Make your own free website on Tripod.com


 

Indian Institute of Information Technology's ISCII to glyph conversion engine was used to convert the ISCII files to the Indian script of your choice.


.. shrii suuryanArAyaNa puujaa ..
.. shrI sUryanArAyaNa pUjA ..
makara saMkrAnti pUjA 
This puujaa is performed on January 14 of 
every gregorian year.
(when the sun comes to capricornus)) 
1 At the regular Altar 
.NZ sarvebhyo gurubhyo namaH .
.NZ sarvebhyo devebhyo namaH .
.NZ sarvebhyo brAhmaNebhyo namaH ..
prAraMbha kAryaM nirvighnamastu .
shubhaM shobhanamastu .
iShTa devatA kuladevatA suprasannA varadA bhavatu ..
anuj~nAM dehi ..


 
At Shrii suuryanaaraayaNa Altar 
2 AchamanaH 
.NZ keshavAya svAhA .
.NZ nArAyaNAya svAhA .
.NZ mAdhavAya svAhA .

.NZ goviMdAya namaH .
.NZ viShNave namaH .
.NZ madhusUdanAya namaH .
.NZ trivikramAya namaH .
.NZ vAmanAya namaH .
.NZ shrIdharAya namaH .
.NZ hR^iShIkeshAya namaH .
.NZ padmanAbhAya namaH .
.NZ dAmodarAya namaH .
.NZ saN^karShaNAya namaH .
.NZ vAsudevAya namaH .
.NZ pradyumnAya namaH .
.NZ aniruddhAya namaH .
.NZ puruShottamAya namaH .
.NZ adhokShajAya namaH .
.NZ nArasiMhAya namaH .
.NZ achyutAya namaH .
.NZ janArdanAya namaH .
.NZ upeMdrAya namaH .
.NZ haraye namaH .

shrI kR^iShNAya namaH ..3 prANAyAmaH 
.NZ praNavasya parabrahma R^iShiH .
paramAtmA devatA .
daivI gAyatrI chhandaH .
prANAyAme viniyogaH ..
.NZ bhUH .
.NZ bhuvaH .
.NZ svaH .
.NZ mahaH .
.NZ janaH .
.NZ tapaH .
.NZ satyam .
.NZ tatsaviturvareNyaM bhargodevasya dhImahI dhiyo yo naH prachodayAt ..
(Repeat aachamana ) 
.NZ Apojyoti rasomR^itaM brahma bhUrbhuvassuvarom ..4 saN^kalpaH  
.NZ shrImAn mahAgaNAdhipataye namaH .
shrI gurubhyo namaH .
shrI sarasvatyai namaH .
shrI vedAya namaH .
shrI vedapuruShAya namaH .
iShTadevatAbhyo namaH .
kuladevatAbhyo namaH .
sthAnadevatAbhyo namaH .
grAmadevatAbhyo namaH .
vAstudevatAbhyo namaH .
shachIpuraMdarAbhyAM namaH .
umAmaheshvarAbhyAM namaH .
mAtApitR^ibhyAM namaH .
lakShmInArAyaNAbhyAM namaH .
sarvebhyo devebhyo namo namaH .
sarvebhyo brAhmaNebhyo namo namaH .
yetadkarmapradhAna devatAbhyo namo namaH ..
..
avighnamastu ..
sumukhashcha ekadaMtashcha kapilo gajakarNakaH .
laMbodarashcha vikaTo vighnanAsho gaNAdhipaH ..
dhUmraketurgaNAdhyakSho bAlachandro gajAnanaH .
dvAdashaitAni nAmAni yaH paThet shruNuyAdapi ..
vidyAraMbhe vivAhe cha praveshe nirgame tathA .
saMgrAme saN^kaTeshchaiva vighnaH tasya na jAyate ..
shuklAMbaradharaM devaM shashivarNaM chaturbhujam .
prasannavadanaM dhyAyet sarva vighnopashAMtaye ..
sarvamaN^gala mAN^galye shive sarvArtha sAdhike .
sharaNye tryaMbake devI nArAyaNI namo.astute ..
sarvadA sarva kAryeShu nAsti teShAM amaN^galam .
yeShAM hR^idistho bhagavAn maN^galAyatano hariH ..
tadeva lagnaM sudinaM tadeva tArAbalaM chaMdrabalaM tadeva .
vidyA balaM daivabalaM tadeva bhAskaraM teMghri.ayugaM smarAmi ..
lAbhasteShAM jayasteShAM kutasteShAM parAjayaH .
yeShAM indIvara shyAmo hR^idayastho janArdanaH ..
vinAyakaM guruM bhAnuM brahmAviShNumaheshvarAn .
sarasvatIM praNamyAdau sarva kAryArtha siddhaye ..
shrImad bhagavato mahApuruShasya viShNorAj~nAya 
pravartamAnasya adya brahmaNo.advitIya parArdhe 
viShNupade shrI shvetavarAha kalpe vaivasvata 
manvantare bhArata varShe bharata khaMDe jaMbUdvIpe 
daNDakAraNya deshe godAvaryA dakShiNe tIre 
kR^iShNaveNyo uttare tIre parashurAma kShetre (
samyukta amerikA deshe or Australia deshe 
Victoria grAme baharInu deshe) shAlivAhana 
shake vartamAne vyavahArike Ishvara nAma saMvatsare uttarAyaNe 
hemanta R^itau puShya mAse kR^iShNa pakShe dvitIyAm tithau AshleShA
nakShatre budha vAsare sarva graheShu yathA rAshi sthAna sthiteShu satsu 
yevaM guNavisheSheNa vishiShTAyAM shubhapuNyatithau mama Atmana shrutismR^itipurANokta phalaprApyarthaM mama sakuTumbasya kShema sthairya AyurArogya chaturvidha puruShArtha sidhyarthaM aMgIkR^ita shrI sUryanArAyaNa vratAMgatvena saMpAdita sAmagrayya shrIgaNesha varuNa brahma sUryAdi navagraha iMdrAdi aShTalokapAla gaNapati chatuShTa devatA pUjanapUrvakaM shrI sUryanArAyaNa prItyarthaM yathA shaktyA yathA militopachAra dravyaiH puruShasUkta shrIsUkta viShNusUkta purANokta mantraishcha dhyAnAvAhanAdi ShoDashopachAre shrI sUryanArAyaNa pUjanaM kariShye ..
 idaM phalaM mayAdeva sthApitaM puratastava .
tena me saphalAvAptirbhavet janmanijanmani..
(keep fruits in front of the Lord)  

 5 ShaDaN^ga nyAsa 
(touching various parts of the body) 
.NZ yatpuruShaM vyadadhuH katidhA vyakalpayan .
mukhaM kimasya kau bAhU kAvUrU pAdAvuchyete ..
aMguShThAbhyAyAM namaH .
(touch the thumbs) hR^idayAya namaH ..
 .NZ brAhmaNosya mukhamAsIt bAhU rAjanyaH kR^itaH .
urU tadasya yadvaishyaH padbhyAM shUdro ajAyata ..
tarjanIbhyAM namaH .
(touch both fore fingers) shirase svAhA ..
 .NZ chaMdramA manaso jAtaH chakShoH sUryo ajAyata .
mukhAdindrashchAgnishcha prANAdvAyurajAyata ..
madhyamAbhyAM namaH .
(touch middle fingers) shikhAyai vauShaT ..
 nAbhyA AsIdantarikSham shIra.hShNo dyauH samavartata .
padabhyAM bhUmirdishaH shrotrAt tathA lokAMga akalpayan ..
anAmikAbhyAM namaH .
(touch ring fingers) kavachAya hum ..
 saptA!syAsan paridha!yas tri!H sapta! sami!dhaH ka.hrtA!H .
devA! ya!d yaj~na!M tanvAnA! a!badhnan pu!ruSham pashu!m ..
kaniShThikAbhyAM namaH .
(touch little fingers) netratrayAya vauShaT ..
 yaj~nena yaj~namayajanta devAH tAni dharmANi prathamAnyAsan .
te ha nAkaM mahimAnaH sachante yatra pUrve sAdhyAH santi devAH ..
karatalakarapR^iShThAbhyAyAM namaH .
astrAya phaT ..
(snap fingers circle head clockwise and clap hands) 

 6 digbandhana 
( show mudras) 
.NZ sUryanArAyaNe iti digbandhaH .
disho badnAmi .. 7 gaNapati pUjA  
Adau nirvighnatAsidhyarthaM mahA gaNapatiM pUjanaM kariShye .
.NZ gaNAnAM tvA shaunako gR^itsamado gaNapatirjagati gaNapatyAvAhane viniyogaH ..
(pour water)  
.NZ gaNAnAM tvA gaNapatiM AvAmahe .
kaviM kavinAmupama shravastamam .
jyeShTharAjaM brahmaNAM brahmaNaspata .
AnaH shR^iNvannUtibhiH sIdasAdanam ..
bhUH gaNapatiM AvAhayAmi .
bhuvaH gaNapatiM AvAhayAmi .
svaH gaNapatiM AvAhayAmi .
.NZ bhUrbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH .
dhyAyAmi .
dhyAnaM samarpayAmi .
 .NZ mahAgaNapataye namaH .
AvAhanaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
AsanaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
pAdyaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
arghyaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
AchamanIyaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
snAnaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
vastraM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
yaj~nopavItaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
chaMdanaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
parimala dravyaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
puShpANi samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
dhUpaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
dIpaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
naivedyaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
tAmbUlaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
phalaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
dakShiNAM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
ArtikyaM samarpayAmi .
 .NZ bhUrbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH .
mantrapuShpaM samarpayAmi .
.NZ bhUrbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH .
pradakShiNA namaskArAn samarpayAmi .
.NZ bhUrbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH .
chhatraM samarpayAmi .
 .NZ mahAgaNapataye namaH .
chAmaraM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
gItaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
nR^ityaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
vAdyaM samarpayAmi .
.NZ mahAgaNapataye namaH .
sarva rAjopachArAn samarpayAmi ..
..
atha prArthanA ..
.NZ vakratuNDa mahAkAya koTi sUrya samaprabha .
nirvighnaM kuru me deva sarva kAryeShu sarvadA ..
.NZ bhUrbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH .
prArthanAM samarpayAmi .
anayA pUjayA vighnahartA mahAgaNapati priyatAm .. 8 dIpa sthApanA
atha devasya vAma bhAge dIpa sthApanaM kariShye .
agninAgni samidhyate kavirgrahapatiryuvA havyavAt juvAsyaH ..
(light the lamps)  

 9 bhUmi prArthanA  
mahidyau pR^ithvIchana imaM yaj~naM mimikShatAM pipratAnno bharImabhiH .. 10 dhAnya rAshi  
.NZ auShadhAya saMvadaMte somena saharAj~na .
yasmai kR^iNeti brAhmaNasthaM rAjan pArayAmasi ..
(Touch the grains/rice/wheat)  

 11 kalasha sthApanA  
.NZ A kalasheShu dhAvati pavitre parisiMchyate uktairyaj~neShu vardhate ..
(keep kalasha on top of rice pile) .NZ imaM me gaN^ge yamune sarasvatI shutudristomaM sachatA paruShNya .
asiknya marudvR^idhe vitasthayArjIkIye shruNuhyA suShomaya ..
(fill kalasha with water) 
.NZ gaMdhadvArAM dhurAdarshAM nitya puShpAM karIShiNIm .
IshvarIM sarva bhUtAnAM tAmi hopahvayeshriyam ..
(sprinkle in/apply ga.ndha to kalasha) 
.NZ yA phalinIryA aphalA apuShpAyAshcha puShpANi .
bR^ihaspati prasotAsthAno ma~nchatvaM hasaH ..
(put beetle nut in kalasha) 
.NZ sahiratnAni dAshuShesuvAti savitA bhagaH .
taMbhAgaM chitramImahe ..
(put jewels / washed coin in kalasha) 
.NZ hiraNyarUpaH hiraNya sandrigpAnna pAtsyedu hiraNya varNaH .
hiraNyayAtpariyonerniShadyA hiraNyadAdadata.hthyannamasmai ..
(put gold / dakShina in kalasha) 
.NZ kAnDAt kAnDAt parohaMti paruShaH paruShaH pari evAno dUrve pratanu sahasreNa shatena cha ..
(put duurva / karika ) 
.NZ ashvatthevo nishadanaM parNevo vasatisha.hkR^ita .
go bhAja itkilA sathayatsa navatha pUruSham ..
(put five leaves in kalasha) 
.NZ yuvAsuvAsaH parIvItAgAt sa ushreyAn bhavati jAyamAnaH .
taM dhIrAsaH kAvayaH unnayaMti svAddhyo svAddhyo manasA devayaMtaH..
(tie cloth for kalasha) 
.NZ pUrNAdarvi parApata supUrNA punarApaTha .
vasneva vikrINAvaH iShamUrjaM shatakR^ito ..
(copper plate and aShTadala with ku.nkuM)  
iti kalashaM pratiShThApayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi .. 11 varuNa pUjana 
On the second kalasha) 
tatvAyAmi shunaH shepoH varuNa triShTup kalashe varuNAvAhane viniyogaH ..
 .NZ tatvAyAmi brahmaNA vandamAnastadA shAste yajamAno havirbhiH .
AhelamAno varuNaH bodhyurushaM samAna AyuH pramoShiH ..
 .NZ bhUrbhuvaHsvaH varuNAya namaH .
chaMdanaM samarpayAmi ..
(add to kalasha) .NZ bhUrbhuvaHsvaH .
varuNAya namaH .
akShatAn samarpayAmi ..
 (add to kalasha) .NZ bhUrbhuvaHsvaH .
varuNAya namaH .
haridrA kuMkumaM samarpayAmi ..
.NZ bhUrbhuvaHsvaH .
varuNAya namaH .
dhUpaM samarpayAmi ..
.NZ bhUrbhuvaHsvaH .
varuNAya namaH .
dIpaM samarpayAmi ..
.NZ bhUrbhuvaHsvaH .
varuNAya namaH .
naivedyaM samarpayAmi ..
.NZ bhUrbhuvaHsvaH .
varuNAya namaH .
sakala rAjopachArArthe akShatAn samarpayAmi ..
 avate heLo varuNa namobhiriva yaj~nebhirImahe havirbhiH .
kShayaM namasmabhyaM suraprachetA rAjannenAma.hsi shishrathaH kR^itAni ..
varuNAya namaH .
mantra puShpaM samarpayAmi ..
pradakShiNA namaskArAn samarpayAmi ..
 anayA pUjayA bhagavAn shrI mahA varuNa priyatAm ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..
 

 12 kalasha pUjana 
(continue with second kalasha) 
kalashasya mukhe viShNuH kaNThe rudraH samAshritaH .
mUle tatra sthito brahma madhye mAtR^igaNAH smR^itAH ..
kukShautu sAgarAH sarve sapta dvIpA vasuMdharAH .
R^igvedotha yajurvedaH sAmavedohyatharvaNaH ..
aMgaishcha sahitAH sarve kalashaMtu samAshritAH .
atra gAyatrI sAvitrI shAMti puShTikarI tathA ..
AyAntu deva pUjArthaM abhiShekArtha siddhaye ..
.NZ sitAsite sarite yatra saMgadhe tatrAplutAso divamutpataMti .
ye vaitanvaM visrajanti dhIrAste janAso amR^itattvaM bhajanti ..

.. kalashaH prArthanAH ..
kalashaH kIrtimAyuShyaM praj~nAM medhAM shriyaM balam .
yogyatAM pApahAniM cha puNyaM vR^iddhiM cha sAdhayet ..
sarva tIrthamayo yasmAt sarva devamayo yataH .
athaH haripriyosi tvaM pUrNakuMbhaM namo.astute ..
kalashadevatAbhyo namaH .
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

 .. mudrA ..
(Show mudras as you chant )  
nirvIShi karaNArthe tArkSha mudrA .
amR^iti karaNArthe dhenu mudrA .
pavitrI karaNArthe shaN^kha mudrA .
saMrakShaNArthe chakra mudrA .
vipulamAyA karaNArthe meru mudrA . 13 shaN^kha pUjana 
(pour water from kalasha to sha.nkha add ga.ndha flower) 
shaN^khaM chaMdrArka daivataM madhye varuNa devatAm .
pR^iShThe prajApatiM viMdyAd agre gaMgA sarasvatIm ..
tvaM purA sAgarotpanno viShNunA vidhR^itaH kare .
namitaH sarva devaishcha pA~nchajanyaM namo.astute ..
pA~nchajanyAya vidmahe .
pAvamAnAya dhImahi .
tanno shaN^khaH prachodayAt ..
 shaN^kha devatAbhyo namaH .
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi.. 14 ghaMTArchanA 
(Pour drops of water from sha.nkha on top of the bell apply ga.ndha flower) AgamArthantu devAnAM gamanArthantu rAkShasAm .
kuru ghaMTAravaM tatra devatAvAhana lAMchhanam ..
j~nAnatho.aj~nAnatovApi kAMsya ghaMTAn navAdayet .
rAkShasAnAM pishAchAnAM taddeshe vasatirbhavet .
tasmAt sarva prayatnena ghaMTAnAdaM prakArayet .
ghaMTA devatAbhyo namaH .
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..
(Ring the gha.nTaa)  

 15 Atmashuddhi 
( Sprinkle water from sha.nkha on puja items and devotees) 
apavitro pavitro vA sarva avasthAMgatopi vA .
yaH smaret puMDarIkAkShaM saH bAhyAbhyaMtaraH shuchiH .. 16 navagraha aShTa evaM chaturdala devatA pUjana  ..
navagraha devatA pUjana ..
(begin at east go clockwise)  
AkR^iShNenAN^gIraso hiraNyastupaH savitA triShTup sUryAvAhane viniyogaH ..
hiraNyayena savitAratain devo yAti bhuvanAni pashyan ..
sUryAya namaH .
sUryaM AvAhayAmi ..
ApyAyasveti gautamaH somo gAyatri chaMdrAvAhane viniyogaH ..
.NZ ApyAyasvasametute vishvataH somavR^iShNam bhavA vAjasya saMghade chaMdrAya namaH .
chandraM AvAhayAmi ..
agni mUrddha virUpAN^gArako gAyatri aN^gArakAvAhane viniyogaH ..
.NZ agnimUrdhAdivaH kakutpatiH pR^ithivyA ayam .
ApAmretAma.hsi jiMvati aN^gArakAya namaH .
aN^gArakaM AvAhayAmi ..
udbhuddadvaM saumyo budhaH triShTup budhAvAhane viniyogaH ..
.NZ udbhUdyadvaM samanasaH sakhAyAH samagni viMdvaM bahavaH sanIlaH dadhikrAmagni mashasa~ncha devImiMdrAvato vasanihvayevaH budhAya namaH .
budhaM AvAhayAmi ..
bR^ihaspate ghR^itsamadho bR^ihaspati triShTup bR^ihaspatyAvAhane viniyogaH ..
.NZ bR^ihaspate ati yadaryo arhAdyumadvibhAti kratumajjaneSha .
yaddIdayachchhavasa R^itaprajAta tadasmAsu draviNaM dhehi chitram ..
bR^ihaspataye namaH .
bR^ihaspatiM AvAhayAmi ..
shukrAMte bhAradvAjaH shukraH triShTup shukrAvAhane viniyogaH ..
.NZ shukrAMte anyadya jatante anyadvishuruShe ahani daurivAsi vishvahimAyA avasi svAdha.hvo bhadrate pUshannihirAtirastu shukrAya namaH .
shukraM AvAhayAmi ..
shamagniririMbiraH shanaishchara uShNik shanyAvAhane viniyogaH ..
.NZ shamagnirAgnibhiH karashchanna tapatu sUryaH shamavAto vAtvarapA apasR^idhaH shanaishcharAya namaH .
shanaishcharaM AvAhayAmi ..
kayAno vAmadevo rAhurgAyatri rAhu AvAhane viniyogaH ..
.NZ kayAnashchitra AbhUvadUtI sadAvR^idhaH sakhA .
kayA shachiShTayA.avR^itA ..
rAhave namaH .
rAhuM AvAhayAmi ..
ketuM kR^iNvan madhushchaMdaH keturgAyatri ketvAvAhane viniyogaH ..
.NZ ketuM kR^iNvan ketave pesho marya Apeshase .
samuShaDbhirajAyathA ..
ketave namaH .
ketuM AvAhayAmi ..
..
aShTadala devatA pUjana ..
.NZ iMdrAya namaH .
agnaye namaH .
yamAya namaH .
naiR^itaye namaH .
varuNAya namaH .
vAyave namaH .
kuberAya namaH .
IshAnAya namaH .
..
chaturdala devatA ..
.NZ gaNapataye namaH .
.NZ durgAyai namaH .
.NZ kShetrapAlAya namaH .
.NZ vasoShpataye namaH .
ravyAdi navagraha aShTadala chaturdaleShu sthita sarvadevatAbhyo namaH ..
dhyAyAmi dhyAnaM samarpayAmi .
AvAhanaM samarpayAmi .
AsanaM samarpayAmi .
pAdyaM samarpayAmi .
arghyaM samarpayAmi .
AchamanIyaM samarpayAmi .
snAnaM samarpayAmi .
vastraM samarpayAmi .
yaj~nopavItaM samarpayAmi .
gaMdhaM samarpayAmi .
dhUpaM AghrApayAmi .
dIpaM darshayAmi .
naivedyaM nivedayAmi .
mantrapuShpaM samarpayAmi .
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..
yasya smR^ityA cha nAmnoktyA tapaH pUjA kriyAdiShu .
nyUnaM saMpUrNatAM yAdi sadyo vande tamachyutam ..
anayA pUjayA navagrahAdi devatA priyatAm ..
 

 17 ShaT pAtra pUjA 
( put tulasi leaves or akShatAs in empty vessels) vAyavye arghyam .
naiR^itye pAdyam .
IshAnye AchamanIyam .
Agneye madhuparkam .
pUrve snAnIyam .
pashchime punarAchamanam . 18 pa~nchAmR^ita pUjA 
 ( put tulasi leaves or akShataas in vessels ) 
kShIre govindAya namaH .
(keep milk in the centre) 
dadhini vAmanAya namaH .
(curd facing east ) 
ghR^ite viShNave namaH .
(Ghee to the south) 
madhuni madhusUdhanAya namaH .
( Honey to west ) 
sharkarAyAM achyutAya namaH .
( Sugar to north)   19 dvArapAlaka pUjA  
pUrvadvAre dvArashriyai namaH .
jayAya namaH .
vijayAya namaH .
dakShiNadvAre dvArashriyai namaH .
naMdAya namaH .
sunaMdAya namaH ..
pashchimadvAre dvArashriyai namaH .
balAya namaH .
prabalAya namaH ..
uttaradvAre dvArashriyai namaH .
kumudAya namaH .
kumudAkShAya namaH ..
madhye navaratnakhachita divyasiMhAsanasyopari
 shrI sUryanArAyaNa svAmine namaH ..
dvArapAlaka pUjAM samarpayAmi .. 20 pITha pUjA  
pIThasya adhobhAge AdhAra shaktyai namaH ..
kUrmAya namaH ..
dakShiNe kShIrodadhiye namaH .
siMhAya namaH ..
siMhAsanasya Agneya koNe varAhAya namaH ..
naiR^itya koNe j~nAnAya namaH ..
vAyavya koNe vairAgyAya namaH ..
IshAnya koNe aishvaryAya namaH ..
pUrva dishe dharmAya namaH ..
dakShiNa dishe j~nAnAya namaH ..
pashchima dishe vairAgyAya namaH ..
uttara dishe anaishcharAya namaH ..
pITha madhye mUlAya namaH ..
nAlAya namaH ..
patrebhyo namaH ..
kesarebhyo namaH ..
karNikAyai namaH ..
karNikA madhye saM sattvAya namaH ..
raM rajase namaH ..
taM tamase namaH ..
 sUryamaNDalAya namaH ..
sUryamaNDalAdhipataye brahmaNe namaH ..
somamaNDalAya namaH ..
somamaNDalAdhipataye viShNave namaH ..
vahnimaNDalAya namaH ..
vahnimaNDalAdhipataye IshvarAya namaH ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
pITha pUjAM samarpayAmi .. 21 digpAlaka pUjA 
(Start from east of kalasha or deity) 
iMdrAya namaH ..
agnaye namaH ..
yamAya namaH ..
naiR^itaye namaH ..
varuNAya namaH ..
vAyavye namaH ..
kuberAya namaH ..
IshAnAya namaH ..
 iti digpAlaka pUjAM samarpayAmi .. 22 prANa pratiShThA 
(hold flowers/akShata in hand) 
dhyAyet satyam guNAtItaM guNatraya samanvitaM lokanAthaM trilokeshaM kaustubhAbharaNaM harim .
nIlavarNaM pItavAsaM shrIvatsa padabhUShitaM gokulAnandaM brahmAdhyairapi pUjitam ..
(hold flowers/akShataa in hand) 
.NZ asya shrI prANa pratiShThApana mahA maMtrasya brahmA viShNu maheshvarA R^iShayaH R^igyajursAmAtharvANi chhandAMsi .
prANa shaktiH .
parA devatA .
AM bIjaM .
hrIM shaktiH .
kroM kIlakaM .
asyAM mUrtau prANa pratiShThA siddhyarthe jape viniyogaH ..
..
karanyAsaH ..
AM aMguShThAbhyAM namaH ..
hrIM tarjanIbhyAM namaH ..
krauM madhyamAbhyAM namaH ..
AM anAmikAbhyAM namaH ..
hrIM kaniShThikAbhyAM namaH ..
krauM karatalakarapR^iShThAbhyAM namaH ..
..
aN^ganyAsaH ..
AM hR^idayAya namaH ..
hrIM shirase svAhA ..
krauM shikhAyai vauShaT ..
AM kavachAya hum ..
hrIM netratrayAyavauShaT ..
krauM astrAya phaT ..
 bhurbhuvasvarom ..
AM hrIM krauM krauM hrIM AM ya ra la va sha Sha sa ha .NZ ahaM saH sohaM sohaM ahaM saH .
asyAM mUrte prANaH tiShThaMtuH asyAM mUrte jIvaH tiShThantu asyAM mUrte sarvendriyANi manastvat chakShuH shrotra jihvA ghrANaiH vAkvANi pAdapAyopasthAni prANa apAna vyAna udAna samAna atrAgatya sukhena sthiraM tiShThantu svAhA .
 asunIte punarasmAsu chakShuvaH punaH prANamihIno dehibhogaM jokShashyema sUryamuchcharantu manumate mQDayAna svasti amR^itaM vai prANA amR^itamApaH prANAneva yathA sthAnaM upahvayet ..
svAmin sarva jagannAtha yAvatpUjAvasAnakaM tAvatva prItibhAvena bimbesmin kalashesmin pratimAyAM sannidhiM kuru .. 23 dhyAnaM 
.NZ .NZ (repeat 15 times) 
sUryaM sundara lokanAthamamR^itaM vedAntasAraM shivam .
j~nAnaM brahmamayaM sureshamamalaM lokaikachittaM svayam ..
indrAditya narAdhipaM suraguruM trailokyachUDAmaNim.
brahmA viShNu shiva svarUpa hR^idayaM vande sadA bhAskaram..
(you can add more related shlokas)   24 AvAhanaM 
( hold flowers in hand) 
 
.NZ sahasrashIrShA puruShaH sahasrAkShaH sahasrapAt .
sa bhUmiM vishvato vR^itvA atyatiShThaddashAN^gulam ..
AvAhayAmi deveDyaM AshritAbhIShTadAyinam .
AdityamakhilA rAdhyaM Arogya pradamachyutam ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
shrI sUryanArAyaNaM AvAhayAmi ..

(offer flowers to Lord)  
AvAhito bhava .
sthApito bhava .
sannihito bhava .
sanniruddho bhava .
avakuNThitho bhava .
suprIto bhava .
suprasanno bhava .
sumukho bhava .
varado bhava .
prasIda prasIda ..
(show mudras to Lord)   25 AsanaM  
puruSha evedagaM sarvam yadbhUtaM yachchha bhavyam .
utAmR^itatvasyeshAnaH yadannenAtirohati ..
 AsanaM saN^a.hgR^ihANedaM dvAdashAtman divAkara .
chhAyAnAyakalokesha mayA bhaktyA samarpitam ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
AsanaM samarpayAmi ..
(offer flowers/akShathaas)   26 pAdyaM 
(offer water) 
etAvAnasya mahimA ato jyAyAgaMshcha pUruShaH .
pAdo.asya vishvA bhUtAni tripAdasyAmR^itaM divi ..
pAdyaM dadAmi bhagavan padmAdikusumairyutam .
padmabandho gR^ihANa tvaM prabhAkara namo.astu te ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
pAdoyo pAdyaM samarpayAmi .. 27 arghyaM 
(offer water) 
tripAdUrdhva udaitpuruShaH pAdo.asyehAbhavAtpunaH .
tato vishvaN^a.hvyakrAmat sAshanAnashane abhi ..
arghyaM gR^ihNIShva devesha gandhAkShata phalAnvitam .
aghanAshaka vishvAtman haridashva prasIda me ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
arghyaM samarpayAmi .. 28 AchamanIyaM 
(offer water or akShathaa/ leave/flower) 
tasmAdvirADajAyata virAjo adhi pUruShaH .
sa jAto atyatichyata pashchAdbhUmitatho puraH ..
 dadAmyAchamanaM tubhyaM charAcharavibodhaka .
bhaktyAhaM< bhAskrarAyAdya jagad dhvAnta vinAshine ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
AchamanIyaM samarpayAmi .. 29snAnaM  
yatpuruSheNa haviShA devA yaj~namatanvata .
vasanto asyAsIdAjyam grIShma idhmashsharaddhaviH ..
gaMgAcha yamunAshchaiva narmadAshcha sarasvati .
tApi payoShNi revacha tAbhyaH snAnArthamAhR^itam ..
 .NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
malApakarsha snAnaM samarpayAmi .. 29.1 pa~nchAmR^ita snAnaM 

29.1.1 payaH snAnaM (milk bath) 
.NZ ApyAya sva svasametute vishvataH somavR^iSha.hNyaM bhavAvAjasya sangadhe ..
surabhestu samutpannaM devAnAM api durlabham .
payo dadAmi devesha snAnArthaM pratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
payaH snAnaM samarpayAmi ..
payaH snAnAnaMtara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

29.1.2 dadhi snAnaM (curd bath) 
.NZ dadhikrAvaNo akAriShaM jiShNorashvasyavAjinaH .
surabhino mukhAkarat prANa AyuMShitAriShat ..
chandra maNDala saMkAshaM sarva deva priyaM hi yat .
dadhi dadAmi devesha snAnArthaM pratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
dadhi snAnaM samarpayAmi ..
dadhi snAnAnaMtara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

29.1.3 ghR^ita snAnaM (ghee bath) 
.NZ ghR^itaM mimikShe ghR^itamasya yonirghR^ite shrito ghR^itaMvasyadhAma anuShThadhamAvaha mAdayasva svAhAkR^itaM vR^iShabha vakShihavyam ..
AjyaM surAnAM AhAraM AjyaM yaj~ne pratiShThitam .
AjyaM pavitraM paramaM snAnArthaM pratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
ghR^ita snAnaM samarpayAmi ..
ghR^ita snAnAnaMtara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

29.1.4 madhu snAnaM (honey bath) 
.NZ madhuvAtA R^itAyathe madhukSharaMti sindhavaH mAdhvinaH saMtoShvadhIH madhunaktA muthoShaso madhumatvArthivaM rajaH madhudyau rastunaH pitA madhumAnno vanaspatirmadhumAM astu sUryaH mAdhvIrgAvo bhavaMtunaH ..
sarvauShadhi samutpannaM pIyUSha sadR^ishaM madhu .
snAnartante mayA dattaM gR^ihANa parameshvara ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
madhu snAnaM samarpayAmi ..
madhu snAnAnaMtara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

29.1.5 sharkarA snAnaM (sugar bath) 
.NZ svAduH pavasya divyAya janmane svAdudarindrAya suhavItu nAmne .
svAdurmitrAya varuNAya vAyave bR^ihaspataye madhumA adAbhyaH ..
 ikShu danDAt samutpannA rasyasnigdha tarA shubhA .
sharkareyaM mayA dattA snAnArthaM pratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
sharkarA snAnaM samarpayAmi ..
sharkarA snAnAnaMtara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

29.2 gaMdhodaka snAnaM (Sandlewood water bath) 
.NZ gaMdhadvArAM durAdharshAM nitya puShpAM karIShiNIm .
IshvarIM sarva bhUtAnAM tAmi hopa vhayeshriyam ..
 hari chaMdana saMbhUtaM hari prItishcha gauravAt .
surabhi priya govinda gaMdha snAnAya gR^ihyatAm ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
gaMdhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

29.3 abhyaMga snAnaM (Perfumed Oil bath) 
.NZ kanikradajvanushaM prabhruvAna.
iyathirvAchamariteva nAvam .
sumaN^galashcha shakune bhavAsi mAtvA kAchidabhibhAvisha.hvyA vidata ..
abhyaMgArthaM mahIpAla tailaM puShpAdi saMbhavam .
sugaMdha dravya saMmishraM saMgR^ihANa jagatpate ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
abhyaMga snAnaM samarpayAmi.
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

29.4 aMgodvartanakaM (To clean the body) 
aMgodvartanakaM deva kastUryAdi vimishritam .
lepanArthaM gR^ihANedaM haridrA kuN^kumairyutam ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
aMgodvartanaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

29.5 uShNodaka snAnaM (Hot water bath) 
nAnA tIrthAdAhR^itaM cha toyamuShNaM mayAkR^itam .
snAnArthaM cha prayashchAmi svIkurushva dayAnidhe ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
uShNodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

29.6 shuddhodaka snAnaM (Pure water bath) sprinkle water all around 
.NZ ApohiShTA mayo bhuvaH .
tAna Urje dadhAtana .
mahIraNAya chakShase .
yovaH shivatamorasaH tasyabhAjayate hanaH .
ushatIriva mAtaraH .
tasmAt araMgamAmavo .
yasya kShayAya jiMvadha .
Apo jana yathAchanaH ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
shuddhodaka snAnaM samarpayAmi ..
sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..
(after sprinkling water around throw one tulasi leaf to the north)  30 mahA abhiShekaH
( Sound the bell pour water from kalasha)
30.1 puruSha sUkta 

sa.hasra.shIrShA. puru.ShaH sahasrA.kShaH sa.hasra.pAt .
sa bhUmiM. vi.shvato. va.hr.tvAta.hy a.tiShThad dashA..ngu.lam ..01 ..

puru.Sha e.vedaM sarvaM. yad bhU.taM yach cha. bhavya.m .
u.tAma.hr.ta.tvasyeshA.no. yad anne.nAti.roha.ti ..02 ..

e.tAvA.n asya mahi.mAto. jyAyAM.sh cha. pUru.ShaH .
pAdo. .asya. vishvA. bhU.tAni. tri.pAd a.syA.ma.hrtaM. di.vi ..03 ..

tri.pAd U.rdhva ud ai.t puru.ShaH. pAdo. .asye.hAbha.va.t punaH. .
tato. viShva...n va.hy akrAmat sAshanAnasha.ne a.bhi ..04 ..

tasmA.d vi.rAL a.jAyata vi.rAjo. adhi. pUru.ShaH .
sa jA.to ata.hy a.richyata pa.shchAd bhUmi.m atho. pu.raH ..05 ..

yat puru.SheNa ha.viShA. de.vA ya.j~nam ata.nvata .
va.sa.nto a.syAsI.d AjyaM. grI.Shma i.dha.hmaH sha.rad dha.viH ..06 ..

taM ya.j~nam ba.rhiShi. praukSha.n puru.ShaM jA.tam a.gra.taH .
tena. de.vA a.yajanta sA.dhyA rSha.yash cha. ye ..07 ..

tasmA.d ya.j~nAt sa.rva.hutaH. sama.hbha.hr.tam pa.hrShadA.jyam .
pa.shUn tAMsh cha.kre vAya.vyAn Ara.NyAn grA.myAsh cha. ye ..08 ..


tasmA.d ya.j~nAt sa.rva.huta. ra.hchaH. sAmA.ni jaj~nire .
chhandAM.si jaj~nire. tasmA.d yaju.s tasmA.d ajAyata ..09 ..

tasmA.d ashvA. ajAyanta. ye ke cho.bha.yAda.taH .
gAvo. ha jaj~nire. tasmA.t tasmA.j jA.tA a.jA.vayaH. ..10 ..

yat puru.ShaM. va.hy ada.dhuH kati.dhA va.hy akalpayan .
mukhaM. kim a.sya. kau bA.hU kA U.rU pAdA. uchyete ..11 ..

brA.hma.No .asya. mukha.m AsId bA.hU rA.ja.nyaH ka.hr.taH .
U.rU tad a.sya. yad vaishyaH. pa.dbhyAM shU.dro a.jAyata ..12 ..

cha.ndramA. mana.so jA.tash chakShoH. sUryo. ajAyata .
mukhA.d indra.sh chA.gnish cha. prA.NAd vA.yur a.jAyata ..13 ..

nAbhyA. AsId a.ntari.kShaM shI.ra.hShNo dyauH sam a.vartata .
pa.dbhyAm bhUmi.r dishaH. shrotrA.t tathA. lo.kA.+ a.kalpayan ..14 ..

sa.ptAsyA.san pari.dhaya.s triH sa.pta sa.midhaH. ka.hr.tAH .
de.vA yad ya.j~naM ta.nvA.nA aba.dhna.n puru.Sham pa.shum ..15 ..

ya.j~nena. ya.j~nam a.yajanta de.vAs tAni. dharmA.Ni pratha.mAna.hy A.san .
te ha. nAka.m mahi.mAnaH. sachanta. yatra. pUrve. sA.dhyAH santi. de.vAH ..16 ..

.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
puruShasUkta snAnaM samarpayAmi.30.1 shrI sUkta 

hira.NyavarNAM. hari.NIM su.varNaraja.tasra.jAm .
cha.ndrAM hi.raNma.yIM la.kShmIM jAta.vedo ma. Ava.ha ..1..

tAM ma. Ava.ha. jAta.vedo la.kShmImana.pagA.mi..nIm .
yasyAM. hira.NyaM vi.ndeyaM. gAmashvaM. puru.ShAna.ham ..2 ..

a.shva.pU.rvAM ra.thama.dhyAM ha.stinA..dapra.modi.nIm .
shriyaM.. de.vImupa.hvaye. shrIrmA de.vI juShatAm ..3 ..

kAM.so.smi. tAM hira.NyaprA.kArA.mA.ra.hdrAM jvala.ntIM tR^i.ptAM ta.rpaya.ntIm .
pa.dme.sthi.tAM pa.dmava.rNAM. tAmi.hopa.hvaye. shriyam ..4 ..

cha.ndrAM pra.bhA.sAM ya.shasA. jvala.ntIM. shriyaM. lo.ke de.vaju.ShTAmudA.rAm .
tAM pa.dminI.mIM. shara.Nama.haM prapa.dye.ala.kShmIrme nashyatAM. tvAM vR^i.Ne ..5 ..

A.di.tyava.rNe tapa.so.adhi.jA.to vana.spati.stava. vR^i.kSho.atha bi.lvaH .
tasya. phalA..ni. tapa.sAnu.dantumA.yA.ntarA.yAshcha. bA.hyA ala.kShmIH ..6 ..

upai.tu. mAM de.vasa.khaH kI.rtishcha. maNi.nA sa.ha .
prA.du.rbhU.to.asmi. rAShTre..asminkI.rtimR^i.ddhiM da.dAtu. me ..7 ..

kShutpi.pA.sAma.lAM jye.ShThAma.la.kShmIM nAshayA.myaham .
abhU.ti.masa.mR^iddhiM. cha sarvAM. nirNudame. gR^ihA..t ..8 ..

gaM.dhadvA.rAM du.rAdha.rShAM. ni.tyapu.ShTAM karI.ShiNI..m .
I.shvarIM. sarvabhUtA.nAM. tAmi.hopa.hvaye. shriyam ..9 ..

mana.saH. kAma.mAkU.tiM. vA.chaH sa.tyama.shImahi .
pa.shU.nAM rU.pamanna.sya. mayi. shrIH shra.yatAM. yashaH. ..10 ..

ka.rdame.na pra.jAbhU.tA.ma.yi. sambha.vaka.rdama .
shriyaM. vA.saya. me ku.le mA.taraM. padma.mAli.nIm ..11 ..

ApaH. sR^i.jantu sni.gdhA.ni. chi.klI.tava.same. gR^ihe .
nicha.de.vIM mA.taraM. shriyaM. vA.saya. me ku.le ..12 ..

A.ra.hdrAM pu.Shkari.NIM pu.ShTiM su.varNAM hema.mAli.nIm .
sU.ryAM hi.raNma.yIM la.kShmIM jAta.vedo ma. Avaha ..13 ..

A.ra.hdrAM yaH. kari.NIM ya.ShTiM pi.N^galAM pa.dma.mAli.nIm .
cha.ndrAM hi.raNma.yIM la.kShmIM jAta.vedo ma. Ava.ha ..14 ..

tAM ma. Ava.ha. jAta.vedo la.kShmImana.pagA.mi..nIm .
yasyAM. hi.raNyaM. prabhU.taM. gAvo.dA.syo.ashvA..nvi.ndeyaM. puru.ShAna.ham ..15 ..

yaH shuchiH. praya.to bhU.tvA ju.huyA..dAjya.manva.ham .
sUktaM. pa.~nchada.sharchaM. cha shrI.kAmaH. sata.taM ja.pet ..16 ..

padmA.na.ne pa.dma UrU. pa.dmA.kShI pa.dma.sambhave .
tanme..bha.jasi pa.dmA.kShI. ye.na sau..khyaM la.bhAm.yaham ..17 ..

ashva.dA.yI go.dA.yI. dha.nadA.yI ma.hAdha.ne .
dhanaM me. juShatAM de.vi. sa.rva.kA.mAMshcha. dehi. me ..18 ..

padmA.nane padmavipadmapatre padma.priye padmadalAya.tAkShi .
vishva.priye vishvamanonukU.le tvatpA.dapa.dmaM mayi. saMnidhatsva ..19 ..

.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
shrI sUkta snAnaM samarpayAmi ..30.3 viShNu sUkta 

ato devA avantu no yato viShNurvichakrame .
pR^ithivyAH sapta dhAmabhiH ..
idaM viShNurvichakrame tredhA ni dadhe padam .
samUhvayamasya pAMsure ..
trINi trINi pAdA vichakrame viShNurgopA adAbhyaH .
ato dharmANi dhArayan ..
viShNoH karmANi pashyatayoyato vratAni paspashe .
indrasya yujyaH sakhA ..
tad viShNoH paramam padaM sadA pashyanti sUryaH .
divIva chakShurAtatam ..
tad viprAso vipanyavo jAgR^ivAMsaH samindhate .
viShNoryat paramaM padam ..

devasya tvA savituH prasaveshvinorbAhubhyAM pUSha.hNyo hastAbhyAm 
agnestejasA sUryashcha archasendrasyaM abhishi~nchAmi ..

balAya shriyai yashasennAdhyAya amrutAbhiSheko astu .
shAntiH puShTiH tuShTiH cha astu ..
 .NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
mahA abhiSheka snAnaM samarpayAmi .. 31 pratiShThApanA  
.NZ namo sUryanArAyaNAya ..
(Repeat 12 times)  
.NZ tadastu mitrA varuNA tadagne samyorashmabhyamidamestushastam .
ashImahi gADamuta pratiShThAM namo dive brahate sAdhanAya ..
.NZ grihavai pratiShThAsUktaM tat pratiShTita tamayA vAchA .
shaM stavyaM tasmAdyadyapidUra iva pashUn labhate gR^ihANevai ..
nAnAjigamishati grihAhi pashUnAM pratiShThA pratiShThA  .NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH.
shrI sUryanArAyaNaM AvAhayAmi ..
supratiShThamastu ..

 

 32 vastra  
(offer two pieces of cloth for the Lord) 
.NZ taM yaj~naM barhiShi praukShan puruShaM jAtamagrataH .
tena devA ayajanta sAdhyA R^iShayashcha ye ..
 divyAMbarayugaM sUkShmaM hemasUtrabirAjitam .
svIkuruShva jagadbandho divAkara namo.astu te ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
vastrayugmaM samarpayAmi .. 33 yaj~nopavItam 
tasmAdyaj~nAtsarvahutaH saMbhR^itaM pR^iShadAjyam .
pashUga.NstAgaMshchakre vAyavyAn AraNyAn grAmyAshchaye ..
brahmaviShNumaheshAna vapuShe vishvachakShuShe .
sAkShiNe karmaNAM tubhyaM upavItaM dadAmyaham ..
 .NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
yaj~nopavItaM samarpayAmi .. 34 AbharaNaM 
hasta bhUShaNaM gR^ihANa nAnAbharaNAni sUryanArAyaNAya nirmitAni .
lalATa kaNThottama karNa hasta nitamba hastAMguli bhUShaNAni ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
AbharaNAni samarpayAmi ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
hasta bhUShaNaM samarpayAmi .. 35 gaMdham 
tasmAdyaj~nAtsarvahutaH R^ichaH sAmAni jaj~nire .
chhana.hdA.Ngasi jaj~nire tasmAt yajustasmAdajAyata ..
gaurochana chaMdana devadAru karpUra kR^iShNAgaru nAgarANi .
kastUrikA kesara mishritAni yathochitaM satyamayArpitAni ..
 .NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
gaMdhaM samarpayAmi .. 36 nAnA parimala dravyam 
.NZ ahiraiva bhoga.hyeH paryeti bAhuM jAyA hetiM paribhAdamAnaH .
hastaj~no vishvAvayunAni vidvAnpumAspramAMsaM paripAtu vishvataH ..
 .NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
nAnA parimala dravyaM samarpayAmi .. 37 akShata  
tasmAdashvA ajAyanta ye ke cho bhayAdataH .
gAvo ha jaj~nire tasmAt tasmAjjAtA ajAvayaH ..
shveta tuNDala saMyuktAn kuMkumena virAjitAn .
akShatAn gR^ihyatAM deva nArAyaNa namo.astute ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
akShatAn samarpayAmi .. 38 puShpa  
mAlyAdIni sugandhIni mAlyatAdIni vaiprabho .
mayA hritAni pUjArthaM puShpANi pratigR^ihyatAm ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
puShpANi samarpayAmi ..
tulasI kuMdamaMdAra pArijAtAmbujaistathA .
pa~nchabhirgrathitA mAlA vaijayaMti kathyate ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
vaijayaMtI mAlA samarpayAmi .. 39 nAnA alaN^kAra  
kaTi sUtAN^gulI yecha kuNDale mukuThaM tathA .
vanamAlAM kaustubhaM cha gR^ihANa puruShottama ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
nAnA alankArAn samarpayAmi .. 40 athAN^gapUjA  

.NZ pAvanAya namaH .pAdau pUjAmi ..
.NZ grahapataye namaH . gula.hfau pUjAmi ..		 
.NZ jagadAnandAya namaH . jAnunI pUjAmi ..
.NZ chhAyApriyAya namaH . jaMghe pUjAmi ..			 
.NZ anUrusArathaye namaH . UrUn pUjAmi ..
.NZ savitre namaH . guhyaM pUjAmi ..
.NZ mitrAya namaH . jaghanaM pUjAmi ..
.NZ trayImayAya namaH . kaTiM pUjAmi ..			 
.NZ AkAshachAriNe namaH . udaraM pUjAmi ..
.NZ ravaye namaH .	hR^idayaM pUjAmi ..
.NZ sUryAya namaH .	pAra.hshvau pUjAmi ..		 
.NZ jagachchakShuShe namaH . pR^iShThadehaM pUjAmi ..
.NZ bhAnave namaH . skandhau pUjAmi ..	 
.NZ sukapolAaya namaH . bAhUn pUjAmi ..			 
.NZ divAkarAya namaH . hastAn pUjAmi ..
.NZ kAlAtmane namaH . kaNThaM pUjAmi ..			 
.NZ saptAshvAya namaH . vadanaM pUjAmi ..
.NZ khagAya namaH . nAsikAM pUjAmi ..	 	 
.NZ karNajanakAya namaH . shrotre pUjAmi ..
.NZ vishAlAkShAya namaH . netrANi pUjAmi ..
.NZ hiraNyagarbhAya namaH . bhravau pUjAmi ..
.NZ AdityAya namaH . bhrUmadhyaM pUjAmi ..
.NZ rashmimAline namaH . lalATaM pUjAmi ..
.NZ ekachakrarathAya namaH . shiraH pUjAmi ..
.NZ sarvasAkShiNe namaH . sarvAN^gANi pUjAmi .. 41 atha puShpa pUjA 

.NZ mitrAya namaH . karavIra puShpaM samarpayAmi ..
.NZ ravaye namaH . jAjI puShpaM samarpayAmi ..
.NZ sUryAya namaH . champaka puShpaM samarpayAmi ..
.NZ bhAnave namaH . vakula puShpaM samarpayAmi ..
.NZ khagAya namaH . shatapatra puShpaM samarpayAmi ..
.NZ pUShNe namaH . kalhAra puShpaM samarpayAmi ..
.NZ hiraNyagarbhAya namaH . sevantikA puShpaM samarpayAmi ..
.NZ marIchaye namaH . mallikA puShpaM samarpayAmi ..
.NZ AdityAya namaH . iruvaMtikA puShpaM samarpayAmi ..
.NZ savitre namaH . girikarNikA puShpaM samarpayAmi ..
.NZ arkAya namaH . AthasI puShpaM samarpayAmi ..
.NZ bhAskarAya namaH . pArijAta puShpaM samarpayAmi ..
.NZ aruNAya namaH . punnAga puShpaM samarpayAmi ..
.NZ sharaNyAya namaH . kunda puShpaM samarpayAmi ..
.NZ anantAya namaH . mAlati puShpaM samarpayAmi ..
.NZ achyutAya namaH . ketakI puShpaM samarpayAmi ..
.NZ AdibhUtAya namaH . mandAra puShpaM samarpayAmi ..
.NZ AdityAya namaH . pAtalI puShpaM samarpayAmi ..
.NZ ArtarakShakAya namaH . ashoka puShpaM samarpayAmi ..
.NZ asamAnabalAya namaH . pUga puShpaM samarpayAmi ..
.NZ karuNArasasindhave namaH . dADima puShpaM samarpayAmi ..
.NZ akhilAgamavedine namaH . deva dAru puShpaM samarpayAmi ..
.NZ paramajyotiShe namaH . sugandha rAja puShpaM samarpayAmi ..
.NZ akhilaj~nAya namaH . kamala puShpaM samarpayAmi ..

shrI sUryanArAyaNa svAmine namaH .
puShpapUjAM samarpayAmi ..

 

 42 atha patra pUjA 			 

.NZ anantAya namaH . tulasI patraM samarpayAmi ..
.NZ vishvarUpAya	 namaH . jAjI patraM samarpayAmi ..
.NZ bhAnave namaH . champakA patraM samarpayAmi ..
.NZ vandanIyAya namaH . bilva patraM samarpayAmi ..
.NZ IshAya namaH . dhUrvAyugmaM samarpayAmi ..
.NZ suprasannAya namaH . sevantikA patraM samarpayAmi ..
.NZ sushIlAya namaH . maruga patraM samarpayAmi ..
.NZ suvarchase namaH . davana patraM samarpayAmi ..
.NZ vasupradAya namaH . karavIra patraM samarpayAmi ..
.NZ vasave namaH . viShNu krAnti patraM samarpayAmi ..
.NZ vAsudevAya namaH . mAchi patraM samarpayAmi ..
.NZ ujjvalAya namaH . mallikA patraM samarpayAmi ..
.NZ ugrarUpAya namaH . iruvantika patraM samarpayAmi ..
.NZ UrdhvagAya namaH . apAmArga patraM samarpayAmi ..
.NZ vivasvate namaH . pArijAta patraM samarpayAmi ..
.NZ udyatkiraNajAlAya namaH . dADima patraM samarpayAmi ..
.NZ hR^iShIkeshAya namaH . badarI patraM samarpayAmi ..
.NZ UrjasvalAya namaH . shAmI patraM samarpayAmi ..
.NZ vIrAya namaH . Amra patraM samarpayAmi ..
.NZ nirjarAya namaH . mandAra patraM samarpayAmi ..
.NZ jayAya namaH . vaTa patraM samarpayAmi ..
.NZ nityastutyAya namaH . kamala patraM samarpayAmi ..
.NZ ujjvalatejase namaH . veNu patraM samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNa svAmine namaH . patrapUjAM samarpayAmi .. 43 nAma pUjA  

.NZ keshavAya namaH .
.NZ nArAyaNAya namaH .
.NZ mAdhavAya namaH .
.NZ goviMdAya namaH .
.NZ viShNave namaH .
.NZ madhusUdanAya namaH .
.NZ trivikramAya namaH .
.NZ vAmanAya namaH .
.NZ shrIdharAya namaH .
.NZ hR^iShIkeshAya namaH .
.NZ padmanAbhAya namaH .
.NZ dAmodarAya namaH .
.NZ saN^karShaNAya namaH .
.NZ vAsudevAya namaH .
.NZ pradyumnAya namaH .
.NZ aniruddhAya namaH .
.NZ puruShottamAya namaH .
.NZ adhokShajAya namaH .
.NZ nArasiMhAya namaH .
.NZ achyutAya namaH .
.NZ janArdanAya namaH .
.NZ upeMdrAya namaH .
.NZ haraye namaH .
.NZ shrI kR^iShNAya namaH .
.NZ parashurAmAya namaH .
.NZ rAmAya namaH .
.NZ buddhAya namaH .
.NZ kalkine namaH .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
nAma pUjAM samarpayAmi .. 44 aShTottarashatanAma pUjA 
Chant Dhyaan Shlokas  
sUryaM sundara lokanAthamamR^itaM vedAntasAraM shivam .
j~nAnaM brahmamayaM sureshamamalaM lokaikachittaM svayam ..
indrAditya narAdhipaM suraguruM trailokyachUDAmaNim.
brahmA viShNu shiva svarUpa hR^idayaM vande sadA bhAskaram..

.NZ aruNAya namaH .	 	 
.NZ sharaNyAya namaH .
.NZ karuNArasasindhave namaH .
.NZ asamAnabalAya namaH .			 
.NZ ArtarakShakAya namaH .		 
.NZ AdityAya namaH .
.NZ AdibhUtAya namaH .
.NZ akhilAgamavedine namaH .			 
.NZ achyutAya namaH .
.NZ akhilaj~nAya namaH ..10..		
.NZ anantAya namaH .			 
.NZ inAya namaH .
.NZ vishvarUpAya	 namaH .	 
.NZ ijyAya namaH .			 
.NZ indrAya namaH .
.NZ bhAnave namaH .			 
.NZ indirAmandirAptAya namaH .			 
.NZ vandanIyAya namaH .
.NZ IshAya namaH .		 
.NZ suprasannAya namaH ..20..			 
.NZ sushIlAya namaH .
.NZ suvarchase namaH .	 
.NZ vasupradAya namaH .			 
.NZ vasave namaH .
.NZ vAsudevAya namaH .		 
.NZ ujjvalAya namaH .		 
.NZ ugrarUpAya namaH .
.NZ UrdhvagAya namaH .			 
.NZ vivasvate namaH .	 
.NZ udyatkiraNajAlAya namaH ..30..
.NZ hR^iShIkeshAya namaH .		 
.NZ UrjasvalAya namaH .			 
.NZ vIrAya namaH .
.NZ nirjarAya namaH .			 
.NZ jayAya namaH .			 
.NZ UrudvayAbhAvarUpayuktasArathaye namaH .
.NZ R^iShivandyAya namaH .			 
.NZ rugghantre namaH .			 
.NZ R^ikShachakracharAya namaH .
.NZ R^ijusvabhAvachittAya namaH ..40..
.NZ nityastutyAya namaH .				 
.NZ R^ikAramAtR^ikAvarNarUpAya namaH .
.NZ ujjvalatejase namaH .
.NZ R^ikShAdhinAthamitrAya namaH .
.NZ puShkarAkShAya namaH .		 
.NZ luptadantAya namaH .			 
.NZ shAntAya namaH .
.NZ kAntidAya namaH .			 
.NZ ghanAya namaH .		 
.NZ kanatkanakabhUShAya namaH ..50..
.NZ khadhyotAya namaH .			 
.NZ lUnitAkhiladaityAya namaH .	 
.NZ satyAnandasvarUpiNe namaH .
.NZ apavargapradAya namaH .		 
.NZ ArtasharaNyAya namaH .		 
.NZ ekAkine namaH .
.NZ bhagavate namaH .			 
.NZ sR^iShTisthityantakAriNe namaH .			 
.NZ guNAtmane namaH .
.NZ ghR^iNibhR^ite namaH ..60..			 
.NZ bR^ihate namaH .			 
.NZ brahmaNe namaH .
.NZ aishvaryadAya namaH .	 
.NZ sharvAya namaH .	 
.NZ haridashvAya namaH .
.NZ shauraye namaH .			 
.NZ dashadiksaMprakAshAya namaH .			 
.NZ bhaktavashyAya namaH .
.NZ ojaskarAya namaH .			 
.NZ jayine namaH ..70..
.NZ jagadAnandahetave namaH .
.NZ janmamR^ityujarAvyAdhivarjitAya namaH .
.NZ uchchasthAna samArUDharathasthAya namaH .
.NZ asurAraye namaH .
.NZ kamanIyakarAya namaH .			 
.NZ abjavallabhAya namaH .
.NZ antarbahiH prakAshAya namaH .			 
.NZ achintyAya namaH .		 
.NZ AtmarUpiNe namaH .
.NZ achyutAya namaH ..80..		 
.NZ amareshAya namaH .		 
.NZ parasmai jyotiShe namaH .
.NZ ahaskarAya namaH .			 
.NZ ravaye namaH .			 
.NZ haraye namaH .
.NZ paramAtmane namaH .
.NZ taruNAya namaH .		 
.NZ vareNyAya namaH .		 
.NZ grahANAMpataye namaH .
.NZ bhAskarAya namaH ..90..
.NZ AdimadhyAntarahitAya namaH .	 
.NZ saukhyapradAya namaH .
.NZ sakalajagatAMpataye namaH .		 
.NZ sUryAya namaH .	 
.NZ kavaye namaH .
.NZ nArAyaNAya namaH .			 
.NZ pareshAya namaH .
.NZ tejorUpAya namaH .			 
.NZ shrIM hiraNyagarbhAya namaH .			 
.NZ hrIM sampatkarAya namaH ..100..
.NZ aiM iShTArthadAya	namaH .	 
.NZ anuprasannAya namaH .
.NZ shrImate namaH .
.NZ shreyase	namaH .		 
.NZ bhaktakoTisaukhyapradAyine namaH .			 
.NZ nikhilAgamavedyAya namaH .	 
.NZ nityAnandAya namaH .
.NZ sUryAya namaH ..108..			 

.NZ chhAyA uShAdevI sameta shrIsUryanArAyaNa svAmine namaH ..		 iti aShTottara pUjAM samarpayAmi .. 45 dhUpaM  
vanaspatyudbhavo divyo gandhADhyo gandhavuttamaH .
sUryanArAyaNAya mahipAlo dhUpoyaM pratigR^ihyatAm ..
yatpuruShaM vyadadhuH katidhA vyakalpayan .
mukhaM kimasya kau bAhU kAvUrU pAdAvuchyete ..
 .NZ shrI sUryanArAyaNa svAmine namaH .
dhUpaM AghrApayAmi .. 46 dIpaM  
sAjyaM trivarti saMyuktaM vahninA yojituM mayA .
gR^ihANa maN^galaM dIpaM trailokya timirApaham ..
bhaktyA dIpaM prayashchAmi devAya paramAtmane .
trAhi mAM narakAt ghorAt dIpaM jyotirnamostute ..
brAhmaNosya mukhamAsIt bAhU rAjanyaH kR^itaH .
urU tadasya yadvaishyaH padbhyAM shUdro ajAyata ..
 .NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
dIpaM darshayAmi .. 47 naivedyaM  
(dip finger in water and write a square and 
'shrii' mark inside the square.
Place naivedya on 'shrii'.
; remove lid and sprinkle water around the vessel; 
place in each food item one washed leaf/flower/akShatha)  
.NZ nArAyaNAya vidmahe .
vAsudevAya dhImahi .
tanno viShNu prachodayAt ..
.NZ namaH sUryanArAyaNAya ..
(show mudras)  
nirvIShikaraNArthe tArkSha mudrA .
amR^itI karaNArthe dhenu mudrA .
pavitrIkaraNArthe shaN^kha mudrA .
saMrakShaNArthaM chakra mudrA .
vipulamAyA karaNArthe meru mudrA .
Touch naivedya and chant 9 times '.NZ'  
.NZ satyaMtavartena parisi~nchAmi 
(sprinkle water around the naivedya)  
bhoH! svAmin bhojanArthaM AgashchAdi vij~nApya 
(request Lord to come for dinner)  
sauvarNe sthAlivairye maNigaNakachite goghR^itAM supakvAM bhakShyAM bhojyAM cha lehyAnapi sakalamahaM joShyamna nIdhAya nAnA shAkai rUpetaM samadhu dadhi ghR^itaM kShIra pANIya yuktaM tAMbUlaM chApi viShNu pratidivasamahaM manase chiMtayAmi ..
adya tiShThati yatkinchit kalpitashchAparaMgR^ihe pakvAnnaM cha pAnIyaM yathopaskara saMyutaM yathAkAlaM manuShyArthe mokShyamAnaM sharIribhiH tatsarvaM viShNupUjAstu prayatAM me janArdana sudhArasaM suviphulaM ApoShaNamidaM tava gR^ihANa kalashAnItaM yatheShTamupa bhujjyatAm ..
.NZ namo nArAyaNAya .
shrI sUryanArAyaNAya namaH ..
amR^itopastaraNamasi svAhA ..
(drop water from sha.nkha)  
.NZ prANAtmane nArAyaNAya svAhA .
.NZ apAnAtmane vAsudevAya svAhA .
.NZ vyAnAtmane saN^karShaNAya svAhA .
.NZ udAnAtmane pradyumnAya svAhA .
.NZ samAnAtmane aniruddhAya svAhA .
.NZ namaH sUryanArAyaNAya .
naivedyaM gR^ihyatAM deva bhakti me achalAM kuruH .
IpsitaM me varaM dehi ihatra cha parAM gatim ..
shrI sUryanArAyaNa namastubhyaM mahA naivedyaM uttamam .
saMgR^ihANa surashreShTha bhakti mukti pradAyakam ..
chaMdramA manaso jAtaH chakShoH sUryo ajAyata .
mukhAdindrashchAgnishcha prANAdvAyurajAyata ..
 .NZ namo nArAyaNAya .
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
naivedyaM samarpayAmi ..
(cover face with cloth and chant 
 gAyatrI maMtra  five times or repeat 12 times 
 .NZ namaH sUryanArAyaNAya )  
sarvatra amR^itopidhAnyamasi svAhA .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
uttarApoShaNaM samarpayAmi ..
(Let flow water from sha.nkha)  

 48 mahA phalaM (put tulsi / akShathaa on a big fruit) 
idaM phalaM mayAdeva sthApitaM puratastava .
tena me saphalAvAptirbhavet janmanijanmani ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
mahAphalaM samarpayAmi . 49 phalAShTaka
 (put tulsi/akshata on fruits) 
kUShmAnDa mAtuliN^gaM cha karkaThI dADimI phalam .
rambA phalaM jambIraM badaraM tathA ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
phalAShTakaM samarpayAmi .. 50 karodvartanam 
karodvartankaM devamayA dattaM hi bhaktitaH .
chAru chaMdra prabhAM divyaM gR^ihANa jagadIshvara ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
karodvartanArthe chaMdanaM samarpayAmi .. 51 tAMbUlaM  
pUgiphalaM satAMbUlaM nAgavalli dalairyutam .
tAmbUlaM gR^ihyatAM deva yela lavaN^ga saMyuktam ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
pUgiphala tAmbUlaM samarpayAmi .. 52 dakShiNA  
hiraNya garbha garbhastha hemabIja vibhAvasoH .
anaMta puNya phaladA athaH shAMtiM prayashcha me ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
suvarNa puShpa dakShiNAM samarpayAmi .. 53 mahA nIrAjana  
shrIyai jAtaH shriya aniriyAya shriyaM vayo jaritrabhyo dadAti shriyaM vasAnA amR^itattva mAyan bhavaMti satyA samidhA mitadrau shriya yevainaM tat shriyA mAdadhAti saMtata mR^ichA vaShaTkR^ityaM saMtatamai saMdhIyate prajayA pashubhiH yayevaM veda ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
mahAnIrAjanaM dIpaM samarpayAmi .. 54 karpUra dIpa  
archata prArchata priya meghA so archata .
archantu putra kA ut ura na dhR^iShNa varchata ..
karpUrakaM mahArAja raMbhodbhUtaM cha dIpakam .
maN^galArthaM mahIpAla saN^a.hgR^ihANa jagatpate ..
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
karpUra dIpaM samarpayAmi .. 55 pradakShiNA  
nAbhyA AsIdantarikSham shIra.hShNo dyauH samavartata .
padbhyAM bhUmirdishaH shrotrAt tathA lokAMga akalpayan ..
yAni kAni cha pApAni janmAMtara kR^itAni cha .
tAni tAni vinashyanti pradakShiNe pade pade ..
anyathA sharaNaM nAsti tvameva sharaNaM mama .
tasmAt kAruNya bhAvena rakSha rakSha ramApate ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
pradakShiNAn samarpayAmi .. 56 namaskAra  
saptAsyAsan paridhayaH trissapta samidhaH kR^itAH .
devA yadyaj~naM tanvAnAH abadhnanpuruShaM pashum ..
namaH sarva hitArthAya jagadAdhAra hetave .
sAShTAN^goyaM praNAmaste prayatnena mayA kR^itaH ..
UrusA shirasA dR^iShTvA manasA vAchasA tathA .
padbhyAM karAbhyAM jAnubhyAM praNAmoShTAN^gaM uchyate ..
shATyenApi namaskArAn kurvataH shArN^ga pANaye .
shata janmArchitaM pApaM tatkShaNateva nashyati ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
namaskArAn samarpayAmi .. 57 rAjopachAra  
gR^ihANa parameshAna saratne chhatra chAmare .
darpaNaM vya~njanaM chaiva rAjabhogAya yatnathaH ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
chhatraM samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
chAmaraM samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
gItaM samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
nR^ityaM samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
vAdyaM samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
darpaNaM samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
vya~njanaM samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
AndolanaM samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
rAjopachArAn samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
sarvopachArAn samarpayAmi ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
samasta rAjopachArarthe akShatAn samarpayAmi .. 58 maMtra puShpa  
yaj~nena yaj~namayajanta devAH tAni dharmANi prathamAnyAsan .
te ha nAkaM mahimAnaH sachante yatra pUrve sAdhyAH santi devAH ..
yaH shuchiH prayato bhUtvA juhuyAdAjyamanvaham .
sUktaM pa~nchadasharchaM cha shrIkAmaH satataM japet ..
 vidyA buddhi dhanaishvarya putra pautrAdi saMpadaH .
puShpAMjali pradAnena dehime IpsitaM varam ..
namo.astvanaMtAya sahasra mUrtaye sahasra pAdAkShi shiroru bAhave .
sahasranAmne puruShAya shAshvate sahasra koTI yugadhAriNe namaH ..
.NZ namo mahadbhyo namo arbhakebhyo namo yuvabhyo namo AsInebhyaH .
yajAM devAnya dishakravA mamA jAyasaH shaM samAvR^ikShideva ..
.NZ mamattunaH parij~nAvasaraH mamattu vAto apAM vrashanvAn .
shishItamindrA parvatA yuvannasthanno vishvevarivasyantu devAH ..
.NZ kathAta agne shuchIyaMta ayordadAshurvAje bhirAshushAnaH .
ubheyattoketanaye dadhAnA R^itasya sAmanR^iNayaMta devAH ..
.NZ rAjAdhi rAjAya prasahya sAhine namo vayaM vaishravaNAya kUrmahe same kAmAn kAma kAmAya mahyaM kAmeshvaro vaishravaNo dadhAtu kuberAya vaishravaNAya mahArAjAya namaH ..
.NZ svasti sAmrAjyaM bhojyaM svArAjyaM vairAjyaM pArameShThAM rAjyaM mahArAjyamAdhipatyamayaM samaMta paryAyisyAt sArva bhaumaH sArvAyushaH aMtAdA parArdhAt pR^ithivyai samudra paryantAya ekarAliti tadapyesha shlokobhigIto marUtaH pariveShTAro marutasyA vasangR^ihe AvIkShitasya kAmaprervishvedevA sabhAsada iti ..
shrI sUryanArAyaNAya namaH .
maMtrapuShpaM samarpayAmi .. 59 shaN^kha bramaNa 
(make three rounds of sha.nkha with water like aarati and pour down; chant OM 9 times and show mudras)  imAM Apashivatama imaM sarvasya bheShaje .
imAM rAShTrasya vardhini imAM rAShTra bhratomata .. 60 tIrtha prAshna  
akAla mR^ityu haraNaM sarva vyAdhi nivAraNaM .
sarva pApa upashamanaM viShNu pAdodakaM shubham .. 61 visarjana pUjA  
ArAdhitAnAM devatAnAM punaH pUjAm kariShye ..
shrI sUryanArAyaNa svAmi devatAbhyo namaH ..

punaH pUjA

sUryaM sundara lokanAthamamR^itaM vedAntasAraM shivam .
j~nAnaM brahmamayaM sureshamamalaM lokaikachittaM svayam ..
indrAditya narAdhipaM suraguruM trailokyachUDAmaNim.
brahmA viShNu shiva svarUpa hR^idayaM vande sadA bhAskaram..

 .NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
dhyAyAmi .
dhyAnaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
AvAhayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
AsanaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
pAdyaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
arghyaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
AchamanIyaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
panchAmR^ita snAnaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
maha abhiShekaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
vastrayugmaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
yaj~nopavItaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
gandhaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
nAna parimala dravyaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
hastabhUShaNaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
akShatAn samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
puShpaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
nAnA alaMkAraM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
aMga pUjAM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
pushpa pUjAM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
patra pUjAM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
AvaraNa pUjAM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
aShTottara pUjAM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
dhUpaM AghrApayAmi
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
dIpaM darshayAmi
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
naivedyaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
mahA phalaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
phalAsha.hsTakaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
karodvarthanakaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
tAmbUlaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
dakShiNAM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
mahA nIrAjanaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
karpUra dIpaM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
pradakShiNAM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
namaskArAn samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
rAjopachAraM samarpayAmi .
.NZ shrI sUryanArAyaNAya namaH .
mantrapuShpaM samarpayAmi .
pUjAMte chhatraM samarpayAmi .
chAmaraM samarpayAmi .
nR^ityaM samarpayAmi .
gItaM samarpayAmi .
vAdyaM samarpayAmi .
AMdolika ArohaNaM samarpayAmi .
ashvArohaNam samarpayAmi .
gajArohaNaM samarpayAmi .
shrI sUryanArAyaNa svAmI devatAbhyo namaH .
samasta rAjopachAra devopachAra shaktyupachAra bhaktyupachAra pUjAM samarpayAmi .. 67 Atma samarpaNa  

yasya smR^ityA cha nAmnoktyA tapaH pUjA kriyAdishu .
nyUnaM sampUrNatAM yAti sadyo vande taM achyutam ..
maMtrahInaM kriyAhInaM bhaktihInaM janArdana .
yatpUjitaM mayAdeva paripUrNaM tadastu me ..
anena mayA kR^itena shrI sUryanArAyaNa devatA suprItA suprasannA varadA bhavatu .
 madhye mantra tantra svara varNa nyunAtirikta lopa doSha prAyashchittArthaM achyutAnantagoviMda nAmatraya mahA mantra japaM kariShye ..

.NZ achyutAya namaH .
.NZ anaMtAya namaH .
.NZ goviMdAya namaH 
.NZ achyutAya namaH .
.NZ anaMtAya namaH .
.NZ goviMdAya namaH 
.NZ achyutAya namaH .
.NZ anaMtAya namaH .
.NZ goviMdAya namaH 
achyutAnaMtagovindebhyo namaH .
kAyena vAchA manasendriyairvA buddhyAtmanA vA prakR^iteH svabhAvAt .
karomi yadyat sakalaM parasmai nArAyaNeti samarpayAmi ..
namasmaromi .
shrI sUryanArAyaNa svAmI devatA prasAdaM shirasA gR^ihNAmi .. 68 kShamApanaM  
aparAdha sahasrANi kriyante aharnishaM mayA .
tAni sarvANi me deva kShamasva puruShottama ..
yAntu deva gaNa sarve pUjAM AdAya partivIm iShTa kAmyArtha sidhyarthaM punarAgamanAya cha ..
(Shake the kalasha) 
shrI kR^iShNArpaNamastu ..

Text by Sri S.A.Bhandarkar (achkumg3@batelco.com.bh); Modified for ITRANS;.
Proof Reading by Saroja Sundaresan (intersid@batelco.com.bh).
Send corrections to Sowmya Ramkumar (ramkumar@batelco.com.bh)

Frequently Asked Questions about IIIT's ISCII-Plugin

Last Updated on 07/05/03