupahvaye shrIrmA devI juShatAm .. 
pAdoyo pAdyaM samarpayAmi ..


27 arghyaM 
(offer water)

tripAdUrdhva udaitpuruShaH pAdo.asyehAbhavAtpunaH .
tato vishvaN^a.hvyakrAmat sAshanAnashane abhi ..

namaste devadevesha namaste dharaNIdhara .
namaste kamalAkAMta gR^ihANArghyaM namo.astute ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . arghyaM samarpayAmi ..

kAMsosmi tAM hiraNyaprAkArAmAra.hdrAM jvalantIM tR^iptAM tarpayantIm .
padmesthitAM padmavarNAM tvAmihopahvaye shriyam .. 
arghyaM samarpayAmi .. 


28 AchamanIyaM 
(offer water or axathaa/ leave/flower)

tasmAdvirADajAyata virAjo adhi pUruShaH .
sa jAto atyarichyata pashchAdbhUmimatho puraH .. 

karpUra vAsitaM toyaM mandAkinyaH samAhR^itam .
AchamyatAM jagannAtha mayAdattaM hi bhaktitaH ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . AchamanIyaM samarpayAmi ..

chandrAM prabhAsAM yashasA jvalaMtIM shriyaM loke devajuShTAmudArAm .
tAM padminImIM sharaNamahaM prapadye.alakShmIrme nashyatAM tvAM vR^iNe .. 
AchamanIyaM samarpayAmi ..


29 snAnaM 

yatpuruSheNa haviShA devA yaj~namatanvata .
vasanto asyAsIdAjyam grIShma idhmashsharaddhaviH ..

gaMgAcha yamunAshchaiva narmadAshcha sarasvati .
tApi payoShNi revacha tAbhyaH snAnArthamAhR^itam ..
 
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . malApakarsha snAnaM samarpayAmi ..

AdityavarNe tapaso.adhijAto vanaspatistava vR^ikSho.atha bilvaH .
tasya phalAni tapasAnudantumAyAntarAyAshcha bAhyA alakShmIH .. 

snAnaM samarpayAmi ..


29.1 pa~nchAmR^ita snAnaM 
29.1.1 payaH snAnaM (milk bath)

.NZ ApyAya sva svasametute 
vishvataH somavR^iSha.hNyaM bhavAvAjasya saMgadhe ..

surabhestu samutpannaM devAnAM api durlabham .
payo dadAmi devesha snAnArthaM pratigR^ihyatAm ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . payaH snAnaM samarpayAmi ..
payaH snAnAnaMtara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

 
29.1.2 dadhi snAnaM (curd bath)

.NZ dadhikrAvaNo akAriShaM jiShNorashyavAjinaH .
surabhino mukhAkarat prANa AyuMShitAriShat ..

chandra maNDala saMkAshaM sarva deva priyaM hi yat .
dadhi dadAmi devesha snAnArthaM pratigR^ihyatAm ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . dadhi snAnaM samarpayAmi ..
dadhi snAnAnaMtara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

 
29.1.3 ghR^ita snAnaM (ghee bath)

.NZ ghR^itaM mimikShe ghR^itamasya yonirghR^ite shrito ghR^itaMvasyadhAma 
anuShThadhamAvaha mAdayasva svAhAkR^itaM vR^iShabha vakShihavyam ..

AjyaM surAnAM AhAraM AjyaM yaj~neya pratiShThitam .
AjyaM pavitraM paramaM snAnArthaM pratigR^ihyatAm ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . ghR^ita snAnaM samarpayAmi ..
ghR^ita snAnAnaMtara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

 
29.1.4 madhu snAnaM (honey bath)

.NZ madhuvAtA R^itAyathe madhukSharaMti sindhavaH mAdhvinaH saMtoShvadhIH 
madhunaktA muthoShaso madhumatvArthivaM rajaH madhudyau rastunaH pitA 
madhumAnno vanaspatirmadhumAM astu sUryaH mAdhvIrgAvo bhavaMtunaH ..

sarvauShAdhi samutpannaM pIyUSha sadR^ishaM madhu .
snAnartante mayA dattaM gR^ihANa parameshvara ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . madhu snAnaM samarpayAmi ..
madhu snAnAnaMtara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

 
29.1.5 sharkarA snAnaM (sugar bath)

.NZ svAduH pavasya divyAya janmane svAdudarindrAya suhavItu nAmne .
svAdurmitrAya varuNAya vAyave bR^ihaspataye madhumA adAbhyaH ..
 
ikShu danDAt samutpannA rasyasnigdhA tarA shubhA .
sharkareyaM mayA dattaM snAnArthaM pratigR^ihyatAm ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . sharkarA snAnaM samarpayAmi ..
sharkarA snAnAnaMtara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

 
29.2 gaMdhodaka snAnaM (Sandlewood water bath)

.NZ gaMdhadvArAM durAdharshAM nitya puShTAM karIShiNIm .
IshvarIM sarva bhUtAnAM tAmi hopa vhayeshriyam ..
 
hari chaMdana saMbhUtaM hari prItishcha gauravAt .
surabhi priya govinda gaMdha snAnAya gR^ihyatAm ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . gaMdhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..


29.3 abhyaMga snAnaM (Perfumed Oil bath)

.NZ kanikradajvanushaM prabhruvAna iyathirvAchamariteva nAvam .
sumaN^galashcha shakune bhavAsi mAtvA kAchidabhi bhAvisha.hvyA vidata ..

abhyaMgArthaM mahIpAla tailaM puShpAdi saMbhavam .
sugaMdha dravya saMmishraM saMgR^ihANa jagatpate ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . abhyaMga snAnaM samarpayAmi. 
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..


29.4 aMgodvartanakaM (To clean the body)

aMgodvartanakaM deva kastUryAdi vimishritam .
lepanArthaM gR^ihANedaM haridrA kuN^kumairyutam ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . aMgodvartanaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

 
29.5 uShNodaka snAnaM (Hot water bath)

nAnA tIrthAdAhR^itaM cha toyamuShNaM mayAkR^itam .
snAnArthaM cha prayashchAmi svIkurushva dayAnidhe ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . uShNodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..


29.6 shuddhodaka snAnaM (Pure water bath)
sprinkle water all around

.NZ ApohiShTA mayo bhuvaH . tAna Urje dadhAtana . 
mahIraNAya chakShase . yovaH shivatamorasaH tasyabhAjayate hanaH . 
ushatIriva mAtaraH . tasmAt araMgamAmavo . yasya kShayAya jiMvadha . 
Apo jana yathAchanaH ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..
(after sprinkling water around throw one tulasi leaf to the north) 


30 mahA abhiShekaH
( Sound the bell pour water from kalasha)

30.1 puruSha sUkta

.NZ sahasrashIrShA puruShaH sahasrAkShaH sahasrapAt .
sa bhUmiM vishvato vR^itvA atiShThad dashAN^gulam .. 01 .. 

puruSha evedaguM sarvaM yad bhUtaM yachcha bhavyam .
utAmR^itatvasyeshAnaH yadannenAtirohati .. 02 .. 

etAvAnasya mahimA atojyAyAguMsh cha pUruShaH .
pAdo.asya vishvA bhUtAni tripAdasyAmR^itaM divi .. 03 ..

tripAdUrdhva udaitpuruShaH pAdo.asyehAbhavat punaH .
tato viShvan vyakrAmat sAshanAnashane abhi .. 04 .. 

tasmAd virADajAyata virAjo adhi pUruShaH .
sajAto atyarichyata pashchAd bhUmi mathopuraH .. 05 .. 

yat puruSheNa haviShA devA yaj~namatanvata .
vasanto asyAsIdAjyaM grIShma idha.hmaH sharaddhaviH .. 06 ..

saptAsyAsanparidhayaH triH sapta samidhaH kR^itAH .
devA yad yaj~naM tanvAnA abadhnan puruShaM pashuM .. 07 .. 

taM yaj~naM barhiShi praukShan puruShaM jAtamagrataH .
tena devA ayajanta sAdhyA R^iShayash cha ye .. 08 .. 

tasmAd yaj~nAt sarvahutaH sama.hbhR^itam pR^iShadAjyam .
pashUgus tAgushchakre vAyavyAn AraNyAn grAmyAsh cha ye .. 09 .. 


tasmAdyaj~nAtsarvahuta R^ichaH sAmAni jaj~nire .
chhandAguMsi jaj~nire tasmAd yajustasmAd ajAyata .. 10 .. 

tasmAdashvA ajAyanta yeke chobhayAdataH .
gAvoha jaj~nire tasmAt tasmAjjAtA ajAvayaH .. 11 .. 

yatpuruShaM vyadadhuH katidhA vyakalpayan .
mukhaM kimasya kaubAhU kAUrU pAdA uchyete .. 12 .. 

brAhmaNo.asya mukhamAsId bAhU rAjanyaH kR^itaH .
UrU tadasya yadvaishyaH padbhyAM shUdro ajAyata .. 13 .. 

chandramA manaso jAtaH chakShoH sUryo ajAyata .
mukhAdindrash chAgnish cha prANAdvAyur ajAyata .. 14 .. 

nAbhyA AsIdantarikShaM shIra.hShNo dyauH samavartata .
padbhyAM bhUmir dishaH shrotrAt tathA lokAm akalpayan .. 15 ..

vedAhametaM puruShaM mahAntam AdityavarNaM tamasastu pAre .
sarvANi rUpANi vichitya dhIraH nAmAni kR^itvA.abhivadan yadAste .. 16 ..

dhAtA purastAdyamudAjahAra shakraH pravidvAn pradishashchatastraH . 
tamevaM vidyAnamR^ita iha bhavati nAnyaH panthA ayanAya vidyate .. 17 ..

yaj~nena yaj~namayajanta devAH tAni dharmANi prathamAnyAsan .
teha nAkaM mahimAnaH sachanta yatra pUrve sAdhyAH santi devAH ..18 ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . puruShasUkta snAnaM samarpayAmi .. 


30.2 shrI sUkta

hiraNyavarNAM hariNIM suvarNa rajatasrajAm .
chandrAM hiraNmayIM lakShmIM jAtavedo ma Avaha .. 1..

tAM ma Avaha jAtavedo lakShmImanapagAminIm .
yasyAM hiraNyaM vindeyaM gAmashvaM puruShAnaham .. 2 ..

ashvapUrvAM rathamadhyAM hastinAdapramodinIm .
shriyaM devImupahvaye shrIrmA devI juShatAm .. 3 ..

kAMsosmi tAM hiraNyaprAkArAmAra.hdrAM jvalantIM tR^iptAM tarpayantIm .
padmesthitAM padmavarNAM tvAmihopahvaye shriyam .. 4 ..

chandrAM prabhAsAM yashasA jvalantIM shriyaM loke devajuShTAmudArAm .
tAM padminImIM sharaNamahaM prapadye.alakShmIrme nashyatAM tvAM vR^iNe ..5..

AdityavarNe tapaso.adhijAto vanaspatistava vR^ikSho.atha bilvaH .
tasya phalAni tapasAnudantumAyAntarAyAshcha bAhyA alakShmIH .. 6 ..

upaitu mAM devasakhaH kIrtishcha maNinA saha .
prAdurbhUto.asmi rAShTre.asmin kIrtimR^iddhiM dadAtu me .. 7 ..

kShutpipAsAmalAM jyeShThAmalakShmIM nAshayAmyaham .
abhUtimasamR^iddhiM cha sarvAM nirNudame gR^ihAt .. 8 ..

gaMdhadvArAM durAdharShAM nityapuShTAM karIShiNIm .
IshvarIM sarvabhUtAnAM tvAmihopahvaye shriyam .. 9 ..

manasaH kAmamAkUtiM vAchaH satyamashImahi .
pashUnAM rUpamannasya mayi shrIH shrayatAM yashaH .. 10 ..

kardamena prajAbhUtA mayi sambhavakardama .
shriyaM vAsaya me kule mAtaraM padmamAlinIm .. 11 ..

ApaH sR^ijantu snigdhAni chiklItavasame gR^ihe .
nichadevIM mAtaraguM shriyaM vAsaya me kule .. 12 ..

Ara.hdrAM puShkariNIM puShTiM suvarNAM hemamAlinIm .
sUryAM hiraNmayIM lakShmIM jAtavedo ma Avaha .. 13 ..

Ara.hdrAM yaH kariNIM yaShTiM piN^galAM padmamAlinIm .
chandrAM hiraNmayIM lakShmIM jAtavedo ma Avaha .. 14 ..

tAM ma Avaha jAtavedo lakShmImanapagAminIm .
yasyAM hiraNyaM prabhUtaM gAvodAsyo.ashvAnvindeyaM puruShAnaham .. 15 ..

yaH shuchiH prayato bhUtvA juhuyAdAjyamanvaham .
sUktaM paMchadasharchaM cha shrIkAmaH satataM japet .. 16 ..

padmAnane padma UrU padmAkShI padmasambhave .
tanmebhajasi padmAkShI yena saukhyaM labhAmyaham .. 17 ..

ashvadAyI godAyI dhanadAyI mahAdhane .
dhanaM me juShatAM devi sarvakAmAMshcha dehi me .. 18 ..

padmAnane padmavipadmapatre padmapriye padmadalAyatAkShi .
vishvapriye vishvamanonukUle tvatpAdapadmaM mayi saMnidhatsva .. 19 ..

putrapautraM dhanaM dhAnyaM hastyashvAdigaveratham .
prajAnAM bhavasi mAtA AyuShmantaM karotu me .. 20 ..

dhanamagnirdhanaM vAyurdhanaM sUryo dhanaM vasuH .
dhanamindro bR^ihaspatirvaruNaM dhanamastu te .. 21 ..

vainateya somaM piba somaM pibatu vR^itrahA .
somaM dhanasya somino mahyaM dadAtu sominaH .. 22 ..

nakrodho na cha mAtsaryaM na lobho nAshubhA matiH . .
bhavanti kR^itapuNyAnAM bhaktAnAM shrIsUktaM japet .. 23 ..

sarasijanilaye sarojahaste dhavalatarAM shukagandhamAlyashobhe .
bhagavati harivallabhe manoj~ne tribhuvana bhUtikari prasIda mahyam .. 24 ..

viShNupatnIM kShamAdevIM mAdhavIM mAdhavapriyAm .
lakShmIM priyasakhIM devIM namAmyachyutavallabhAm .. 25 ..

mahAlakShmI cha vidmahe viShNupatnI cha dhImahi .
tanno lakShmIH prachodayAt .. 26 ..

shrIvarcha svamAyuShyamArogya mAvidhAch chhobhamAnaM mahIyate .
dhAnyaM dhanaM pashuM bahuputralAbhaM shatasaMvatsaraM dIrghamAyuH .. 27 ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . shrI sUkta snAnaM samarpayAmi ..


30.3 viShNu sUkta

ato devA avantuno yato viShNur vichakrame .
pR^ithivyAH sapta dhAmabhiH ..
idaM viShNur vichakrame tredhA nidadhe padam .
samUDhamasya pAguMsure ..
trINi padA vichakrame viShNur gopA adAbhyaH .
tato dharmANi dhArayan ..
viShNoH karmANi pashyata yato vratAni paspashe .
indrasya yujyaH sakhA ..
tad viShNoH paramaM padaM sadA pashyanti sUrayaH .
divIva chakShurAtatam ..
tad viprAso vipanyavo jAgruvAM saHsamindhate .
viShNor yat paramaM padaM ..

devashya tvA savituH prasaveshvinor bhAhubhyAM pUShNo hastAbhyAm
agneya.hstejasA sUryashcha archasendrasyaM indriyenAbhishi~nchAmi ..

balAya shriyai yashasennAdhyAya amrutAbhiSheko astu .
shAntiH puShTiH tuShTiH cha astu ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . mahA abhiSheka snAnaM samarpayAmi .. 


31 pratiShThApanA 

.NZ namo veN^kaTeshvarAya .. (Repeat 12 times) 

.NZ tadastu mitrA varuNA tadagne samyorashmabhyamidamestushastam . 
ashImahi gAdamuta pratiShThAM namo dive brahate sAdhanAya ..
.NZ grihAvai pratiShThAsUktaM tat pratiShTita tamayA vAchA .
shaM stavyaM tasmAdyadyapidUra iva pashUn labhate gR^ihAnevai ..
nAnAjigamishati grihAhi pashUnAM pratiShThA pratiShThA 

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya sAMgAya saparivArAya sAyudhAya
sashaktikAya namaH . shrI veN^kaTeshvarAya sAMgaM saparivAraM 
sAyudhaM sashaktikaM AvAhayAmi ..
shrI padmAvatI sahita shrI veN^kaTeshvarAya namaH ..
supratiShThamastu .. 


32 vastra 

(offer two pieces of cloth for the Lord)

.NZ taM yaj~naM barhiShi praukShan puruShaM jAtamagrataH .
tena devA ayajanta sAdhyA R^iShayashcha ye .. 
 
.NZ upaitu mAM devasakhaH kIrtishcha maNinA saha .
prAdurbhUto.asmi rAShTresmin kIrtimR^iddhiM dadAtu me ..

tapta kA~nchana saMkAshaM pItAmbaraM idaM hare .
saN^a.hgrahANa jagannAtha veN^kaTeshvarAya namo.astute ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . vastrayugmaM samarpayAmi ..


33 shrI padmAvatI pUjA 
33.1 kaMchukI 

navaratnAbhirdadhAM sauvarNaishchaiva taMtubhiH .
nirmitAM kaMchukIM bhaktyA gR^ihANa parameshvarI ..
.NZ shrI padmAvatyai namaH. kaMchukIM samarpayAmi ..

33.2 kaNTha sUtra 

mAMgalya taMtumaNibhiH muktaishchaiva virAjitam .
sa.h.NAN^galya abhivR^idhyarthaM kaNThasUtraM dadAmi te ..
.NZ shrI padmAvatyai namaH . kaNThasUtraM samarpayAmi ..

33.3 tADapatrANi 

tADapatrANi divyANi vichitrANi shubhAni cha .
karAbharaNayuktAni mAtastatpratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI padmAvatyai namaH tADapatrAni samarpayAmi ..

33.4 haridrA 

haridrA raMjite devI sukha saubhAgya dAyinI .
haridrAMte pradAsyAmi gR^ihANa parameshvari ..
.NZ shrI padmAvatyai namaH . haridrA samarpayAmi ..

33.5 kuN^kuma 

kuN^kumaM kAmadAM divyaM kAminI kAma saMbhavam .
kuN^kumArchite devi saubhAgyArthaM pratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI padmAvatyai namaH . kuN^kumaM samarpayAmi ..

33.6 kajjala 

sunIla bhramarAbhasaM kajjalaM netra maNDanam .
mayAdattamidaM bhaktyA kajjalaM pratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI padmAvatyai namaH . kajjalaM samarpayAmi ..

33.7 siMdUra 

vidyut kR^ishAnu saN^kAshaM japA kusumasannibham .
sindUraMte pradAsyAmi saubhAgyaM dehi me chiram ..
.NZ shrI padmAvatyai namaH . sindUraM samarpayAmi ..

33.8 nAnA AbharaNa 

svabhAvA sundarAMgi tvaM nAnA ratna yutAni cha .
bhUShaNAni vichitrANi prItyarthaM pratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI padmAvatyai namaH . nAnA AbharaNAni samarpayAmi ..

33.9 nAnA parimala dravyam 

nAnA sugandhikaM dravyaM chUrNIkR^itya prayatnataH .
dadAmi te namastubhyaM prItyarthaM pratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI padmAvatyai namaH . nAnA parimala dravyaM samarpayAmi ..


34 yaj~nopavItam

tasmAdyaj~nAtsarvahutaH saMbhR^itaM pR^iShadAjyam .
pashUgaMstAgaMshchakre vAyavyAn AraNyAn grAmyAshchaye ..

kShutpipAsAmalAM jyeShThAmalakShmIM nAshayAmyaham .
abhUtimasamR^iddhiM cha sarvAM nirNudame gR^ihAt .. 

brahmA viShNu maheshashcha nirmitaM brahmasUtrakam .
yaj~nopavItaM taddAnAt priyatAM kamalApatiH ..
 
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . yaj~nopavItaM samarpayAmi ..


35 AbharaNaM hasta bhUShaNaM

gR^ihANa nAnAbharaNAni veN^kaTeshvarAya nirmitAni .
lalATa kaNThottama karNa hasta nitamba hastAMguli bhUShaNAni ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . AbharaNAni samarpayAmi ..
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . hasta bhUShaNaM samarpayAmi ..


36 gaMdham

tasmAdyaj~nAtsarvahutaH R^ichaH sAmAni jaj~nire .
chhandAMgasi jaj~nire tasmAt yajustasmAdajAyata ..

gandhadvArAM durAdharShAM nityapuShTAM karIShiNIm .
IshvarIM sarvabhUtAnAM tvAmihopahvaye shriyam ..

gaurochana chaMdana devadAru karpUra kR^iShNAgaru nAgarANi .
kastUrikA kesara mishritAni yathochitaM satyamayArpitAni ..
 
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . gaMdhaM samarpayAmi ..


37 nAnA parimala dravyam

.NZ ahiraiva bhoga.hyeH paryeti bAhuM jAyA hetiM paribhAdamAnaH .
hastaj~no vishvAvayunAni vidvAn pumAspramAMsaM paripAtu vishvataH .. 

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . nAnA parimala dravyaM samarpayAmi ..


38 akShata 

tasmAdashvA ajAyanta ye ke cho bhayAdataH .
gAvo ha jaj~nire tasmAt tasmAjjAtA ajAvayaH ..

manasaH kAmamAkUtiM vAchaH satyamashImahi .
pashUnAM rUpamannasya mayi shrIH shrayatAM yashaH .. 

shveta tuNDala saMyuktAn kuN^kumena virAjitAn .
akShatAn gR^ihyatAM deva nArAyaNa namo.astute ..

shrI veN^kaTeshvarAya namaH . akShatAn samarpayAmi ..


39 puShpa 

mAlyAdIni sugandhIni mAlyatAdIni vaiprabho .
mayA hritAni pUjArthaM puShpANi pratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . puShpANi samarpayAmi ..

tulasI kuMdamaMdAra pArijAtAmbujaistathA .
pa~nchabhirgrathitA mAlA vaijayaMti kathyate ..
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . vaijayaMtI mAlA samarpayAmi ..


40 nAnA alaN^kAra 

kaTi sUtAN^gulI yecha kuNDale mukuThaM tathA .
vanamAlAM kaustubhaM cha gR^ihANa puruShottama ..

shrI veN^kaTeshvarAya namaH . nAnA alaMkArAn samarpayAmi ..


41 athAN^gapUjA

.NZ shrI veN^kaTeshAya namaH . pAdau pUjAmi ..        
.NZ shrInivAsAya namaH . gula.hphau pUjAmi ..      
.NZ lakShmIpataye namaH . jAnunI pUjAmi ..
.NZ anAmayAya namaH . jaMghe pUjAmi ..            
.NZ amR^itAMshAya namaH . UrUn pUjAmi ..     
.NZ jagadvaMdyAya namaH . guhyaM pUjAmi ..
.NZ goviMdAya namaH . jaghanaM pUjAmi ..           
.NZ shAshvatAya namaH . kaTiM pUjAmi ..            
.NZ prabhave namaH . udaraM pUjAmi ..
.NZ sheShAdri nilayAya namaH . hR^idayaM pUjAmi ..
.NZ devAya namaH . pAra.hshvau pUjAmi ..      
.NZ keshavAya namaH . pR^iShThadehaM pUjAmi ..
.NZ madhusUdanAya namaH . skandhau pUjAmi ..  
.NZ amR^itAya namaH . bAhUn pUjAmi ..           
.NZ mAdhavAya namaH . hastAn pUjAmi ..
.NZ kR^iShNAya namaH . kaNThaM pUjAmi ..            
.NZ shrI haraye namaH . vadanaM pUjAmi ..
.NZ shrI veN^kaTeshAya namaH . nAsikAM pUjAmi ..      
.NZ shrInivAsAya namaH . shrotre pUjAmi ..
.NZ lakShmIpataye namaH . netrANi pUjAmi ..
.NZ jagadIshvarAya namaH . bhravau pUjAmi ..
.NZ parabrahmaNe namaH . bhrUmadhyaM pUjAmi ..
.NZ ordanDavikramAya namaH . lalATaM pUjAmi ..
.NZ parAtparAya namaH .  shiraH pUjAmi ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH sarvAN^gANi pUjAmi ..


42 atha puShpa pUjA

.NZ shAshvatAya namaH . karavIra puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ madhusUdanAya namaH . jAjI puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ sheShAdri nilayAya namaH . champakA puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ amR^itAya namaH . vakula puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ keshavAya namaH . shatapatra puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ padmini priyAya namaH . kalhAra puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ achyutAya namaH . sevantikA puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ viShNave namaH . mallikA puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ chaturvedAtmakAya namaH . iruvaMtikA puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ nityayauvana rUpavate namaH . girikarNikA puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ yAdaveMdrAya namaH . AthasI puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ sudhAtanave namaH . pArijAta puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ avyayAya namaH . punnAga puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ vaikuNThapataye namaH . kunda puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ mAdhavAya namaH . mAlati puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ kR^iShNAya namaH . ketakI puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ shrI haraye namaH . mandAra puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ shrI vatsavakShase namaH . pAtalI puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ sarveshAya namaH . ashoka puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ gopAlAya namaH . pUga puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ puruShottamAya namaH . dADimA puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ gopIshvarAya namaH . deva dAru puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ paraMjyotiShe namaH . sugandha rAja puShpaM samarpayAmi .. 
.NZ dharApataye namaH . kamala puShpaM samarpayAmi ..          
        
shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . puShpapUjAM samarpayAmi .. 


43 atha patra pUjA 

.NZ surapataye namaH . tulasI patraM samarpayAmi ..
.NZ shaN^khadhArakAya namaH . jAjI patraM samarpayAmi ..
.NZ nandakine namaH . champakA patraM samarpayAmi ..
.NZ shArN^gapANaye namaH . bilva patraM samarpayAmi ..
.NZ gadAdharAya namaH . dUrvAyugmaM samarpayAmi ..
.NZ nirupadravAya namaH . sevantikA patraM samarpayAmi ..
.NZ nirguNAya namaH . maruga patraM samarpayAmi ..
.NZ nityatR^iptAya namaH . davana patraM samarpayAmi ..
.NZ nirAntakAya namaH . karavIra patraM samarpayAmi ..
.NZ nira~njanAya namaH . viShNu krAnti patraM samarpayAmi ..
.NZ nirAbhAsAya namaH . mAchi patraM samarpayAmi ..
.NZ nirmalAya namaH . mallikA patraM samarpayAmi ..
.NZ devapUjitAya namaH . iruvantikA patraM samarpayAmi ..
.NZ chaturbhujAya namaH . apAmArga patraM samarpayAmi ..
.NZ chakradharAya namaH . pArijAta patraM samarpayAmi ..
.NZ tridhAmne namaH . dADimA patraM samarpayAmi ..
.NZ triguNAshrayAya namaH . badarI patraM samarpayAmi ..
.NZ niShkalaN^kAya namaH . shAmI patraM samarpayAmi ..
.NZ parAtparAya namaH . Amra patraM samarpayAmi ..
.NZ shAntAya namaH . mandAra patraM samarpayAmi ..
.NZ shrImate namaH . vaTa patraM samarpayAmi ..
.NZ parabrahmaNe namaH . kamala patraM samarpayAmi ..
.NZ jagadIshvarAya namaH . veNu patraM samarpayAmi ..

shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . patrapUjAM samarpayAmi ..


44 nAma pUjA 

.NZ keshavAya namaH . .NZ nArAyaNAya namaH .
.NZ mAdhavAya namaH . .NZ goviMdAya namaH .
.NZ viShNave namaH . .NZ madhusUdanAya namaH .
.NZ trivikramAya namaH . .NZ vAmanAya namaH .
.NZ shrIdharAya namaH . .NZ hR^iShIkeshAya namaH .
.NZ padmanAbhAya namaH . .NZ dAmodarAya namaH .
.NZ saN^karShaNAya namaH . .NZ vAsudevAya namaH .
.NZ pradyumnAya namaH . .NZ aniruddhAya namaH .
.NZ puruShottamAya namaH . .NZ adhokShajAya namaH .
.NZ nArasiMhAya namaH . .NZ achyutAya namaH .
.NZ janArdanAya namaH . .NZ upeMdrAya namaH .
.NZ haraye namaH . .NZ shrI kR^iShNAya namaH .
.NZ parashurAmAya namaH . .NZ rAmAya namaH .
.NZ buddhAya namaH . .NZ kalkine namaH .

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . nAma pUjAM samarpayAmi ..


45 padmAvatI nAma pUjA 

.NZ mahAlaka.hSha.hmyai namaH . .NZ kamalAyai namaH .
.NZ padmAsaMyai namaH . .NZ somAyai namaH .
.NZ chaNDikAyai namaH . .NZ anaghAyai namaH .
.NZ ramAyai namaH . .NZ pItAmbaradhAriNyai namaH .
.NZ divyagandhAnulepanAyai namaH . .NZ surUpAyai namaH .
.NZ ratnadIptAyai namaH . .NZ vAMchhitArtha pradAyinyai namaH .
.NZ iMdirAyai namaH . .NZ nArAyaNAyai namaH .
.NZ kaMbu grIvAyai namaH . .NZ haripriyAyai namaH .
.NZ shubhadAyai namaH . .NZ lokamAtre namaH .
.NZ daityadarpApahAriNyai namaH . .NZ surAsurapUjitAyai namaH .

shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . padmAvatI nAma pUjAM samarpayAmi ..


46 AvaraNa pUjA 


46.1 prathamAvaraNa pUjA 

.NZ nArAyaNAya namaH . .NZ narAya namaH .
.NZ achyutAya namaH . .NZ AdimadhyAMta shUnyAya namaH .
.NZ viShNave namaH . .NZ haraye namaH .
.NZ sR^iShTisthiti saMhArakAya namaH . .NZ dAmodarAya namaH .

shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . prathamAvaraNa pUjAM samarpayAmi ..


46.2 dvitIyAvaraNa pUjA 

.NZ R^igvedAya namaH . .NZ yajurvedAya namaH .
.NZ sAmavedAya namaH . .NZ atharvaNa vedAya namaH .
.NZ vahni maNDalAya namaH . .NZ sUrya maNDalAya namaH .
.NZ soma maNDalAya namaH . 

shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . dvitIyAvaraNa pUjAM samarpayAmi ..


46.3 tR^itIyAvaraNa pUjA 

.NZ keshavAya namaH . .NZ nArAyaNAya namaH .
.NZ mAdhavAya namaH . .NZ goviMdAya namaH .
.NZ viShNave namaH . .NZ madhusUdanAya namaH .
.NZ trivikramAya namaH . .NZ vAmanAya namaH .
.NZ shrIdharAya namaH . .NZ hR^iShIkeshAya namaH .
.NZ padmanAbhAya namaH . .NZ dAmodarAya namaH .
.NZ saN^karShaNAya namaH . .NZ vAsudevAya namaH .
.NZ pradyumnAya namaH . .NZ aniruddhAya namaH .
.NZ puruShottamAya namaH . .NZ adhokShajAya namaH .
.NZ nArasiMhAya namaH . .NZ achyutAya namaH .
.NZ janArdanAya namaH . .NZ upeMdrAya namaH .
.NZ haraye namaH . .NZ shrI kR^iShNAya namaH .

shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . tR^itIyAvaraNa pUjAM samarpayAmi ..


46.4 chaturthAvaraNa pUjA 

.NZ sUryAya namaH . .NZ somAya namaH .
.NZ aMgArakAya namaH . .NZ budhAya namaH .
.NZ bR^ihaspataye namaH . .NZ shukrAya namaH .
.NZ shanaishcharAya namaH . .NZ rAhave namaH . 
.NZ ketave namaH .

shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . chaturthAvaraNa pUjAM samarpayAmi ..


46.5 pa~nchamAvaraNa pUjA 

.NZ iMdrAya namaH . .NZ agnaye namaH .
.NZ yamAya namaH . .NZ naiR^itaye namaH .
.NZ varuNAya namaH . .NZ vAyavye namaH .
.NZ kuberAya namaH . .NZ IshAnAya namaH .

shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . pa~nchamAvaraNa pUjAM samarpayAmi ..


46.6 ShaShThAvaraNa pUjA 

.NZ meShAya namaH . .NZ vR^iShabhAya namaH .
.NZ mithunAya namaH . .NZ kaTakAya namaH .
.NZ siMhAya namaH . .NZ kanyAyai namaH .
.NZ tulAyai namaH . .NZ vR^ishchikAya namaH .
.NZ dhanuShe namaH . .NZ makarAya namaH .
.NZ kuMbhAya namaH . .NZ mInAya namaH .

shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . ShaShThAvaraNa pUjAM samarpayAmi ..


46.7 saptamAvaraNa pUjA 

.NZ brAha.hmyai namaH . .NZ mAheshvaryai namaH .
.NZ ka.h.NAryai namaH . .NZ vaiShNavyai namaH .
.NZ vArAhyai namaH . .NZ nArasiMhAyai namaH .
.NZ chAmuNDAyai namaH . .NZ iMdrANyai namaH .

shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . saptamAvaraNa pUjAM samarpayAmi ..


46.8 aShTamAvaraNa pUjA 

.NZ matsyAya namaH . .NZ kUrmAya namaH .
.NZ varAhAya namaH . .NZ nArasiMhAya namaH .
.NZ vAmanAya namaH . .NZ parashurAmAya namaH .
.NZ rAmAya namaH . .NZ kR^iShNAya namaH .
.NZ buddhAya namaH . .NZ kalkine namaH .

shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . aShTamAvaraNa pUjAM samarpayAmi ..


47 kathA 
Read out or narrate here the story of ShriinivAsa padmavatii kalyANa 


48 aShTottarashatanAma pUjA 
Chant Dhyaan Shlokas 

.NZ shAntAkAraM bhujagashayanaM padmanAbhaM sureshaM
   vishvAdhAraM gaganasadR^ishaM meghavarNaM shubhAMgam .
lakShmI kAntaM kamalanayanaM yogihR^iddhyAnagamyaM 
   vandeviShNuM bhavabhayaharaM sarvalokaikanAtham ..

kalyANAdbhuta gAtrAya kAmitArtha pradAyine .
shrImad veN^kaTanAthAya shrInivAsAya maN^galam ..

.NZ shrI veN^kaTeshAya namaH . 
.NZ shrInivAsAya namaH .         
.NZ lakShmIpataye namaH . 
.NZ anAmayAya namaH .         
.NZ amR^itAMshAya namaH . 
.NZ jagadvandyAya namaH .
.NZ govindAya namaH . 
.NZ shAshvatAya namaH .          
.NZ prabhave namaH . 
.NZ sheShAdri nilayAya namaH .. 10..        

.NZ devAya namaH . 
.NZ keshavAya namaH .
.NZ madhusUdanAya namaH . 
.NZ amR^itAya namaH .          
.NZ mAdhavAya namaH . 
.NZ kR^iShNAya namaH .           
.NZ shrI haraye namaH . 
.NZ j~nAna pa~njarAya namaH .
.NZ shrI vatsa vakShase namaH . 
.NZ sarveshAya namaH ..20..          

.NZ gopAlAya namaH . 
.NZ puruShottamAya namaH .  
.NZ gopIshvarAya namaH . 
.NZ paraMjyotiShe namaH .
.NZ vaikuNThapataye namaH . 
.NZ avyayAya namaH .     
.NZ sudhAtanave namaH . 
.NZ yAdaveMdrAya namaH .            
.NZ nitya yauvana rUpavate namaH .
.NZ chaturvedAtmakAya namaH ..30..

.NZ viShNave namaH . 
.NZ achyutAya namaH .            
.NZ padmini priyAya namaH . 
.NZ dharApataye namaH .            
.NZ surapataye namaH . 
.NZ nirmalAya namaH .
.NZ devapUjitAya namaH . 
.NZ chaturbhujAya namaH .            
.NZ chakradharAya namaH . 
.NZ tridhAmne namaH ..40..          

.NZ triguNAshrayAya namaH . 
.NZ nirvikalpAya namaH .
.NZ niShkalaN^kAya namaH . 
.NZ nirAntakAya namaH .            
.NZ nira~njanAya namaH . 
.NZ nirAbhAsAya namaH .         
.NZ nityatR^iptAya namaH . 
.NZ nirguNAya namaH .
.NZ nirupadravAya namaH . 
.NZ gadAdharAya namaH ..50..            

.NZ shArN^gapANaye namaH . 
.NZ nandakine namaH .     
.NZ shaN^khadhArakAya namaH . 
.NZ anekamUrtaye namaH .
.NZ avyaktAya namaH . 
.NZ kaThIhastAya namaH .          
.NZ varapradAya namaH . 
.NZ anekAtmane namaH .          
.NZ dInabandhave namaH . 
.NZ ArtalokAbhayapradAya namaH ..60..

.NZ AkAsharAja varadAya namaH . 
.NZ yogIhR^itpadma mandirAya namaH .   
.NZ dAmodarAya namaH . 
.NZ jagatpAlAya namaH .          

.NZ pApaj~nAya namaH . 
.NZ bhaktavatsalAya namaH .
.NZ trivikramAya namaH . 
.NZ shiMshumArAya namaH .        
.NZ jaTAmukuTashobhitAya namaH .
.NZ shaN^khamadyollasanma~njula kinkiNADyakaranDakAya namaH ..70..

.NZ nIlamegha shyAmatanave namaH . 
.NZ bilva patrArchana priyAya namaH . 
.NZ jagadvyApine namaH . 
.NZ jagadkartre namaH .
.NZ jagatpataye namaH . 
.NZ chintitArthapradAya namaH .      
.NZ jiShNave namaH . 
.NZ dasharUpavate namaH .      
.NZ devakInandanAya namaH . 
.NZ shauraye namaH ..80..

.NZ hayagrIvAya namaH . 
.NZ janArdanAya namaH .         
.NZ kanyAshravaNAya namaH . 
.NZ tArejyAya namaH .
.NZ pItAmbaradharAya namaH .  
.NZ anaghAya namaH .     
.NZ vanamAline namaH . 
.NZ padmanAbhAya namaH .  
.NZ mR^igayAsaktamAnasAya namaH . 
.NZ ashvArUDhAya namaH ..90..

.NZ khaDgadhAriNe namaH . 
.NZ dhanArjana samuta.hskAya namaH .    
.NZ sachchidAnandarUpAya namaH . 
.NZ gaNasaralAsanmadhya kastUri tilakojvalAya namaH .         
.NZ jaganmaN^galadAyakAya namaH . 
.NZ yaj~narUpAya namaH .            
.NZ yaj~nabhoktre namaH . 
.NZ chinmayAya namaH .
.NZ parameshvarAya namaH . 
.NZ paramArthapradAyakAya namaH ..100..

.NZ parAtparAya namaH . 
.NZ shAntAya namaH .     
.NZ shrImate namaH . 
.NZ dordanDavikramAya namaH .    
.NZ parAtparAya namaH . 
.NZ parabrahmaNe namaH .     
.NZ shrI vibhave namaH . 
.NZ jagadIshvarAya namaH ..108..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . aShTottara pUjAM samarpayAmi ..


49 dhUpaM 

vanaspatyudbhavo divyo gandhADhyo gandhavuttamaH . 
veN^kaTeshvarAya mahipAlo dhUpoyaM pratigR^ihyatAm ..

yatpuruShaM vyadadhuH katidhA vyakalpayan .
mukhaM kimasya kau bAhU kAvUrU pAdAvuchyete .. 

.NZ shrI veN^kaTeshvara svAmine namaH . dhUpaM AghrApayAmi ..


50 dIpaM 

sAjyaM trivarti saMyuktaM vahninA yojituM mayA .
gR^ihANa maN^galaM dIpaM trailokya timirApaham ..

bhaktyA dIpaM prayashchAmi devAya paramAtmane .
trAhi mAM narakAt ghorAt dIpaM jyotir namostute ..

brAhmaNosya mukhamAsIt bAhU rAjanyaH kR^itaH .
urU tadasya yadvaishyaH padbhyAM shUdro ajAyata .. 

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . dIpaM darshayAmi ..


51 naivedyaM 

(dip finger in water and write a square and 
'shrii' mark inside the square. Place naivedya on 
'shrii'. ; remove lid and sprinkle water around 
the vessel; place in each food item one washed 
leaf/flower/axatha) 

.NZ nArAyaNAya vidmahe . vAsudevAya dhImahi . 
tanno viShNu prachodayAt ..

.NZ namaH veN^kaTeshvarAya ..
(show mudras) 

nirvIShikaraNArthe tArkSha mudrA . 
amR^itI karaNArthe dhenu mudrA .
pavitrI karaNArthe shaN^kha mudrA .
saMrakShaNArthe chakra mudrA .
vipulamAyA karaNArthe meru mudrA .

Touch naivedya and chant 9 times '.NZ' 

.NZ satyaMtavartena parisi~nchAmi 
(sprinkle water around the naivedya) 

bhoH! svAmin bhojanArthaM AgashchAdi vij~nApya 
(request Lord to come for dinner) 

sauvarNe sthAlivairye maNigaNakachite goghR^itAM 
supakvAM bhakShyAM bhojyAM cha lehyAnapi 
sakalamahaM joShyamna nIdhAya nAnA shAkai rUpetaM 
samadhu dadhi ghR^itaM kShIra pANIya yuktaM 
tAMbUlaM chApi viShNu pratidivasamahaM manase chiMtayAmi ..

adya tiShThati yatkinchit kalpitashchAparaMgR^ihe 
pakvAnnaM cha pAnIyaM yathopaskara saMyutaM 
yathAkAlaM manuShyArthe mokShyamAnaM sharIribhiH 
tatsarvaM viShNupUjAstu prayatAM me janArdana 
sudhArasaM suviphulaM ApoShaNamidaM 
tava gR^ihANa kalashAnItaM yatheShTamupa bhujjyatAm ..

.NZ namo veN^kaTeshvarAya . shrI padmAvatI veN^kaTeshvarAya namaH ..
amR^itopastaraNamasi svAhA ..
(drop water from sha.nkha) 

.NZ prANAtmane nArAyaNAya svAhA .
.NZ apAnAtmane vAsudevAya svAhA .
.NZ vyAnAtmane saN^karShaNAya svAhA .
.NZ udAnAtmane pradyumnAya svAhA .
.NZ samAnAtmane aniruddhAya svAhA .

.NZ namaH veN^kaTeshvarAya .

naivedyaM gR^ihyatAM deva bhakti me achalAM kuruH .
IpsitaM me varaM dehi ihatra cha parAM gatim ..

shrI veN^kaTeshvara namastubhyaM mahA naivedyaM uttamam .
saMgR^ihANa surashreShTha bhakti mukti pradAyakam ..

chaMdramA manaso jAtaH chakShoH sUryo ajAyata .
mukhAdindrashchAgnishcha prANAdvAyurajAyata .. 

Ara.hdrAM puShkariNIM puShTiM suvarNAM hemamAlinIm .
sUryAM hiraNmayIM lakShmIM jAtavedo ma Avaha .. 

.NZ namo veN^kaTeshvarAya .
shrI padmAvatI sahita veN^kaTeshvarAya namaH .
naivedyaM samarpayAmi ..

(cover face with cloth and chant gAyatrI maMtra 
five times or repeat 12 times .NZ namaH veN^kaTeshvarAya 

sarvatra amR^itopidhAnyamasi svAhA .
.NZ shrI padmAvatIsahita veN^kaTeshvarAya namaH . 
uttarApoShaNaM samarpayAmi ..

(Let flow water from sha.nkha) 


52 mahA phalaM 
(put tulsi / axathaa on a big fruit)

idaM phalaM mayAdeva sthApitaM puratastava . 
tena me saphalAvAptirbhavet janmani janmani ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . mahAphalaM samarpayAmi .


53 phalAShTaka
(put tulsi/axata on fruits)

kUShmAnDa mAtuliN^gaM cha karkaThI dADimI phalam .
rambA phalaM jambIraM badaraM tathA ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . phalAShTakaM samarpayAmi ..


54 karodvartanam

karodvartanakaM devamayA dattaM hi bhaktitaH .
chAru chaMdra prabhAM divyaM gR^ihANa jagadIshvara ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . 
karodvartanArthe chaMdanaM samarpayAmi ..


55 tAMbUlaM 

pUgiphalaM satAMbUlaM nAgavalli dalairyutam .
tAmbUlaM gR^ihyatAM deva yela lavaN^ga saMyuktam ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . pUgiphala tAmbUlaM samarpayAmi ..


56 dakShiNA 

hiraNya garbha garbhastha hemabIja vibhAvasoH .
anaMta puNya phaladA athaH shAMtiM prayashcha me ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . suvarNa puShpa dakShiNAM samarpayAmi ..


57 mahA nIrAjana 

shrIyai jAtaH shriya AniryAya shriyaM vayo janitrabhyo dadAtu 
shriyaM vasAnA amR^itattva mAyan bhavaMti satyA samidhA vidatyUn 
shriya yevainaM tat shriyA mAdadhAti saMtatamR^ichA vaShaTkR^ityaM 
saMtattaM saMdhIyate prajayA pashubhiH ya yevaM veda ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . mahAnIrAjana dIpaM samarpayAmi ..


58 karpUra dIpa 

archata prArchata priya me dAso archata .
archantu putra kA vatapuranna dhR^iShNa varchata ..

karpUrakaM mahArAja raMbhodbhUtaM cha dIpakam .
maN^galArthaM mahIpAla saN^a.hgR^ihANa jagatpate ..


.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . karpUra dIpaM samarpayAmi ..


59 pradakShiNA 

nAbhyA AsIdantarikSham shIra.hShNo dyauH samavartata .
padbhyAM bhUmirdishaH shrotrAt tathA lokAguM akalpayan ..

Ara.hdrAM yaHkariNIM yaShTiM piN^galAM padmamAlinIm .
chandrAM hiraNmayIM lakShmIM jAtavedo ma Avaha .. 

yAni kAni cha pApAni janmAMtara kR^itAni cha .
tAni tAni vinashyanti pradakShiNe pade pade ..

anyathA sharaNaM nAsti tvameva sharaNaM mama .
tasmAt kAruNya bhAvena rakSha rakSha ramApate ..

shrI veN^kaTeshvarAya namaH . pradakShiNAn samarpayAmi ..


60 namaskAra 

saptAsyAsan paridhayaH trissapta samidhaH kR^itAH .
devA yadyaj~naM tanvAnAH abadhnanpuruShaM pashum ..

tAM ma Avaha jAtavedo lakShmImanapagAminIm .
yasyAM hiraNyaM prabhUtaM gAvodAsyoshvAnvindeyaM puruShAnaham .. 

namaH sarva hitArthAya jagadAdhAra hetave .
sAShTAN^goyaM praNAmaste prayatnena mayA kR^itaH ..
UrusA shirasA dR^iShTvA manasA vAchasA tathA .
padbhyAM karAbhyAM jAnubhyAM praNAmoShTAN^gaM uchyate ..

shATyenApi namaskArAn kurvataH shArN^ga pANaye .
shata janmArchitaM pApaM tatkShaNateva nashyati ..

shrI veN^kaTeshvarAya namaH . namaskArAn samarpayAmi ..


61 rAjopachAra 

gR^ihANa parameshAna saratne chhatra chAmare .
darpaNaM vya~njanaM chaiva rAjabhogAya yatnathaH ..

shrI veN^kaTeshvarAya namaH . chhatraM samarpayAmi ..
shrI veN^kaTeshvarAya namaH . chAmaraM samarpayAmi ..
shrI veN^kaTeshvarAya namaH . gItaM samarpayAmi ..
shrI veN^kaTeshvarAya namaH . nR^ityaM samarpayAmi ..
shrI veN^kaTeshvarAya namaH . vAdyaM samarpayAmi ..
shrI veN^kaTeshvarAya namaH . darpaNaM samarpayAmi ..
shrI veN^kaTeshvarAya namaH . vya~njanaM samarpayAmi ..
shrI veN^kaTeshvarAya namaH . AndolanaM samarpayAmi ..
shrI veN^kaTeshvarAya namaH . rAjopachArAn samarpayAmi ..
shrI veN^kaTeshvarAya namaH . sarvopachArAn samarpayAmi ..
shrI veN^kaTeshvarAya namaH . samasta rAjopachArarthe akShatAn samarpayAmi ..


62 maMtra puShpa 

yaj~nena yaj~namayajanta devAH tAni dharmANi prathamAnyAsan .
te ha nAkaM mahimAnaH sachante yatra pUrve sAdhyAH santi devAH ..

yaH shuchiH prayato bhUtvA juhuyAdAjyamanvaham .
sUktaM pa~nchadasharchaM cha shrIkAmaH satataM japet .. 

vidyA buddhi dhanaishvarya putra pautrAdi saMpadaH .
puShpAMjali pradAnena dehime IpsitaM varam ..

namo.astvanaMtAya sahasra mUrtaye sahasra pAdAkShi shiroru bAhave .
sahasranAmne puruShAya shAshvate sahasra koTI yugadhAriNe namaH ..

.NZ namo mahadbhyo namaH arbhakebhyo namaH yuvabhyo namaH AshinebhyaH . 
yajAM devAnya dishakravA mamA jAyasaH shaM samAvR^ikShideva ..
.NZ mamattunaH parij~nAvasaraH mamattu vAto apAM vrashanvAn . 
shishItamindrA parvatA yuvannasthanno vishvevarivasyantu devAH ..
.NZ kathAta agne shuchIyaMta ayordadA shurvAje bhirAshushAnaH . 
ubheyatto ketanaye dadhAna R^itasya sAmanR^iNayaMta devAH ..

.NZ rAjAdhi rAjAya prasahya sAhine namo vayaM vaishravaNAya
kUrmahe same kAmAn kAma kAmAya mahyaM kAmeshvaro
vaishravaNo dadhAtu kuberAya vaishravaNAya mahArAjAya namaH ..

.NZ svasti sAmrAjyaM bhojyaM svArAjyaM vairAjyaM
pArameShThaM rAjyaM mahArAjyamAdhipatyamayaM samaMta
paryAyisyAt sArva baumaH sArvAyushaH aMtAda
parArdhAt pR^ithivyai samudra paryaMtAya ekarAliti tadapyesha
shlokobhigIto marUtaH pariveShTAro maruttasya vasan grihe
AvikShitAsya kAmaprer vishvedevA sabhAsada iti ..

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . maMtrapuShpaM samarpayAmi ..


63 shaN^kha bramaNa

(make three rounds of sha.nkha with 
water like aarati and pour down; 
chant OM 9 times and show mudras)
 
imAM Apashivatama imaM sarvasya bheShaje .
imAM rAShTrasya vardhini imAM rAShTra bhratomata ..


64 tIrtha prAshna 

.NZ shriyaH kAntAya kalyANa nidhaye nidhayertinAm .
shrI veN^kaTa nivAsAya shrInivAsAya maN^galam ..

sarvadA sarva kAryeShu nAsti teShAM amaN^galam .
yeShAM hR^idayistho bhagavAn maN^galAyatano hariH ..

lAbhasteShAM jayasteShAM kutasteShAM parAjayaH .
yeShAM indIvara shyAmo hR^idayasto janArdanaH ..

akAla mR^ityu haraNaM sarva vyAdhi nivAraNaM .
sarva pApa upashamanaM viShNu pAdodakaM shubham ..


65 upayana dAnaM 

brAhmaNa suhAsini pUjA
(wash feet wipe offer gandha kumkum flowers sapaad 
fruits and gitfs and make obeisances)

iShTa kAmyArtha prayukta saMyag Acharita shrI veN^kaTeshvara vrata 
sampUrNa phala vApyarthaM shrI veN^kaTeshvara svarUpAya 
brAhmaNAya vAyana dAnaM kariShye ..

shrI veN^kaTeshvara svarUpAya brAhmaNAya AvAhana pUrvaka AsanaM 
gandhaM akShata dhUpa dIpAdi sakalArAdhanai svarchitam .

nArAyaNa pratigR^ihNAtu nArAyaNo vai dadAti cha
nArAyaNo tArakobhyAm nArAyaNAya namo namaH .

devasya tva savituH prasaveshvinorbhAhubhyAM pUSha.hno hastAbhyAM 
agne tejasA sUryasya varcha sendriyennAbhishi~nchAmi .

balAya shriyai yashasenna dyAya shrI veN^kaTeshvarAya namaH . 
vAyanadAnaM pratigR^ihNAtu (pratigR^ihNA vilAti prativachanam)


66 visarjana pUjA 

ArAdhitAnAM devatAnAM punaH pUjAM kariShye ..
shrI veN^kaTeshvara svAmi devatAbhyo namaH ..

punaH pUjA

.NZ shAMtAkAraM bhujagashayanaM padmanAbhaM sureshaM 
   vishvAdhAraM gaganasadR^ishaM meghavarNaM shubhAMgam .
lakShmI kAntaM kamalanayanaM yogihR^iddhyAnagamyaM 
   vaMdeviShNuM bhavabhayaharaM sarvalokaikanAtham .. 

.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . dhyAyAmi . dhyAnaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . AvAhayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . AsanaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . pAdyaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . arghyaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . AchamanIyaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . pa~nchAmR^ita snAnaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . mahA abhiShekaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . vastrayugmaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . yaj~nopavItaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . gandhaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . nAnA parimala dravyaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . hastabhUShaNaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . akShatAn samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . puShpaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . nAnA alaMkAraM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . aMga pUjAM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . pushpa pUjAM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . patra pUjAM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . AvaraNa pUjAM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . aShTottara pUjAM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . sahasra nAmAvali samarpayAmi
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . dhUpaM AghrApayAmi
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . dIpaM darshayAmi
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . naivedyaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . mahA phalaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . phalAshTakaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . karodvarthanakaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . tAmbUlaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . dakShiNAM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . mahA nIrAjanaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . karpUra dIpaM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . pradakShiNAM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . namaskArAn samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . rAjopachAraM samarpayAmi .
.NZ shrI veN^kaTeshvarAya namaH . mantrapuShpaM samarpayAmi .

pUjAMte chhatraM samarpayAmi . chAmaraM samarpayAmi . 
nR^ityaM samarpayAmi . gItaM samarpayAmi . 
vAdyaM samarpayAmi . AMdolika ArohaNaM samarpayAmi . 
ashvArohaNam samarpayAmi . gajArohaNaM samarpayAmi .

shrI veN^kaTeshvara svAmI devatAbhyo namaH .

samasta rAjopachAra devopachAra shaktyupachAra bhaktyupachAra 
pUjAM samarpayAmi ..


67 Atma samarpaNa 

yasya smR^ityA cha nAmnoktya tapaH pUjA kriyAdishu . 
nyUnaM sampUrNatAM yAti sadyo vande tam achyutam ..

maMtrahInaM kriyAhInaM bhaktihInaM janArdana . 
yatpUjitaM mayAdeva paripUrNaM tathastu me ..

AvAhanaM na jAnAmi, na jAnAmi visarjanam .
pUjAvidhiM na jAnAmi kShamasva puruShottama ..

anena mayA kratena shrI veN^kaTeshvara svAmi devatA
suprIta suprasannA varadA bhavatu .

madhye mantra tantra svara varNa nyunAtirikta lopa doSha 
prAyashchittArthaM achyutAnantagoviMda nAmatraya 
mahA mantra japaM kariShye ..

.NZ achyutAya namaH . .NZ anaMtAya namaH . .NZ goviMdAya namaH 
.NZ achyutAya namaH . .NZ anaMtAya namaH . .NZ goviMdAya namaH 
.NZ achyutAya namaH . .NZ anaMtAya namaH . .NZ goviMdAya namaH 
achyutAnaMtagovindebhyo namaH .

kAyena vAchA manasendriyairvA buddhyAtmanA vA prakR^iteH svabhAvAt .
karomi yadyat sakalaM parasmai nArAyaNeti samarpayAmi ..

namasmaromi .
shrI veN^kaTeshvara svAmI devatA prasAdaM shirasA gR^ihNAmi ..


68 kShamApanaM 

aparAdha sahasrANi kriyante aharnishaM mayA .
tAni sarvANi me deva kShamasva puruShottama ..

yAntu deva gaNa sarve pUjAM AdAya partivIm
iShTa kAmyArtha sidhyarthaM punarAgamanAya cha ..

(Shake the kalasha) 
.. shrI kR^iShNArpaNamastu ..


Puja Text by Sri S. A. Bhandarkar (achkumg3@batelco.com.bh) 
Modified for ITRANS;
ITRANSliterated by Sowmya Ramkumar (ramkumar@batelco.com.bh)
Last updated on .oday;

Frequently Asked Questions about IIIT's ISCII-Plugin

Last Updated on 07/05/03