Make your own free website on Tripod.com


 

Indian Institute of Information Technology's ISCII to glyph conversion engine was used to convert the ISCII files to the Indian script of your choice.gaNapati homaM
Checklist
1. Altar, homa kuNDa, yantra
2. Matchbox, Agarbatti
3. Camphor packets, Gandha power
4. Sri Mudra ( for Sandhya Vandan) Vessel for Tirtha, yajnopaviita
5. Pujaa Counch, Bell, one Aratii( for Karpoor), Two Aratiies with wicks
6. 4 bowls for ghee-with spoons,4 bowls for ashhTha dravya
7. AsshTra dravya - made of Coconut flakes (1whole coconut), jaggery (1kg), avil 
rice flakes(1kg), sugarcane pieces(8each with a notch), ghee, fried black 
til(200g), bananas-cut and sliced(8), Modak(8or21), Appam(8or21), Cordamom 
powder

procedure
1 At the regular alter 

OM sarvebhyo gurubhyo namaH . 
OM sarvebhyo devebhyo namaH .
OM sarvebhyo brAhmaNebhyo namaH ..
prAraMbha kAryaM nirvighnamastu . shubhaM shobhanamastu . 
iShTa devatA kuladevatA suprasannA varadA bhavatu ..
anuj~nAM dehi ..

At Shrii Ganesha Altar
2 AchamanaH

OM keshavAya svAhA . 
OM nArAyaNAya svAhA . 
OM mAdhavAya svAhA . 
 (sip one spoon of water after 
each of the above three mantras) 

OM goviMdAya namaH . OM viShNave namaH . 
OM madhusUdanAya namaH . OM trivikramAya namaH . 
OM vAmanAya namaH . OM shrIdharAya namaH . 
OM hR^iShIkeshAya namaH . OM padmanAbhAya namaH . 
OM dAmodarAya namaH . OM saMkarShaNAya namaH . 
OM vAsudevAya namaH . OM pradyumnAya namaH . 
OM aniruddhAya namaH . OM puruShottamAya namaH . 
OM adhokShajAya namaH . OM nArasiMhAya namaH . 
OM achyutAya namaH . OM janArdanAya namaH . 
OM upeMdrAya namaH . OM haraye namaH . 

shrI kR^iShNAya namaH ..

prANAyAmaH

OM praNavasya parabrahma R^iShiH . paramAtmA devatA . 
daivI gAyatrI chhandaH . prANAyAme viniyogaH ..

OM bhUH . OM bhuvaH . OM svaH . OM mahaH . 
OM janaH . OM tapaH . OM satyaM . 
OM tatsaviturvareNyaM bhargodevasya dhImahi
dhiyo yonaH prachodayAt ..

3 punarAchamana 
(Repeat aachamana 2 - given above) 

OM Apojyoti rasomR^itaM brahma bhUrbhuvassuvarom ..
(Apply water to eyes and understand that you are of the 
nature of Brahman)

4 saMkalpaH 
(Stand and hold a fruit in hand during sankalpa)
OM shrImAn mahA gaNAdhipataye namaH . 
 
shrI gurubhyo namaH . 
shrI sarasvatyai namaH . 
shrI vedAya namaH . 
shrI vedapuruShAya namaH . 
iShTadevatAbhyo namaH . 
kuladevatAbhyo namaH . 
sthAna devatAbhyo namaH . 
grAma devatAbhyo namaH . 
vAstu devatAbhyo namaH . 
shachIpuraMdarAbhyAM namaH . 
umAmaheshvarAbhyAM namaH . 
mAtApitR^ibhyAM namaH . 
lakShmInArAyaNAbhyAM namaH . 
 
sarvebhyo devebhyo namo namaH . 
sarvebhyo brAhmaNebhyo namo namaH . 
yetadkarmapradhAna devatAbhyo namo namaH ..

.. avighnamastu ..

shuklAMbaradharaM devaM shashivarNaM chaturbhujam .
prasannavadanaM dhyAyet sarva vighnopashAMtaye ..

sarvamaMgala mAMgalye shive sarvArtha sAdhike .
sharaNye trayaMbake devI nArAyaNI namo.astute ..

sarvadA sarva kAryeShu nAsti teShAM amaMgalaM .
yeShAM hR^idistho bhagavAn maMgalAyatano hariH ..

tadeva lagnaM sudinaM tadeva tArAbalaM chaMdrabalaM tadeva .
vidyA balaM daivabalaM tadeva lakShmIpateH teMghri.ayugaM smarAmi ..

lAbhasteShAM jayasteShAM kutasteShAM parAjayaH .
yeShAM indIvara shyAmo hR^idayastho janArdanaH ..

vinAyakaM guruM bhAnuM brahmAviShNumaheshvarAn .
sarasvatIM praNamyAdau sarva kAryArtha siddhaye ..

shrImad bhagavato mahApuruShasya viShNorAj~nAya pravartamAnasya 
adya brahmaNo.advitIya parArdhe viShNupade shrI shvetavarAha kalpe 
vaivasvata manvantare bhArata varShe bharata khaMDe jaMbUdvIpe 
daNDakAraNya deshe godAvaryA dakShiNe tIre kR^iShNaveNyo uttare 
tIre parashurAma kShetre (samyukta amerikA deshe St Lewis grAme 
 or Australia deshe Victoria grAme or Bahrain deshe) 
shAlivAhana shake vartamAne vyavahArike vikarama nAma saMvatsare 
uttarAyaNe/dakShiNAyaNe, amuka mAse, amuka pakShe, amuka tithau, 
amuka nakShatre, amuka vAsare sarva graheShu yathA rAshi sthAna 
sthiteShu satsu yevaM guNavisheSheNa vishiShTAyAM shubhapuNyatithau 
asmAkaM sakuDhumbAnAM mama kAryaka vAchika mAnasika j~nAta aj~nAta 
samasta pApakShayadvArA chinta shuddhyarthaM kariShyamANa sakala kAryeShu 
nirvighnatA pUrvaka sarvAbhiShThasiddhyarthaM kAmnA visheShetu amuka 
kAmnA Replace with whichever kanyAH vivAha kArya or vara 
anveShane siddhayarthaM or vidhyAbhyAsa saphalArthe or 
paradesha gamana siddhyarthe or mokSha siddhyarthe shrI mahAgaNapatiM 
prItyarthaM shrI mahAgaNapati homaM kariShye | tadA Adau shAntyarthaM 
puNyAH vAchanaM nirvighnatA siddhyarthaM gaNapathi pUjanaM kariShye ..

idaM phalaM mayAdeva sthApitaM puratastava . 
tename saphalAvAptir bhavet janmani janmani ..

(keep fruits in front of the Lord) 
(Keep yantra in the north of homakunDa. 
Keep the ashhTha dravya in the south of the Homa kuNDa)
 
5 AvAhanaM

modake vighneshaM AvAhayAmi (put axata/tulasi in Modak)
pratuke urviM AvAhayAmi (put axata/tulasi in Jaggery)
lAjeShu dineshaM AvAhayAmi (put axata/tulasi in Rice flakes)
sata.htkuni agniM AvAhayAmi (put axata/tulasi in Appam)
ikShau somaM AvAhayAmi (Put axata/tulasi in Sugarcane)
nAlikere IshAnAM AvAhayAmi (put axata/tulasi in Coconut)
tile hariM AvAhayAmi (Put axata/tulasi in blace sesame)
kadaliphale brahmaNAM AvAhayAmi (Put axata/tulasi in Bananas)

dhyAyAmi . dhyAnaM samarpayAmi .. 
AvAhanaM samarpayAmi . AsanaM samarpayAmi ..
pAdyaM samarpayAmi . arghyaM samarpayAmi .. 
AchamanIyaM samarpayAmi . snAnaM samarpayAmi .. 
vastraM samarpayAmi . yaj~nopavItaM samarpayAmi .. 
gaMdhaM samarpayAmi . dhUpaM AghrApayAmi ..
dIpaM darshayAmi . naivedyaM nivedayAmi .. 
mantrapuShpaM samarpayAmi . sakala pUjArthe akShatAn samarpayAmi ..

(Mix all of these and take 8 hand fulls)

mudrA 
(Show mudras as you chant ) 

nirvIShi karaNArthe tArkSha mudrA (to remove poison)
amR^iti karaNArthe dhenu mudrA (to provide nectar )
pavitrI karaNArthe shaMkha mudrA (to make auspicious)
saMrakShaNArthe chakra mudrA (to protect)
vipulamAyA karaNArthe meru mudrA (to remove maayaa)

Offer Gandha, Chandana etc. Sprinkle water around. 
Chant OM vaM 108 times. It is the amR^ita bIjaM 
Treat it is as amR^ita and offer  dhUpaM and dIpaM 
and naivedhyaM  
 
6 agni pITa pUjA

(In the Homa kuNDA draw shrI  Keep some banyan leaf sticks 
or dharbha and tiirtha. Then arrange the wooden pieces on top. 
The agni should be brought by a lady (Sowbhaagyavathi)It can be brought
with camphor or ghee and the fire should not get extinguished)

balaM vardhana nAmnAM agniM pratiShThApayet

(Now do piiTha puuja, pouring ghee for each mantra)

1. OM AdAra shaktyai namaH
2. OM mUla prakR^ityai namaH
3. OM kUrmAya namaH
4. OM anantAya namaH
5. OM pR^ithivyai namaH
6. OM ikShu sAgarAya namaH
7. OM ratna dIpAya namaH
8. OM kalpa vR^ikShAya namaH
9. OM maNi maNDapAya namaH
10. OM ratna siMhAsanAya namaH
11. OM shveta chhatrAya namaH
12. OM dharmAya namaH
13. OM j~nAnAya namaH
14. OM vairAgyAya namaH
15. OM aishvaryAya namaH
16. OM adharmAya namaH
17. OM aj~nAnAya namaH
18. OM avairAgyAya namaH
19. OM anaishvaryAya namaH
20. OM sarva tatva padmAya namaH
21. OM Ananda kandAya namaH
22. OM sAMvinnalAya namaH
23. OM prakR^itimaya dalebhyo namaH
24. OM vikAramaya kesarebhyo namaH
25. OM pa~nchAshadvarNa karNikAyai namaH
26. OM pR^ithivyAtmane pariveshAya namaH
27. aM arka maNDalAya arthaprada dvAdasha kalAtmane namaH
28. uM soma maNDalAya kAmaprada ShoDaSha kalAtmane namaH
29. raM vahni maNDalAya dharmaprada dasha kalAtmane namaH
30. saM satvAya namaH
31. raM rajase namaH
32. taM tamase namaH
33. maM mAyAyai namaH
34. viM vidhyAyai namaH
35. AM Atmane namaH
36. aM antarAtmane namaH
37. paM paramAtmane namaH
38. saM sarvatatvAtmane namaH
39. OM tIvrAyai namaH
40. OM jvAlinyai namaH
41. OM nandAyai namaH
42. OM bhogadAyai namaH
43. OM kAmarUpiNyai namaH
44. OM ugrAyai namaH
45. OM tejovatyai namaH
46. OM satyAyai namaH
47. OM vighna nAshinyai namaH
48. OM shrIM hrIM ka.hlIM ga.hlauM gaM namo bhagavate sarva bhUtAtmane 
  sarva shaktir kamalAsanAya namaH

7 prANa prathiShThA

OM ekadantAya namaH (pour water thrice)
gaNaka R^iShiH gAyatri chhandaH shrI mahAgaNapatiM devatA
mahAgaNapati prItyartha home viniyogaH

.MahA gaNapati nyAsa..

OM gaNAnAM tvA iti maMtrasya ghR^itsamada R^iShiH.
gaNapatirdevatA . jagati chhaMdaH ..
mahA gaNapati nyAse viniyogaH ..

gaNAnAMtveti aMguShThAbhyAM namaH ..
gaNapatiM havAmahe iti tarjanIbhyAM namaH ..
kaviM kavInAM iti madhyamAbhyAM namaH ..
upavasha.htrama iti kaniShThikAbhyAM namaH ..
Ana: shR^iNvannUtibhiH sIdasAdanamiti karatalakarapR^iShThAbhyAM namaH ..

..evaM hR^idayAdi nyAsaH..

OM bhUrbhuvassuvarom . iti digbandhaH ..

gaNAnAMtvAyai shirase svAhA ..
gaNapatimiti lalATAya namaH ..
havAmahe iti mukhAya namaH ..
kaviM kavInAmiti hR^idayAya namaH ..
upamashravastamam iti nAbhyai namaH ..
jyeShTharAjya iti kaTa.hyai namaH ..
brahmaNAM iti UrubhyAM namaH ..
brahmaNaspata iti jAnubhyAM namaH ..
A naH shR^iNvan iti jaTharAbhyAM namaH ..
nUtibhiH iti gula.hphaubhyAM namaH ..
sIdasAdanam iti pAdAbhyAM namaH ..

8 digbandhana 
(Show mudras)

OM bhUrbhuvassuvarom . iti digbandhaH.(Snap fingers circle head clockwise and clap hands)

disho badnAmi..
(Shut off all directions i.e. distractions. 
So that we can concentrate on the Lord.)

9 dhyAnaM

OM OM (Repeat 15 times)
Close eyes and bring Lord Ganesha's image in your mind and chant

shrI gaNeshAya namaH ..
shrI gaNeshAya namaH ..
shrI gaNeshAya namaH ..

vinAyakaM hemavarShaM pAshAMkushadharaM vibhuM .
dayayor gajAnanaM devaM bhAlachaMdra samaprabhaM ..

OM sahasrashIrShA puruShaH sahasrAkShaH sahasrapAt .
sa bhUmiM vishvato vR^itvA atyatiShThad dashAN^gulam .. 
 
shrI vinAyakAya namaH . dhyAnAt dhyAnaM samarpayAmi ..

10 AvAhanaM

svAtma saMsthaM ajaM shuddhaM adhya gaNanAyaka . 
haraNyAM iva havyAshma agnyAvA AvAhayAmyahaM ..

OM ha.hriM bhUrbhuvassuvarom ..

AvAhito bhava . sthApito bhava . sannihito bhava .
sanniruddho bhava . avakuNThito bhava . suprIto bhava .
suprasanno bhava . sumukho bhava . varado bhava .
prasIda prasIda ..
(show mudras to Lord) 

11 Ahuti
(Each mantra should be chanted four times, offering ghee to the fire)

1. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
2. OM aum svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
3. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
4. OM shrIM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
5. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
6. OM hrIM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
7. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
8. OM ka.hlIM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
9. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
10. OM ga.hlauM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
11. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
12. OM gaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
13. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
14. OM NaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
15. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
16. OM paM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
17. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
18. OM taM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
19. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
20. OM yeM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
21. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
22. OM vaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
23. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
24. OM raM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
25. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
26. OM vaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
27. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
28. OM raM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
29. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
30. OM saM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
31. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
32. OM rvaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
33. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
34. OM jaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
35. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
36. OM naM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
37. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
38. OM meM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
39. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
40. OM vaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
41. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
42. OM shaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
43. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
44. OM mAM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
45. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
46. OM naM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
47. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
48. OM yaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
49. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
50. OM svAM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
51. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
52. OM hAM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
53. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
54. OM OM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
55. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
56. OM hrIM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
57. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
58. OM ka.hlIM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
59. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
60. OM ga.hlauM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
61. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
62. OM gaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
63. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
64. OM gaNapataye svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
65. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
66. OM varaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
67. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
68. OM varada svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
69. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
70. OM sarvajanaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
71. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
72. OM meM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
73. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
74. OM vashaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
75. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
76. OM AnayaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
77. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
78. OM svAhA svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
79. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
80. OM shrIM ramA rameshAbhyAM svAhA ramA rameshau tarpayAmi
81. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
82. OM hrIM girijA vR^iShAMkAbhyAM svAhA girijA vR^iShAMkau tarpayAmi
83. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
84. OM ka.hlIM ratimadanAbhyAM svAhA rati madanau tarpayAmi
85. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
86. OM ga.hlauM mahI varAhAbhyAM svAhA mahI varAhau tarpayAmi
87. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
88. OM gaM lakShmI gopanAyakAbhyAM svAhA lakShmI gopanAyakau tarpayAmi
89. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
90. OM gaM siddhyA modAbhyAM svAhA siddhyAmodau tarpayAmi 
91. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
92. OM gaM samR^iddhi pramodAbyAM svAhA samR^iddhi pramodau tarpayAmi
93. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
94. OM gaM kAnti sumukhAbhyAM svAhA kAnti sumukhau tarpayAmi
95. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
96. OM gaM madanAvati durmukhAbhyAM svAhA madanAvati durmukhau tarpayAmi
97. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi
98. OM gaM madadravA vighnAbyAM svAhA madadravA vighnau tarpayAmi
99. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
100. OM gaM drAviNI vighna kara.htrubyAM svAhA drAviNI vighna kartau 
tarpayAmi
101. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
102. OM gaM vasudhArA shaN^khanidhibyAM svAhA vasudhArA shaN^khanidhiM 
tarpayAmi
103. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
104. OM gaM vasumati puShpanidhibhyAM svAhA vasumati puShpanidhiM tarpayAmi
105. OM mUlaM svAhA shrI mahAgaNapatiM tarpayAmi 
106. OM karmeshvarArpaNaM svAhA
107. OM OM svAhA
108. OM OM shrIM svAhA
109. OM OM shrIM hrIM svAhA
110. OM OM shrIM hrIM ka.hlIM svAhA
111. OM OM shrIM hrIM ka.hlIM ga.hlauM svAhA
112. OM OM shrIM hrIM ka.hlIM ga.hlauM gaM gaNapataye svAhA
113. OM OM shrIM hrIM ka.hlIM ga.hlauM gaM gaNapataye varavarada svAhA 
114. OM OM shrIM hrIM ka.hlIM ga.hlauM gaM gaNapataye varavarada sarvajanaM me 
svAhA 
115. OM OM shrIM hrIM ka.hlIM ga.hlauM gaM gaNapataye varavarada sarvajanaM me 
vashamAnaya svAhA 
116. OM OM shrIM hrIM ka.hlIM ga.hlauM gaM gaNapataye varavarada sarvajanaM me 
vashamAnaya svAhA svAhA

(Make everyone repeat the following 8 times)

OM itaH pUrva prANa buddhi deha dharmArdhikArato jAgarat svapna 
sushuptya avastAsu manasA vAchA karmaNA hastAbyAM padbhyAM
udarena shIrShNA yada.hkR^itaM yaduktaM yatsmR^itaM tat sarvaM
brahmArpaNaM bhavatu svAhA svAhA ..

brahmArpaNaM brahma havir brahmAgnau brahmaNA hutam
brahmaiva tena gantavyaM brahma karma samAdhinA 

OM lambodarAya namaH . tR^iptirastu ..

(show arati to yaGYa kunDa. Every one does pradkshina thrice. 
Offer Basma (ash) as prasad to every one)
 
PUJA text by Shrii Bandarkar (achkumg3@batelco.com.bh)
ITRANSliterated by Sowmya Ramkumar (ramkumar@batelco.com.bh)
Last updated on .oday

Frequently Asked Questions about IIIT's ISCII-Plugin

Last Updated on 07/05/03