Make your own free website on Tripod.com


 


.. ananta padmanaabha vrata puujaa..
praamaadi nAma saMvatsare daxiNAyaNe varShaa R^itau bhAdrapada mAse 
shukla paxe chaturdashyAm tithau shatabhiShaa naxatre shukra vAsare

1 At the regular Altar OM sarvebhyo gurubhyo namaH . OM sarvebhyo devebhyo namaH . OM sarvebhyo brAhmaNebhyo namaH .. prAraMbha kAryaM nirvighnamastu . shubhaM shobhanamastu . iShTa devatA kuladevatA suprasanno varado bhavatu .. anuGYAM dehi ..

At Shrii anantapadmanAbha Altar 2 AchamanaH OM keshavAya svAhA . OM nArAyaNAya svAhA . OM mAdhavAya svAhA . OM govi.ndAya namaH . OM viShNave namaH . OM madhusuudanAya namaH . OM trivikramAya namaH . OM vAmanAya namaH . OM shriidharAya namaH . OM hR^iShiikeshAya namaH . OM padmanAbhAya namaH . OM dAmodarAya namaH . OM sa.nkarShaNAya namaH . OM vAsudevAya namaH . OM pradyumnAya namaH . OM aniruddhAya namaH . OM puruShottamAya namaH . OM adhoxajAya namaH . OM nArasi.nhAya namaH . OM achyutAya namaH . OM janArdanAya namaH . OM upe.ndrAya namaH . OM haraye namaH . shrii kR^iShNAya namaH ..

3 prANAyAmaH OM praNavasya parabrahma R^iShiH . paramAtmA devatA . daivii gAyatrii chhandaH . prANAyAme viniyogaH .. OM bhuuH . OM bhuvaH . OM svaH . OM mahaH . OM janaH . OM tapaH . OM satyaM . OM tatsaviturvareNyaM bhargodevasya dhiimahii dhiyo yonaH prachodayAt.h .. (Repeat Achamana ) OM Apojyoti rasomR^itaM brahma bhuurbhuvassuvarom.h ..

4 sa.nkalpaH OM shriimAn.h mahAgaNAdhipataye namaH . shrii gurubhyo namaH . shrii sarasvatyai namaH . shrii vedAya namaH . shrii vedapuruShAya namaH . iShTadevatAbhyo namaH . kuladevatAbhyo namaH . sthAna devatAbhyo namaH . grAmadevatAbhyo namaH . vAstudevatAbhyo namaH . shachiipura.ndarAbhyAM namaH . umAmaheshvarAbhyAM namaH . mAtApitR^ibhyAM namaH . laxmiinArAyaNAbhyAM namaH . sarvebhyo devebhyo namo namaH . sarvebhyo brAhmaNebhyo namo namaH . yetadkarmapradhAna devatAbhyo namo namaH .. .. avighnamastu .. sumukhashcha ekada.ntashcha kapilo gajakarNakaH . laMbodarashcha vikaTo vighnanAsho gaNAdhipaH .. dhuumraketurgaNAdhyaxo bAlachandro gajAnanaH . dvAdashaitAni nAmAni yaH paThet.h shruNuyAdapi .. vidyAraMbhe vivAhe cha praveshe nirgame tathA . sa.ngrAme sa.nkaTeshchaiva vighnaH tasya na jAyate .. shuklAMbaradharaM devaM shashivarNaM chaturbhujam.h . prasannavadanaM dhyAyet.h sarva vighnopashA.ntaye .. sarvama.ngala mA.ngalye shive sarvArtha sAdhike . sharaNye trayaMbake devii nArAyaNii namo.astute .. sarvadA sarva kAryeShu nAsti teShAM ama.ngalaM . yeShAM hR^idistho bhagavAn.h ma.ngalAyatano hariH .. tadeva lagnaM sudinaM tadeva tArAbalaM cha.ndrabalaM tadeva . vidyA balaM daivabalaM tadeva laxmiipateH te.nghri.ayugaM smarAmi .. lAbhasteShAM jayasteShAM kutasteShAM parAjayaH . yeShAM indivara shyAmo hR^idayastho janArdanaH .. vinAyakaM guruM bhAnuM brahmAviShNumaheshvarAn.h . sarasvatiiM praNamyAdau sarva kAryArtha siddhaye .. shriimad.h bhagavato mahApuruShasya viShNorAGYAya pravartamAnasya adya brahmaNo.advitiiya parArdhe viShNupade shrii shvetavarAha kalpe vaivasvata manva.ntare bhArata varShe bharata kha.nDe jaMbuudviipe daNDakAraNya deshe godAvaryA daxiNe tiire kR^iShNaveNyo uttare tiire parashurAma xetre ( saMyukta amerikA deshe West Lafayatte grAme or Australia deshe Victoria grAme bahriinu deshe) shAlivAhana shake vartamAne vyavahArike praamaadi nAma saMvatsare daxiNAyaNe varShaa R^itau bhAdrapada mAse shukla paxe chaturdashyAm tithau shatabhiShaa naxatre shukra vAsare sarva graheShu yathA rAshi sthAna sthiteShu satsu yevaM guNavisheSheNa vishiShTAyAM shubhapuNyatithau mama Atmana shrutismR^iti purANokta phalaprApyarthaM mama sakuTumbasya xema sthairya AyurArogya chaturvidha puruShArtha sidhyarthaM a.ngiikR^ita shrii anantapadmanAbha vratA.ngatvena saMpAdita sAmagrayyaa gaNesha varuNa brahmaa suuryAdi navagraha i.ndrAdi aShTalokapAla gaNapati chatuShTa devatA puujana puurvakaM shrii anantapadmanAbha priityarthaM yathA shaktyA yathA militopachAra dravyaiH puruShasuukta shriisuukta purANokta ma.ntraishcha dhyAnAvAhanAdi ShoDashopachAre yamunA puujanaM, sheSha puujanaM, shrii anantapadmanAbha puujanaM cha tathA vratokta kathA shravaNaM cha kariShye .. idaM phalaM mayAdeva sthApitaM puratastava . tena me saphalAvAptirbhavet.h janmani janmani .. (keep fruits in front of the Lord)

5 ShaDaN^ga nyAsa (touching various parts of the body) OM yatpuruShaM vyadadhuH katidhA vyakalpayan.h . mukhaM kimasya kau bAhuu kAvuuruu pAdAvuchyete .. a.nguShThAbhyAyAM namaH . (touch the thumbs) hR^idayAya namaH .. OM brAhmaNosya mukhamAsiit.h bAhuu rAjanyaH kR^itaH . uruu tadasya yadvaishyaH pad.hbhyAM shuudro ajAyata .. tarjaniibhyAM namaH . (touch both fore fingers) shirase svAhA .. OM cha.ndramA manaso jAtaH chaxoH suuryo ajAyata . mukhAdindrashchAgnishcha prANAdvAyurajAyata .. madhyamAbhyAM namaH . (touch middle fingers) shikhAyai vauShaT.h .. nAbhyA Asiidantarixam.h shiirShNo dyauH samavartata . padabhyAM bhuumirdishaH shrotrAt.h tathA lokA.nguM akalpayan.h .. anAmikAbhyAM namaH . (touch ring fingers) kavachAya hum.h .. dhAtA purastAdyamudAjahAra shakraH pravidvAn pradishashchatastraH . tamevaM vidyAnamR^ita iha bhavati nAnyaH panthA ayanAya vidyate .. kaniShThikAbhyAyaM namaH . (touch little fingers) netratrayAya vauShaT.h .. yaGYena yaGYamayajanta devAH tAni dharmANi prathamAnyAsan.h . te ha nAkaM mahimAnaH sachante yatra puurve sAdhyAH santi devAH .. karatalapR^iShThAbhyAyAM namaH . astrAya phaT.h .. (snap fingers circle head clockwise and clap hands)

6 digbandhana ( show mudras) OM anantapadmanAbha iti digbandhaH . disho badnAmi ..

7 gaNapati puujA Adau nirvighnatAsidhyarthaM mahA gaNapatiM puujanaM kariShye . OM gaNAnAM tva shaunako ghR^itsamado gaNapatirjagati gaNapatyAvAhane viniyogaH .. (pour water) OM gaNAnAM tvA gaNapatiM AvAmahe . kaviM kavinAmupama shravastamaM . jyeShTharAjaM brahmaNAM brahmaNaspata . AnaH shR^iNvannuutibhiH siidasAdanaM .. bhuuH gaNapatiM AvAhayAmi . bhuvaH gaNapatiM AvAhayAmi . svaH gaNapatiM AvAhayAmi . OM bhuurbhuvasvaH mahAgaNapataye namaH . dhyAyAmi . dhyAnaM samarpayAmi . OM mahA gaNapataye namaH . AvAhanaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . AsanaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . pAdyaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . arghyaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . AchamaniiyaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . snAnaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . vastraM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . yaGYopaviitaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . cha.ndanaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . parimala dravyaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . puShpANi samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . dhuupaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . diipaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . naivedyaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . tAmbuulaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . phalaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . daxiNAM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . ArthikyaM samarpayAmi .. OM bhuurbhuvasvaH mahA gaNapataye namaH . mantrapuShpaM samarpayAmi .. OM bhuurbhuvasvaH mahA gaNapataye namaH . pradaxiNA namaskArAn.h samarpayAmi .. OM bhuurbhuvasvaH mahA gaNapataye namaH . chhatraM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . chAmaraM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . giitaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . nR^ityaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . vAdyaM samarpayAmi .. OM mahA gaNapataye namaH . sarva rAjopachArAn.h samarpayAmi .. .. atha prArthanA .. OM vakratuNDa mahAkAya koTi suurya samaprabha . nirvighnaM kuru me deva sarva kAryeShu sarvadA .. OM bhuurbhuvasvaH mahA gaNapataye namaH . prArthanAM samarpayAmi .. anayA puujayA vighna hartA mahA gaNapati priiyatAm.h ..

8 diipa sthApanA atha devasya vAma bhAge diipa sthApanaM kariShye . agni nAgni samidhyate kavirgrahapatiryuvA havyavAt.h juvAsyaH .. (light the lamps)

9 bhuumi prArthanA mahidyau pR^ithviichana imaM yaGYaM mimixatAM pipratAnno bhariimabhiH ..

10 dhAnya rAshi OM auShadhaaya sa.nvada.nte somena saharAGYa . yasmai kR^iNeti brAhmaNasthaM rAjan.h pArayAmasi .. (Touch the grains/rice/wheat)

11 kalasha sthApanA OM A kalasheShu dhAvati pavitre parisi.nchyate uktairyaGYeShu vardhate .. (keep kalasha on top of rice pile) OM imaM me gaN^ge yamune sarasvatii shutudristomaM sachatA paruShNya . asiknya marudvR^idhe vitasthayArjiikiiye shruNuhyA suShomaya .. (fill kalasha with water) OM ga.ndhadvArAM dhuuradarshAM nitya puShpaM kariShiNiiM . iishvariM sarva bhuutAnAM tAmi hopahvayeshriyaM .. (sprinkle in/apply ga.ndha to kalasha) OM yA phaliniiryA aphalA apuShpAyAshcha puShpANi . bR^ihaspati prasotAsthAno ma.nchatvaM hasaH .. (put beetle nut in kalasha) OM sahiratnAni dAshuShusuvAti savitA bhagaH . tambhAgaM chitramiimahe .. (put jewels / washed coin in kalasha) OM hiraNyaruupaH hiraNya sandrigpAnna pAtsyedu hiraNya varNaH . hiraNyayAt.h pariyonerniShadyA hiraNyadA dadatthyan.h namasmai .. (put gold / daxina in kalasha) OM kAnDAt.h kAnDAt.h paroha.nti paruShaH paruShaH pari evAno duurve pratanu sahasreNa shatena cha .. (put duurva / karika ) OM ashvatthevo nishadanaM parNivo vasatishkR^ita . go bhAja itkilA sathayatsa navatha puuruShaM .. (put five leaves in kalasha) OM yuvAsuvAsaH pariiviitAgAt.h sa ushreyAn.h bhavati jAyamAnaH . taM dhiirAsaH kAvayaH unnaya.nti svAddhyo svAddhyo manasA devaya.ntaH.. (tie cloth for kalasha) OM puurNAdarvi parApata supuurNA punarApaTha . vasneva vikriiNAvaH iShamuurjaM shatakR^ito .. (copper plate and ashhTadala with kuMkuM) iti kalashaM pratiShThApayAmi .. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi ..

11. 1 yamunA puujana On the second kalasha) 11. 1 yamunA dhyAnaM xiirodArNava saMbhuute indraniila samaprabhe . suprasanne mahAdevi viShNumuurte namostute .. shrii yamunA devatAyai namaH. dhyAnam samarpayAmi..

11. 2 yamunA AvaahanaM yamune te namastubhyaM sarva kAmapradAyini . sarva saubhAgyade devi yamune te namostute .. OM hiraNyavarNAM hariNiiM suvarNarajatasrajAm.h . chandrAM hiraNmayiiM laxmiiM jAtavedo ma Avaha .. shrii yamunA devatAyai namaH. AvAhanaM samarpayAmi..

11. 3 yamunA AsanaM vedapAde namastubhyaM sarvaloka hiterate . sarva shApa prashamane tu~Ngabhadre namostute .. tAM ma Avaha jAtavedo laxmiimanapagAminiim.h . yasyAM hiraNyaM vindeyaM gAmashvaM puruShAnaham.h .. shrii yamunA devatAyai namaH. AsanaM samarpayAmi ..

11. 4 yamunA pAdyaM garuDa pAde namastubhyaM sarvAbharaNa samyute . sarva tiirtha mahAdevi bhadrAyai te namostute .. ashvapuurvAM rathamadhyAM hastinAda pramodiniim.h . shriyaM deviimupahvaye shriirmA devii juShatAm.h .. shrii yamunA devatAyai namaH. pAdoyo pAdyaM samarpayAmi ..

11. 5 yamunA arghyaM kR^iShNaveNyai namastubhyaMh kR^iShNa varNe sulochane . kR^iShNamuurte namastubhyaM devi kR^iShNe namostute .. kAMsosmi tAM hiraNyaprAkArA mArdrAM jvalantiiM tR^iptAM tarpayantiim.h . padmesthitAM padmavarNAM tvAmihopahvaye shriyam.h .. shrii yamunA devatAyai namaH . arghyaM samarpayAmi ..

11. 6 yamunA AchamanaM satkarma nirate devii GYAna muurtti prakAshini . Atmajyoti mahAmuurtti sarvanuShThAna kAriNi .. chandrAM prabhAsAM yashasA jvala.ntiiM shriyaM loke devajuShTAmudArAm.h . tAM padminiimiiM sharaNamahaM prapadye.alaxmiirme nashyatAM tvAM vR^iNe .. shrii yamunA devatAyai namaH. AchamaniiyaM samarpayAmi ..

11. 7 yamunA madhuparkaM sarvAgama namaskArye pradhAnochita devate . idam grahANa deveshi madhuparkaM dadAmite .. shrii yamunA devatAyai namaH. madhuparkaM samarpayAmi ..

11. 8 yamunA pa.nchaamR^ita snAnaM nandi pAde namastubhyaM sha~NkarArdha shariiriNi . sarvalokanute devi bhiima ratyai namostute .. shrii yamunA devatAyai namaH. pa.nchaamR^ita snAnaM samarpayAmi.. shrii yamunA devatAyai namaH. gandhodaka snAnaM samarpayAmi.. shrii yamunA devatAyai namaH. shuddhodaka snAnaM samarpayAmi.. OM ApohiShTA mayo bhuvaH . tAna uurje dadhAtana . maheraNAya chaxase . yovaH shivatamorasaH tasyabhAjayate hanaH . ushatiiriva mAtaraH . tasmA ara.ngamAmavo . yasya xayAya ji.nvadha . Apo jana yathAchanaH .

11. 9 yamunA vastraM siMhapAde namastubhyaM nArasimhyai namostute . sarvalaxaNa saMyukte yamune te namostute .. upaitu mAM devasakhaH kiirtishcha maNinA saha . prAdurbhuuto.asmirAShTresmin kiirtimR^iddhiM dadAtu me .. shrii yamunA devatAyai namaH. vastraM samarpayAmi..

11. 10 yamunA ka~nchukiiM kR^iShNa pAdAbja sambhuute ga.nge tripathagAmini . jaTA juuTa samadbhuute bhAgiirathyai namostute .. shrii yamunA devatAyai namaH. ka~nchukiiM samarpayAmi..

11. 11 yamunA AbharaNaM godAvari namastubhyaM sarvaabhiiShTa pradAyini . sarvAla~NkAra saMyukte godAvaryai namostute .. shrii yamunA devatAyai namaH. sarvAbharaNaani samarpayAmi..

11. 12 yamunA upaviitaM kA~nchanaM brahmasuutraM cha brahmaNA nirmitaM purA . aham dAsyAmi deveshi yamune te namostute .. shrii yamunA devatAyai namaH. upaviitaM samarpayAmi..

11. 13 yamunA chandanaM chandanAgaru kastuuri rochanam ku~NkumaM tathA . karpuureNa samAyuktaM gandhaM dadAmi cha bhaktitaH .. gandhadvArAM durAdharShAM nityapuShTAM kariiShiNiim.h . IshvariiM sarvabhuutAnAM tvAmihopahvaye shriyam.h .. shrii yamunA devatAyai namaH. gandhaM samarpayAmi..

11. 14 yamunA axatAn.h shvetAMshcha chandra varNAbhAn haridra rAgara~njitAn.h . axatAnshcha surashreShThe dadAmi yamuneshvarii .. shrii yamunA devatAyai namaH. ala~NkArArte axatAn.h samarpayAmi..

11. 15 yamunA ku~NkumaM ku~NkumaM kAmadaM divyaM striiNAM bAlasya bhuuShaNam.h . saubhAgyArthe prayachchhAmi devitwaM pratigrahyatAm.h .. shrii yamunA devatAyai namaH. ku~NkumaM samarpayAmi..

11. 16 yamunA puShpaM mandAra pArijAtAdyai ketakii patalAdibhiH . mallikA puShpa samghAter archaye tva shubhaprade .. manasaH kAmamAkuutiM vAchaH satyamashiimahi . pashuunAM ruupamannasya mayi shriiH shrayatAM yashaH .. shrii yamunA devatAyai namaH. pushpANi samarpayAmi..

11. 17 athA~Nga puujA cha~nchalAyai namaH . paadau puujayAmi.. chapalAyai namaH . jAnunii puujayAmi.. kamalavAsinyai namaH . ja.nghe puujayAmi.. manmathavAsinyai namaH . uuruun.h puujayAmi.. kamalanetre namaH . kaTiM puujayAmi.. duShTahantryai namaH . nAbhiM puujayAmi lalitAyai namaH . bhujau puujayAmi.. raktavarNAyai namaH . kaNThaM puujayAmi.. ga~NgAyai namaH . mukhaM puujayAmi.. kR^iShNaveNyai namaH . lalATaM puujayAmi.. gauryai namaH . netre puujayAmi.. bhAgiiratyai namaH . shiraH puujayAmi.. yamunAyai namaH . sarvA~NgAni puujayAmi..

11. 18 yamunA patrapuujA yamunAyai namaH . jAjii patraM samarpayAmi.. ga~NgAyai namaH. shata patraM samarpayAmi.. lokavanditAyai namaH. chuuta patraM smarpayAmi.. lokapAvanAyai namaH. shaamii patraM samarpayAmi.. kamalavAsinyai namaH. dattuura patraM samarpayAmi.. mahAmAyAyai namaH. pArijAta patraM samarpayAmi.. godAvaryai namaH. veNu patraM samarpayAmi.. utkaNTinyai namaH. maruga patraM samarpayAmi.. bhavahartryai namaH . devadAru patraM samarpayAmi.. aghanAsinyai namaH . apAmArga patraM samarpayAmi.. kAntyai namaH . dhAtii patraM samarpayAmi.. vindyavAsinyai namaH . agastya patraM samarpayAmi.. bhAgiiratyai namaH . tulasii patraM samarpayAmi.. surAsurapuujitAyai namaH . samasta patrANi samarpayAmi..

11. 19 athaH pushpa puujaa bhAgiiratyai namaH . kamala puShpaM samarpayAmi.. vindyavAsinyai namaH . niilotpala puShpaM samarpayAmi.. kaumAryai namaH . nandAvarta puShpaM samarpayAmi.. kALyai namaH . mandAra puShpaM samarpayAmi.. kAntyai namaH . surangi puShpaM samarpayAmi.. aGhanAshinyai namaH . pArijAta puShpaM samarpayAmi.. bhavahantryai namaH . sugandhi puShpaM samarpayAmi.. gauryai namaH . ketakii puShpaM samarpayAmi.. utkaNTinyai namaH . jAjii puShpaM samarpayAmi.. mahAmAyAyai namaH . shata puShpaM samarpayAmi.. tejase namaH . mallikA puShpaM samarpayAmi.. manmathavAsinyai namaH . champakaa puShpaM samarpayAmi.. lokapAvanAyai namaH . ashoka puShpaM samarpayAmi.. lokavanditAyai namaH . agastya puShpaM samarpayAmi.. ga~NgAyai namaH . puuga puShpaM samarpayAmi.. yamunAyai namaH . samasta pushpANi samarpayAmi..

11. 20 athaH nAmapuujaa sarva pApa hare devii sarvopadrava nAshini . sarvavritasakhe devi yamune te namostute .. shiitAkarshiNyai namaH .. shubhravarNAyai namaH .. kanakAyai namaH .. kaNThotpalAyai namaH .. triguNAtmikAyai namaH .. brahmaruupAyai namaH .. mahAruupAyai namaH .. gauryai namaH .. abhiiShTadAtryai namaH .. dhAtryai namaH .. haripriyAyai namaH .. sindhuchuudAyai namaH .. shivAyai namaH .. sha~NkarArdhashariiriNyai namaH .. sarasvatyai namaH .. gAyatriyai namaH .. godAvaryai namaH .. gomatyai namaH .. garuDAyai namaH .. girijAyai namaH .. chandrachuuDAyai namaH .. kAveryai namaH .. ga~NgAyai namaH .. tu~NgAyai namaH .. narmadAyai namaH .. kR^iShNaveNyai namaH .. bhiimaratyai namaH .. shrii yamunAyai namaH ..

11. 21 yamunA dhuupaH dashaa~Ngam guggulam dhuupaM chandanAgaru saMyutam.h . yeteshevyottamaM dhuupaM yamune te namostute .. kardamena prajAbhuutAmayi sambhavakardama . shriyaM vAsaya me kule mAtaraM padmamAliniim.h .. shrii yamunA devatAyai namaH. dhuupaM samarpayAmi ..

11. 22 yamunA diipaM ghR^itavarti samAyuktaM bhavAnyai cha niveditam.h . grahANa ma~NgalaM diipaM sarveshvarya pradAyini .. ApaH sR^ijantu snigdhAni chikliitavasame gR^ihe . nichadeviiM mAtaraM shriyaM vAsaya me kule .. shrii yamunA devatAyai namaH. diipaM samarpayAmi ..

11. 23 yamunA naivedyaM kadaLii nArikeLescha chaNakAdi samanvitam.h . grahANa ma~NgalaM diipaM sarveshvarya pradAyini .. xutpipAsAmalAM jyeShThAmalaxmiiM nAshayAmyaham.h . abhuutimasamR^iddhiM cha sarvAM nirNudame gR^ihAt.h .. shrii yamunA devatAyai namaH. naivedyaM samarpayAmi .. prANAya svAhA apAnAya svAhA vyAnAya svAhA udAnAya svAhA samAnAya svAhA shrii yamunA devatAyai namaH. uttarAposhanaM samarpayAmi ..

11. 24 yamunA pAniiyaM pAniiyaM pAvanaM shreshTaM gangAdi salilodbhavam.h . mukhaM praxAlanaM devi grahANatvAM namostute .. shrii ga~NgAyai namaH. mukhapraxAlanaM samarpayAmi ..

11. 25 yamunA karodvartanakaM karpuureNa samAyuktaM nAgavallidalairyutam.h . chuurNa karpuura saMyuktaM tAmbuul pratigR^ihyatAm.h .. ArdrAM puShkariNiiM puShTiM suvarNAM hemamAliniim.h . suuryAM hiraNmayiiM laxmiiM jAtavedo ma Avaha .. shrii ga~NgAyai namaH. karodvarthanArte chandanaM samarpayAmi ..

11. 26 yamunA tAmbuulaM puugiphalam samAyuktaM nAgavalli dalairyutam.h . chuurNakarpuura saMyuktaM tAmbuulaM pratigR^ihyatAm.h .. shrii yamunA devatAyai namaH . tAmbuulaM samarpayAmi ..

11. 27 yamunA phala samarpaNaM idam phalam mayA devi staapitaM purataH stava . tena me saphalAvAptir bhavet.h janmani janmani .. shrii yamunA devatAyai namaH . phalam samarpayAmi ..

11. 28 yamunA daxiNA hiraNya garbha garbhasthaM hemabiija vibhAvasoH anantapuNya paladaM ataH shAntiM prayascha me shrii yamunA devatAyai namaH . daxiNAM samarpayAmi ..

11. 29 yamunA niirAjanaM ma~NgalaM cha mahAdevi ma~NgalaM cha shubhaprade . ma~NgalaM sarva pApaghne ma~NgalaM ma~NgalapradaM .. tAM ma Avaha jAtavedo laxmiimanapagAminiim.h . yasyAM hiraNyaM prabhuutaM gAvodAsyoshvAn vindeyaM puruShAnaham.h .. shrii yamunA devatAyai namaH . niirAjanaM samarpayAmi ..

11. 30 yamunA puShpA.njali sarasijanilaye sarojahaste dhavalatarAM shukagandhamAlyashobhe . bhagavati harivallabhe manoGYe tribhuvana bhuutikari prasiida mahyam.h .. shrii yamunA devatAyai namaH . pushpA.njaliM samarpayAmi ..

11. 31 yamunA pradaxiNA pradaxiNa trayaM devi prayatnena mayAkrataM . ananta sAgarAt puurvaM sarva saubhAgyadAyini .. shrii yamunA devatAyai namaH . pradaxiNAM samarpayAmi ..

11. 32 yamunA namaskAraH karishyAmi vritaM devi tvad bhaktyAt tvat prasAdataH . viGnAni prashamaM yAvritAdyantu twadAgnayA .. shrii yamunA devatAyai namaH . namaskarAn.h samarpayAmi .. yasya smR^ityA cha nAmnoktyA tapaH puuja kriyAdishu . nyuunaM saMpuurNatA yAti sadyo vande tamachyutaM .. mantrahiinaM kriyahiinaM bhaktihiinaM janArdana . yatkratantu mayAdevi paripuurNam tadastume . anena yamunApujanena yamunAntargata . shriimad anantaH priiyatAm priito bhavatu ..

11. 2 athaH sheSha puujanaM athaH sheSha dhyAnaM brahmAndAdhAra bhuutam cha yamunAntara vasinaM . phaNA sapta samAyuktam dhyAye nantaM haripriyam.h .. shrii sheShAya namaH dhyAyAmi ..

11. 2. 1 sheSha AvAhanaM sheSham sapta phaNAyuktam kAla pannaga nAyakam.h . ananta shayanArtaM tvAM bhaktyA hyAvA hayAMyaham.h .. OM sahasrashiirShA puruShaH sahasrAxaH sahasrapAt.h . sa bhuumiM vishvato vR^itvA atyatiShThad.h dashAN^gulam.h ..

11. 2. 2 sheSha AsanaM navanAga kulAdhiisha sheshodhAraka kAshyapa . nAnAratna samAyuktaM AsanaM pratigR^ihyatAM .. puruSha evedagaM sarvam.h yad.hbhuutaM yachchha bhavyam.h . utAmR^itatvasyeshAnaH yadannenA tirohati .. shrii sheShAya namaH . AsanaM samarpayAmi ..

11. 2/3 sheSha pAdyaM ananta priya shesheSha jagadAdhAra vigraha . pAdyam grahANa bhaktyA twam kAdraveya namostute .. etAvAnasya mahimA ato jyAyAga.nshcha puuruShaH . pAdo.asya vishvA bhuutAni tripAdasyAmR^itaM divi .. shrii sheShAya namaH . pAdyaM samarpayAmi ..

11. 2/4 sheSha arghyaM kashyapAnanda janaka munivandita bho prabho . arghyaM grahANa sarvagna sAgaraM shakarapriye .. tripAduurdhva udaitpuruShaH pAdo.asyehAbhavAtpunaH . tato vishvaN^vyakrAmat.h sAshanAnashane abhi .. shrii sheShAya namaH . arghyaM samarpayAmi ..

11. 2/5 sheSha AchamanaM sahasra phaNiruupeNa vasudhodhAraka prabho . grahANAchamanaM deva pAvanaM cha sushiitalaM .. tasmAdvirADajAyata virAjo adhi puuruShaH . sa jAto atyarichyata pashchAd.hbhuumi matho puraH .. shrii sheShAya namaH . AchamanaM samarpayAmi ..

11. 2/6 sheSha madhuparkaM kumAraruupiNe tubhyaM dadhimadhwajya samyutaM . madhuparkaM pradAsyAmi sarparAja namostute .. yatpuruSheNa haviShA devA yaGYamatanvata . vasanto asyAsiidAjyam.h griiShma idhmashsharaddhaviH .. shrii sheShAya namaH . madhuparkaM samarpayAmi ..

11. 2/7 sheSha pa.nchAmR^ita snAnaM (chant purusha sukta shlokas in the pages below) shrii sheShAya namaH . payaH snAnaM samarpayAmi .. shrii sheShAya namaH . dadhi snAnaM samarpayAmi .. shrii sheShAya namaH . ghR^ita snAnaM samarpayAmi .. shrii sheShAya namaH . madhu snAnaM samarpayAmi .. shrii sheShAya namaH . sharkarA snAnaM samarpayAmi .. shrii sheShAya namaH . pa.nchAmR^ita snAnaM samarpayAmi ..

11. 2/8 sheSha snAnaM ga~NgAdi puNya tiirte twAm abhshincheya mAdarAt . balabadrAvatAresha nandanaH sripateH sakhin .. saptAsyAsan.h paridhayaH trissapta samidhaH kR^itAH . devA yadyaGYaM tanvAnAH abadhnan.h puruShaM pashum.h . shrii sheShAya namaH . shuddhodaka snAnam samarpayAmi ..

11. 2/9 sheSha vastraM kausheya yugmam devesha priitya tava mayArpitam.h . pannagAdhisha nAgesha taarxyashatro namostute .. taM yaGYaM barhiShi prauxan.h puruShaM jAtamagrataH . tena devA ayajanta sAdhyA R^iShayashcha ye .. shrii sheShAya namaH . vastraM samarpayAmi ..

11. 2. 10 sheSha yaGYopaviitaM suvarNa nirmitaM suutraM granthitaM kaNTahArakam.h . anekaratnaye khachitaM sarparaaja namostute .. tasmAd yaGYAtsarvahutaH R^ichaH sAmAni jaGYire . chhandA.Ngasi jaGYire tasmAt.h yajustasmAd ajAyata .. shrii sheShAya namaH . yaGYopaviitaM samarpayAmi ..

11. 2. 11 sheSha AbharaNaM aneka ratnAnvita hemakunDale mANikya samkAshita kankaNadwayam.h . haimAnguliiyaM kR^ita ratna mudrikaM haimaM kiriiTaM phaNirAjiterpitaM .. shrii sheShAya namaH . sarvaabharaNAni samarpayAmi ..

11. 2. 12 sheSha gandhaM shriikanDaM chandanaM divyaM gandhADyam sumanoharaM . vilepanaM surashreshTa chandanaM pratigR^ihyatAm.h .. tasmAdyaGYAtsarvahutaH saMbhR^itaM pR^iShadAjyam.h . pashuuga.NstAga.nshchakre vAyavyAn.h AraNyAn.h grAmyAshchaye .. shrii sheShAya namaH . gandhaM samarpayAmi ..

11. 2. 13 sheSha axatAH axatAscha surashreshTa ku~NkumAktaH sushobhitAH . mayA niveditA bhaktyA grahANa parameshvara .. shrii sheShAya namaH . axatAn.h samarpayAmi ..

11. 2. 14 sheSha puShpamaalaa karviireya jaaji kusumaischampakai bakule shubai . shatapatrayeycha kallArai archayet parameshwara .. tasmAdashvA ajAyanta ye ke chobhayAdataH . gAvo ha jaGYire tasmAt.h tasmAjjAtA ajAvayaH .. shrii sheShAya namaH . puShpANi samarpayAmi ..

11. 2. 15 athaH sheSha a~Nga puujaa sahasrapAdAya namaH . pAdau puujayAmi .. guuDagulphAya namaH . gulphau puujayAmi .. hemaja~NghAya namaH . ja.nghe puujayAmi .. manda gataye namaH . jAnuni puujayAmi .. piitAmbaradharAya namaH . katiiM puujayAmi .. gambhiiranAbhAya namaH . nAbhiM puujayAmi .. pavanAshAya namaH . udaraM puujayAmi .. uragAya namaH . hastau puujayAmi .. kAliiyaaya namaH . bhujau puujayAmi .. kambukaNTAya namaH . kaNTaM puujayAmi .. vishavaktrAya namaH . vaktraM puujayAmi .. phaNAbhuuShaNAya namaH . lalAtaM puujayAmi .. laxmaNAya namaH . shiraH puujayAmi .. ananta priyAya namaH . sarvA~NgAni puujayAmi ..

11. 2. 16 sheSha dhuupaM vanaspati rasodbhuuto gandADyo gandha uttamaH . Aghreya sarva devAnAm dhuupoyam pratigR^iyatAm.h .. yatpuruShaM vyadadhuH katidhA vyakalpayan.h . mukhaM kimasya kau bAhuu kAvuuruu pAdAvuchyete .. shrii sheShAya namaH . dhuupaM samarpayAmi ..

11. 2. 17 sheSha diipaM sAjyaM chavarti saMyuktaM vahninA yojitam mayA . diipaM gR^ihANa devesha trailokya timirApaha .. bhaktyA diipaM prayashchAmi devAya paramAtmane . trAhi mAM narakAt.h ghorAt.h diipaM jyotir namostute .. brAhmaNosya mukhamAsiit.h bAhuu rAjanyaH kR^itaH . uruu tadasya yadvaishyaH pad.hbhyAM shuudro ajAyata .. shrii sheShAya namaH . diipaM samarpayAmi ..

11. 2. 18 sheSha naivedyaM naivedyaM gR^ihyatAM deva bhakti me achalAM kuruH . iipsitaM me varaM dehi ihatra cha parAM gatim.h .. sharkarAKhanDaKhAdyAni dadhixiiragR^itAni cha . AhAraM bhxya bhojyaM cha naivedyaM pratigR^ihyatAm.h .. cha.ndramA manaso jAtaH chaxoH suuryo ajAyata . mukhAdindrashchAgnishcha prANAdvAyurajAyata .. shrii sheShAya namaH . naivedyaM samarpayAmi .. naivedyAt puurve AchamaniiyaM samarpayAmi .. prANAya svAhA apAnAya svAhA vyAnAya svAhA udAnAya svAhA samAnAya svAhA madhye pAniiyaM samarpayAmi . uttarAposhanaM samarpayAmi .. shrii sheShAya namaH . hasta praxALanaM samarpayAmi .. shrii sheShAya namaH . mukhapraxALanaM samarpayAmi .. shrii sheShAya namaH karodvartanArthe cha.ndanaM samarpayAmi .. puugiiphalaM mahaddivyaM nAgavalyAdalairyutam.h . karpuureLA samAyuktaM tAmbuulaM pratigR^ihyatAm.h ..

11. 2. 19 sheSha daxiNAM hiraNya garbha garbhasthaM hemabiija vibhAvasoH . ana.nta puNya phaladaM athaH shA.ntiM prayashchAmi .. OM shrii sheShAya namaH . suvarNa puShpa daxiNAM samarpayAmi ..

11. 2. 20 mahA phalaM (put tulsi / axathA on a big fruit) idaM phalaM mayAdeva sthApitaM puratasthava . tena may saphalAvAptirbhavet.h janmani janmani .. OM shrii sheShAya namaH . mahAphalaM samarpayAmi ..

11. 2. 21 mahA niirAjana shriiyai jAtaH shriya AniryAya shriyaM vayo janitrabhyo dadAtu shriyaM vasAnA amR^itattva mAyan.h bhava.nti satyA samidhA vidatyuun.h shriya yevainaM tat.h shriyA mAdadhAti sa.ntatamR^ichA vaShaT.hkR^ityaM sa.ntattaM sa.ndhiiyate prajayA pashubhiH ya yevaM veda .. karpuura diipaM karuNAvatAraM saMsAra sAraM bhujagendrahAram.h . sadAvasantaM hR^idayAravinde bhavaM bhavAnii sahitaM namAmi .. nAbhyA Asiidantarixam.h shiirShNo dyauH samavartata . padabhyAM bhuumirdishaH shrotrAt.h tathA lokA.nga akalpayan.h .. OM shrii sheShAya namaH . mahAniirAjana diipaM samarpayAmi ..

11. 2. 22 pushpA.njaliiM nAnAkusuma saMyuktaM pushpAnjalimimaM prabho . kashyapAnanda janaka sarpesha pratigR^ihyatAm.h .. shrii sheShAya namaH . pushpA.njaliM samarpayAmi ..

11. 2. 23 pradaxiNaH namaskAraH yAni kAni cha pApAni janmA.ntara kR^itAni cha . tAni tAni vinashyanti pradaxiNe pade pade .. namostvana.ntAya sahasra muurtaye sahasra pAdAxi shiroru bAhave . sahasra nAmne puruShAya shAshvate sahasra koTii yugadhAriNe namaH .. saptAsyAsan.h paridhayaH trissapta samidhaH kR^itAH . devA yadyaGYaM tanvAnAH abadhnan.h puruShaM pashum.h . shrii sheShAya namaH . pradaxiNaH namaskArAn.h samarpayAmi ..

11. 2. 24 prArtanA anantakalpoktaphalaM dehime twaM maheshwara . twatpuujArahitachchhArdhaM phalaM prApnoti mAnavaH .. shrii sheShAya namaH . prArthanAM samarpayAmi .. anena kR^ita puujanena shrii sheShaH priyatAm.h .. shriimad ananta puujaa (keep a few red threads each with 14 knots smeared with kumkum on the altar )

12 kalasha puujana (continue with second kalasha) kalashasya mukhe viShNuH ka.nThe rudraH samAshritaH . muule tatra sthito brahma madhye mAtR^igaNAH smR^itAH .. kuxautu sAgarAH sarve sapta dviipA vasu.ndharAH . R^igvedotha yajurvedaH sAmavedohyatharvaNaH .. a.ngaishcha sahitAH sarve kalasha.ntu samAshritAH . atra gAyatrii sAvitrii shA.nti puShTikarii tathA .. AyAntu deva puujArthaM abhiShekArtha siddhaye .. OM sitAsite sarite yatra sa.ngathe tatrAplutAso divamutpata.nti . ye vaitanvaM visrajanti dhiirAste janAso amR^itattvaM bhajanti .. .. kalashaH prArthanAH .. kalashaH kiirtimAyuShyaM praGYAM medhAM shriyaM balaM . yogyatAM pApahAniM cha puNyaM vR^iddhiM cha sAdhayet.h .. sarva tiirthamayo yasmAt.h sarva devamayo yataH . athaH haripriyosi tvaM puurNakuMbhaM namo.astute .. kalashadevatAbhyo namaH . sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. .. mudrA .. (Show mudras as you chant ) nirviiShi karaNArthe tArxa mudrA . amR^iti karaNArthe dhenu mudrA . pavitrii karaNArthe sha.nkha mudrA . sa.nraxaNArthe chakra mudrA . vipulamAyA karaNArthe meru mudrA .

13 sha.nkha puujana (pour water from kalasha to sha.nkha add ga.ndha flower) sha.nkhaM cha.ndrArka daivataM madhye varuNa devatAM . pR^iShThe prajApatiM vi.ndyAd.h agre ga.ngA sarasvatiiM .. tvaM purA sAgarotpanno viShNunA vidhR^itaH kare . namitaH sarva devaishcha pA.nchajanyaM namo.astute .. pA.nchajanyAya vidmahe . pAvamAnAya dhiimahi . tanno sha.nkhaH prachodayAt.h .. sha.nkha devatAbhyo namaH . sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi ..

14 gha.nTArchanaa (Pour drops of water from sha.nkha on top of the bell apply ga.ndha flower) AgamArthantu devAnAM gamanArthantu raaxasAM . kuru gha.nTAravaM tatra devatAvAhana lA.nchhanaM .. GYAnatho.aGYAnatovApi kA.nsya gha.nTAn.h navAdayet.h . rAxasAnAM pishAchanAM taddeshe vasatirbhavet.h . tasmAt.h sarva prayatnena gha.nTAnAdaM prakArayet.h . gha.nTa devatAbhyo namaH . sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. (Ring the gha.nTA)

15 Atmashuddhi ( Sprinkle water from sha.nkha on puujA items and devotees) apavitro pavitro vA sarva avasthA.ngatopi vA . yaH smaret.h pu.nDariikAxaM saH bAhyAbhya.ntaraH shuchiH ..

16 navagraha aShTa evaM chaturdala devatA puujana .. navagraha devatA puujana .. (begin at east go clockwise) AkR^iShNenA~Ngiiraso hiraNyastupaH savitA triShTup.h suuryAvAhane viniyogaH .. hiraNyayena savitAratain.h devo yAti bhuvanAni pashyan.h .. suuryAya namaH . suuryaM AvAhayAmi .. ApyAyasveti gautamaH somo gAyatri cha.ndrAvAhane viniyogaH .. OM ApyAyasvasametute vishvataH somavR^iShNam.h bhavA vAjasya sa.nghade . cha.ndrAya namaH . chandraM AvAhayAmi .. agni muurddha viruupA~NgArako gAyatri a~NgArakAvAhane viniyogaH .. OM agnimuurdhAdivaH kakutpatiH pR^ithivyA ayam.h . ApAmretAmsi ji.nvati . a~NgArakAya namaH . a~NgArakaM AvAhayAmi .. udbhuddadvaM saumyo budhaH triShTup.h budhAvAhane viniyogaH .. OM udbhuudyadvaM samanasaH sakhAyAH samagni vi.ndvaM bahavaH saniilaH dadhikrAmagni mashasa~ncha deviimi.ndrAvato vasanihvayevaH . budhAya namaH . budhaM AvAhayAmi .. bR^ihaspate ghR^itsamadho bR^ihaspati triShTup.h bR^ihaspatyAvAhane viniyogaH .. OM bR^ihaspate ati yadaryo arhAdyumadvibhAti kratumajjaneSha . yaddiidayachchhavasa R^itaprajAta tadasmAsu draviNaM dhehi chitram.h .. bR^ihaspataye namaH . bR^ihaspatiM AvAhayAmi .. shukrA.nte bhAradvAjaH shukraH triShTup.h shukrAvAhane viniyogaH .. OM shukrA.nte anyadya jatante anyadvishuruShe ahani daurivAsi vishvahimAyA avasi svAdhvo bhadrate puushannihirAtirastu shukrAya namaH . shukraM AvAhayAmi .. shamagniririMbiraH shanaishchara uShNik.h shanyAvAhane viniyogaH .. OM shamagnirAgnibhiH karashchanna tapatu suuryaH shamavAto vAtvarapA apasR^idhaH shanaishcharAya namaH . shanaishcharaM AvAhayAmi .. kayAno vAmadevo rAhurgAyatri rAhu AvAhane viniyogaH .. OM kayAnashchitra Abhuuvaduutii sadAvR^idhaH sakhA . kayA shachiShTayA.avR^itA .. rAhave namaH . rAhuM AvAhayAmi .. ketuM kR^iNvan.h madhushcha.ndaH keturgAyatri ketvAvAhane viniyogaH .. OM ketuM kR^iNvan.h ketave pesho marya Apeshase . samuShaDbhirajAyathA .. ketave namaH . ketuM AvAhayAmi .. .. aShTadala devatA puujana .. OM i.ndrAya namaH . agnaye namaH . yamAya namaH . naiR^itaye namaH . varuNAya namaH . vAyave namaH . kuberAya namaH . iishAnAya namaH . .. chaturdala devatA .. OM gaNapataye namaH . OM durgAyai namaH . OM xetrapAlAya namaH . OM vasoShpataye namaH . ravyAdi navagraha aShTadala chaturdaleShu sthita sarvadevatAbhyo namaH .. dhyAyAmi . dhyAnaM samarpayAmi .. AvAhanaM samarpayAmi . AsanaM samarpayAmi .. pAdyaM samarpayAmi . arghyaM samarpayAmi .. AchamaniiyaM samarpayAmi . snAnaM samarpayAmi .. vastraM samarpayAmi . yaGYopaviitaM samarpayAmi .. ga.ndhaM samarpayAmi . dhuupaM AghrApayAmi .. diipaM darshayAmi . naivedyaM nivedayAmi .. mantrapuShpaM samarpayAmi . sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. yasya smR^ityA cha nAmnoktyA tapaH puujA kriyAdiShu . nyuunaM saMpuurNatAM yAdi sadyo vande tamachyutam.h .. (achyuta is that Lord who is blemishless. When we think of Him or utter His name, any blemishes in our tapa (penance), puja (worship) or kriya (actions), will be removed and our actions become pure) anayA puujayA navagrahAdi devatA priyatAm.h ..

17 ShaT.h pAtra puujA ( put tulasi leaves or axatAs in empty vessels) vAyavye arghyaM . naiR^itye pAdyaM . iishAnye AchamaniiyaM . Agneye madhuparkaM . puurve snAniyaM . pashchime punarAchamanaM .

18 pa.nchAmR^ita puujA ( put tulasi leaves or axatAs in vessels ) xiire govindAya namaH . (keep milk in the centre) dadhini vAmanAya namaH . (curd facing east ) ghR^ite viShNave namaH . (Ghee to the south) madhuni madhusuudhanAya namaH . ( Honey to west ) sharkarAyAM achyuthAya namaH . ( Sugar to north)

19 manDapa dvAra puujA puurvadvAre dvArashriyai namaH . jayAya namaH . vijayAya namaH . daxiNadvAre dvArashriyai namaH . na.ndAya namaH . suna.ndAya namaH .. pashchimadvAre dvArashriyai namaH . balAya namaH . prabalAya namaH .. uttaradvAre dvArashriyai namaH . kumudAya namaH . kumudAxAya namaH .. madhye nava ratnakhachita divya si.nhAsanasyopari shrii anantapadmanAbha svAmine namaH .. dvArapAlaka puujAM samarpayAmi ..

20 piiTha puujA piiThasya adhobhAge AdhAra shaktyai namaH .. kuurmAya namaH .. daxiNe xiirodadhiye namaH . siMhAya namaH .. siMhAsanasya Agneya koNe varAhAya namaH .. naiR^itya koNe GYAnAya namaH .. vAyavya koNe vairAgyAya namaH .. iishAnya koNe aishvaryAya namaH .. puurva dishe dharmAya namaH .. daxiNa dishe GYAnAya namaH .. pashchima dishe vairAgyAya namaH .. uttara dishe anaishcharAya namaH .. piiTha maddhye muulAya namaH .. nAlAya namaH .. patrebhyo namaH .. kesarebhyo namaH .. karNikAyai namaH .. karNikA madhye saM sattvAya namaH .. raM rajase namaH .. taM tamase namaH .. suuryamaNDalAya namaH .. suuryamaNDalAdhipataye brahmaNe namaH .. somamaNDalAya namaH .. somamaNDalAdhipataye viShNave namaH .. vahnimaNDalAya namaH .. vahnimaNDalAdhipataye iishvarAya namaH .. shrii anantapadmanAbhaaya namaH . piiTha puujAM samarpayAmi ..

21 digpAlaka puujA (Start from east of kalasha or deity) i.ndrAya namaH .. agnaye namaH .. yamAya namaH .. naiR^itaye namaH .. varuNAya namaH .. vAyavye namaH .. kuberAya namaH .. iishAnAya namaH .. iti digpAlaka puujAM samarpayAmi ..

22 prANa pratiShThA (hold flowers/axata in hand) dhyAyet.h satyam.h guNAtiitaM guNatraya samanvitaM lokanAthaM trilokeshaM kaustubhAbharaNaM harim.h . niilavarNaM piitavAsaM shriivatsa padabhuShitaM gokulAnandaM brahmAdhyairapi puujitam.h .. (hold flowers/axatA in hand) OM asya shrii prANa pratiShThApanA mahA ma.ntrasya brahmA viShNu maheshvarA R^iShayaH R^ig.hyajursAmAtharvANi chhandA.nsi prANa shaktiH parA devatA AM biijaM hriiM shaktiH krOM kiilakaM asyAM muurtau srimad ananta prANa pratiShThA siddhyarthe jape viniyogaH .. .. karanyAsaH .. AM a.nguShThAbhyAM namaH .. hriiM tarjaniibhyAM namaH .. krauM madhyamAbhyAM namaH .. AM anAmikAbhyAM namaH .. hriiM kaniShThikAbhyAM namaH .. krauM karatalakarapR^iShThAbhyAM namaH .. .. aN^ganyAsaH .. AM hR^idayAya namaH .. hriiM shirase svAha .. krauM shikhAyai vauShaT.h .. AM kavachAya huM .. hriiM netratrayAyavaushaT.h .. krauM astrAya phaT.h .. bhuurbhuvasvarom.h .. AM hriiM krauM krauM hriiM AM ya ra la va sha Sha sa ha OM ahaM saH sohaM sohaM ahaM saH . asyAM muurte prANA tiShTha.ntuH asyAM muurte jiivA tiShThantu asyAM muurte sarvendriyANi manastvat.h chaxuH shrotra jihva ghrANaiH vAkvANi pAdapAyopasthAni prANa apAna vyAna udAna samAna atrAgatya sukhena sthiraM tiShThantu svAhA. asuniite punarasmAsu chaxuvaH punaH prANamihiino dehibhogaM joxashyema suuryamuchcharantu manumate mR^iDayAna svasti amR^itaM vai prANA amR^itamApaH prANAneva yathA sthAnaM upahvayet.h .. svAmin.h sarva jagannAtha yAvatpuujAvasAnakam.h . tAvatva priitibhAvena bimbesmin.h kalashesmin.h .. pratimAyAM sannidhiM kuru ..

23 dhyAnaM OM OM (repeat 15 times) OM shA.ntAkAraM bhujagashayanaM padmanAbhaM sureshaM vishvAdhAraM gaganasadR^iashaM meghavarNaM shubhA.ngam.h . laxmiikAntaM kamalanayanaM yogihR^idhyAnagaMyaM va.ndeviShNuM bhavabhayaharaM sarvalokaikanAtham.h .. (you can add more related shlokas)

24 AvAhanaM ( hold flowers in hand) OM sahasrashiirShA puruShaH sahasrAxaH sahasrapAt.h . sa bhuumiM vishvato vR^itvA atyatiShThad.hdashAN^gulam.h .. AgachchhAnanta devesha tejorAshe jagatpate . kriyamANAM mayA puujAM grahANa surasattame .. OM hiraNyavarNAM hariNiiM suvarNarajatasrajAm.h . chandrAM hiraNmayiiM laxmiiM jAtavedo ma Avaha .. shrii laxmii sahita shrii anantapadmanAbha sA.ngAya saparivArAya sAyudhAya sashaktikAya namaH . shrii laxmii sahita shrii anantapadmanAbhaM sA.ngaM saparivAraM sAyudhaM sashaktikaM AvAhayAmi .. (offer flowers to Lord) AvAhito bhava . sthApito bhava . sannihito bhava . sanniruddho bhava . avaku.nThitho bhava . supriito bhava . suprasanno bhava . sumukho bhava . varado bhava . prasiida prasiida .. (show mudras to Lord)

25 AsanaM puruSha evedagaM sarvam.h yad.hbhuutaM yachchha bhavyam.h . utAmR^itatvasyeshAnaH yadannenAtirohati .. anantAya namastestu sahasra shirase namaH . namostu padmanAbhAya nAgAdhipataye namaH .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . AsanaM samarpayAmi .. (offer flowers/axathAs) tAM ma Avaha jAtavedo laxmiimanapagAminiim.h . yasyAM hiraNyaM vindeyaM gAmashvaM puruShAnaham.h ..

26 pAdyaM (offer water) etAvAnasya mahimA ato jyAyAga.nshcha puuruShaH . pAdo.asya vishvA bhuutAni tripAdasyAmR^itaM divi .. ananta devadevesha purANa purushotthama . pAdyam gR^ihANa bhagavan gandhapushpAxatairyutaM . OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . pAdoyo pAdyaM samarpayAmi .. ashvapuurvAM rathamadhyAM hastinAdapramodiniim.h . shriyaM deviimupahvaye shriirmA devii juShatAm.h .. pAdoyo pAdyaM samarpayAmi ..

27 arghyaM (offer water) tripAduurdhva udaitpuruShaH pAdo.asyehAbhavAtpunaH . tato vishvaN^vyakrAmat.h sAshanAnashane abhi .. ananta devadevesha ananta phaladAyaka . ananta muurte vishwAtmAn.h grahANarghyaM namostute .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . arghyaM samarpayAmi .. kA.nsosmi tAM hiraNyaprAkArAmArdrAM jvalantiiM tR^iptAM tarpayantiim.h . padmesthitAM padmavarNAM tvAmihopahvaye shriyam.h .. arghyaM samarpayAmi ..

28 AchamaniiyaM (offer water or axathA/ leave/flower) tasmAdvirADajAyata virAjo adhi puuruShaH . sa jAto atyarichyata pashchAd.hbhuumitatho puraH .. karpuura vAsitaM toyaM mandAkinyaH samAhR^itam.h . AchmyatAM jagannAtha mayAdhattaM hi bhaktithaH .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . AchamaniiyaM samarpayAmi .. chandrAM prabhAsAM yashasA jvala.ntiiM shriyaM loke devajuShTAmudArAm.h . tAM padminiimiiM sharaNamahaM prapadye alaxmiirme nashyatAM tvAM vR^iNe .. AchamaniiyaM samarpayAmi ..

29 snAnaM yatpuruSheNa haviShA devA yaGYamatanvata . vasanto asyAsiidAjyam.h griiShma idhmashsharaddhaviH .. ga.ngAcha yamunAshchaiva narmadAshcha sarasvati . tApi payoShNi revacha tAbhyaH snAnArthamAhR^itaM .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . malApakarsha snAnaM samarpayAmi .. AdityavarNe tapaso.adhijAto vanaspatistava vR^ixo.atha bilvaH . tasya phalAni tapasAnudantumAyAntarAyAshcha bAhyA alaxmiiH ..

29. 1 pa.nchAmR^ita snAnaM 29. 1. 1 paya snAnaM (milk bath) OM ApyAya sva svasametute . vishvataH somavR^iShNyaM bhavAvAjasya sangadhe .. surabhestu samutpannaM devAnAM api durlabham.h . payo dadAmi devesha snAnArthaM pratigR^ihyatAm.h .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . paya snAnam samarpayAmi .. payaH snAnAna.ntara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi .. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. 29. 1. 2 dadhi snAnaM (curd bath) OM dadhikrAvaNo akAriShaM jiShNorashvasyavAjinaH . surabhino mukhAkarat.h praNa Ayu.nShitAriShat.h .. chandra manDala saMkAshaM sarva deva priyaM hi yat.h . dadhi dadAmi devesha snAnArtham pratigR^ihyatAm.h .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . dadhi snAnaM samarpayAmi .. dadhi snAnAna.ntara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi .. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. 29. 1. 3 ghR^ita snAnaM (ghee bath) OM ghR^itaM mimixe ghR^itamasya yonirghR^ite shrito ghR^itaMvasyadhAma anuShThadhamAvaha mAdayasva svAhAkR^itaM vR^iShabha vaxihavyaM .. AjyaM surAnAM AhAraM AjyaM yaGYeya pratiShThitam.h . AjyaM pavitraM paramaM snAnArthaM pratigR^ihyatA .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . ghR^ita snAnaM samarpayAmi .. ghR^ita snAnAna.ntara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi .. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. 29. 1. 4 madhu snAnaM (honey bath) OM madhuvAta R^itAyathe madhuxara.nti sindhavaH mAdhvinaH sa.ntoShvadhiiH madhunakta muthoshaso madhumatvArthivaM rajaH madhudyau rastunaH pita madhumAnno vanaspatirmadhumAM astu suuryaH mAdhviirgAvo bhava.ntunaH .. sarvauShadhi samutpannaM piiyuSha sadR^ishaM madhu . snAnartante mayA dattaM gR^ihANa parameshvara .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . madhu snAnaM samarpayAmi .. madhu snAnAna.ntara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi .. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. 29. 1. 5 sharkarA snAnaM (sugar bath) OM svAduH pavasya divyAya janmane svAdudarindrAya suhaviitu nAmne . svAdurmitrAya varuNAya vAyave bR^ihaspataye madhumA adAbhyaH .. ixu danDAt.h samutpannA rasyasnigdha tarA shubhA . sharkareyam mayA dattA snAnArtham pratigR^ihyatAm .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . sharkarA snAnaM samarpayAmi .. sharkarA snAnAna.ntara shuddhodaka snAnaM samarpayAmi .. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. 29. 2 ga.ndhodaka snAnaM (Sandlewood water bath) OM ga.ndhadvArAM durAdharshAM nitya puShpAM kariiShiNiiM . iishvariiM sarva bhuutAnAM tvAmi hopahvaye shriyaM .. hari cha.ndana saMbhuutaM hari priiteshcha gauravAt.h . surabhi priya govinda ga.ndha snAnAya gR^ihyatAM .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . ga.ndhodaka snAnaM samarpayAmi .. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. 29. 3 abhya.nga snAnaM (Perfumed Oil bath) OM kanikradajvanushaM prabhruvAna iyathirvAchamariteva nAvaM . suma.ngalashcha shakune bhavAsi mAtvA kAchidabhibhAvishvyA vidata .. abhya.ngArthaM mahiipAla tailaM puShpAdi saMbhavaM . suga.ndha dravya saMmishraM sa.ngR^ihANa jagatpate .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . abhya.nga snAnaM samarpayAmi. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. 29. 4 a.ngodvartanakaM (To clean the body) a.ngodvartanakaM deva kastuuryaadi vimishritaM . lepanArthaM gR^ihANedaM haridrA ku.nkumairyutaM .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . a.ngodvartanakaM samarpayAmi .. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. 29. 5 uShNodaka snAnaM (Hot water bath) nAnA tiirthA dAhR^itaM cha toyamuShNaM mayAkR^itaM . snAnArthaM cha prayashchAmi sviikurushva dayAnidhe .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . uShNodaka snAnaM samarpayAmi .. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. 29. 6 shuddhodaka snAnaM (Pure water bath) sprinkle water all around OM ApohiShTA mayo bhuvaH . tAna uurje dadhAtana . maheraNAya chaxase . yovaH shivatamorasaH tasyabhAjayate hanaH . ushatiiriva mAtaraH . tasmA ara.ngamAmavo . yasya xayAya ji.nvadha . Apo jana yathAchanaH .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . shuddhodaka snAnaM samarpayAmi .. sakala puujArthe axatAn.h samarpayAmi .. (after sprinkling water around throw one tulasi leaf to the north)

30 mahA abhiShekaH ( Sound the bell pour water from kalasha) 30. 1 puruSha suukta OM sahasrashiirShA puruShaH sahasrAxaH sahasrapAt.h . sa bhuumiM vishvato vR^itvA atiShThad dashAngulam.h .. 01 .. puruSha evedaM sarvaM yad bhuutaM yaccha bhavyam.h . utAmR^itatvasyeshAnaH yadannenAtirohati .. 02 .. etAvAnasya mahimA atojyAyAMsh cha puuruShaH . pAdo.asya vishvA bhuutAni tripAdasyAmR^itaM divi .. 03 .. tripAduurdhva udaitpuruShaH pAdo.asyehAbhavat.h punaH . tato viShvan.h vyakrAmat.h sAshanAnashane abhi .. 04 .. tasmAd virADajAyata virAjo adhi puuruShaH . sajAto atyaricyata pashchAd.h bhuumi MathopuraH .. 05 .. yat puruSheNa haviShA devA yaGYamatanvata . vasanto asyAsiid AjyaM griiShma idhmaH sharaddhaviH .. 06 .. saptAsyAsanparidhayaH triH sapta samidhaH kR^itAH . devA yad yaGYaM tanvAnA abadhnanpuruShaM pashuM .. 07 .. taM yaGYaM barhiShi prauxan.h puruShaM jAtamagrataH . tena devA ayajanta sAdhyA R^iShayash cha ye .. 08 .. tasmAd yaGYAt sarvahutaH sambhR^itam pR^iShadAjyam . pashuun tAMsh chakre vAyavyAn AraNyAn grAmyAsh cha ye .. 09 .. tasmAdyaGYAtsarvahuta R^ichaH sAmAni jaGYire . ChandAMsi jaGYire tasmAd.h yajustasmAd ajAyata .. 10 .. tasmAdashvA ajAyanta yeke chobhayAdataH . gAvoha jaGYire tasmAt.h tasmAjjAtA ajAvayaH .. 11 .. yatpuruShaM vyadadhuH katidhA vyakalpayan.h . mukhaM kimasya kaubAhuu kAuuruu pAdA uchyete .. 12 .. brAhmaNo.asya mukhamAsiid.h bAhuu rAjanyaH kR^itaH . uuruu tadasya yadvaishyaH padbhyAM shuudro ajAyata .. 13 .. chandramA manaso jAtaH chaxoH suuryo ajAyata . mukhAdindrash chAgnish cha prANAdvAyur ajAyata .. 14 .. nAbhyA AsiidantarixaM shiirShNo dyauH samavartata . padbhyAM bhuumir dishaH shrotrAt.h tathA lokAm akalpayan.h .. 15 .. vedAhametaM puruShaM mahAntam.h AdityavarNaM tamasastu pAre . sarvANi ruupANi vichitya dhiiraH nAmAni kR^itvA.abhivadan.h yadAste .. 16 .. dhAtA purastAdyamudAjahAra shakraH pravidvAnpradishashchatastraH . tamevaM vidyAnamR^ita iha bhavati nAnyaH panthA ayanAya vidyate .. 17 .. yaGYena yaGYamayajanta devAH tAni dharmANi prathamAnyAsan.h . teha nAkaM mahimAnaH sachanta yatra puurve sAdhyAH santi devAH ..18 .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . puruShasuukteNa snAnaM samarpayAmi ..

30. 2 shrii suukta hiraNyavarNAM hariNiiM suvarNarajatasrajAm.h . chandrAM hiraNmayiiM laxmiiM jAtavedo ma Avaha .. 1.. tAM ma Avaha jAtavedo laxmiimanapagAminiim.h . yasyAM hiraNyaM vindeyaM gAmashvaM puruShAnaham.h .. 2 .. ashvapuurvAM rathamadhyAM hastinAdapramodiniim.h . shriyaM deviimupahvaye shriirmA devii juShatAm.h .. 3 .. kA.nsosmi tAM hiraNyaprAkArAmArdrAM jvalantiiM tR^iptAM tarpayantiim.h . padmesthitAM padmavarNAM tAmihopahvaye shriyam.h .. 4 .. chandrAM prabhAsAM yashasA jvalantiiM shriyaM loke devajuShTAmudArAm.h . tAM padminiimiiM sharaNamahaM prapadye.alaxmiirme nashyatAM tvAM vR^iNe ..5.. AdityavarNe tapaso.adhijAto vanaspatistava vR^ixo.atha bilvaH . tasya phalAni tapasAnudantumAyAntarAyAshcha bAhyA alaxmiiH .. 6 .. upaitu mAM devasakhaH kiirtishcha maNinA saha . prAdurbhuuto.asmi rAShTre.asmin.h kiirtimR^iddhiM dadAtu me .. 7 .. xutpipAsAmalAM jyeShThAmalaxmiiM nAshayAmyaham.h . abhuutimasamR^iddhiM cha sarvAM nirNudame gR^ihAt.h .. 8 .. ga.ndhadvArAM durAdharShAM nityapuShTAM kariiShiNiim.h . IshvariiM sarvabhuutAnAM tvAmihopahvaye shriyam.h .. 9 .. manasaH kAmamAkuutiM vAchaH satyamashiimahi . pashuunAM ruupamannasya mayi shriiH shrayatAM yashaH .. 10 .. kardamena prajAbhuutA mayi sambhavakardama . shriyaM vAsaya me kule mAtaraM padmamAliniim.h .. 11 .. ApaH sR^ijantu snigdhAni chikliitavasame gR^ihe . nichadeviiM mAtaraM shriyaM vAsaya me kule .. 12 .. ArdrAM puShkariNiiM puShTiM suvarNAM hemamAliniim.h . suuryAM hiraNmayiiM laxmiiM jAtavedo ma Avaha .. 13 .. ArdrAM yaH kariNiiM yaShTiM pi~NgalAM padmamAliniim.h . chandrAM hiraNmayiiM laxmiiM jAtavedo ma Avaha .. 14 .. tAM ma Avaha jAtavedo laxmiimanapagAminiim.h . yasyAM hiraNyaM prabhuutaM gAvodAsyo.ashvAnvindeyaM puruShAnaham.h .. 15 .. yaH shuchiH prayato bhuutvA juhuyAdAjyamanvaham.h . suuktaM pa.nchadasharchaM cha shriikAmaH satataM japet.h .. 16 .. padmAnane padma uuruu padmAxii padmasambhave . tanmebhajasi padmAxii yena saukhyaM labhAmyaham.h .. 17 .. ashvadAyii godAyii dhanadAyii mahAdhane . dhanaM me juShatAM devi sarvakAmA.nshcha dehi me .. 18 .. padmAnane padmavipadmapatre padmapriye padmadalAyatAxi . vishvapriye vishvamanonukuule tvatpAdapadmaM mayi sa.nnidhatsva .. 19 .. putrapautraM dhanaM dhAnyaM hastyashvAdigaveratham.h . prajAnAM bhavasi mAtA AyuShmantaM karotu me .. 20 .. dhanamagnirdhanaM vAyurdhanaM suuryo dhanaM vasuH . dhanamindro bR^ihaspatirvaruNaM dhanamastu te .. 21 .. vainateya somaM piba somaM pibatu vR^itrahA . somaM dhanasya somino mahyaM dadAtu sominaH .. 22 .. nakrodho na cha mAtsaryaM na lobho nAshubhA matiH . . bhavanti kR^itapuNyAnAM bhaktAnAM shriisuuktaM japet.h .. 23 .. sarasijanilaye sarojahaste dhavalatarAM shukagandhamAlyashobhe . bhagavati harivallabhe manoGYe tribhuvana bhuutikari prasiida mahyam.h .. 24 .. viShNupatniiM xamAdeviiM mAdhaviiM mAdhavapriyAm.h . laxmiiM priyasakhiiM deviiM namAmyachyutavallabhAm.h .. 25 .. mahAlaxmii cha vidmahe viShNupatnii cha dhiimahi . tanno laxmiiH prachodayAt.h .. 26 .. shriivarcha svamAyuShyamArogya mAvidhAch chhobhamAnaM mahiiyate . dhAnyaM dhanaM pashuM bahuputralAbhaM shatasaMvatsaraM diirghamAyuH .. 27 .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . shrii suukta snAnaM samarpayAmi ..

30. 3 viShNu suukta ato devA avantuno yato viShNur vichakrame . pR^ithivyAH sapta dhAmabhiH .. idaM viShNur vichakrame tredhA nidadhe padam.h . samuuDhamasya pAguMsure .. triiNi padA vichakrame viShNur gopA adAbhyaH . tato dharmANi dhArayan.h .. viShNoH karmANi pashyata yato vratAni paspashe . indrasya yujyaH sakhA .. tad viShNoH paramaM padaM sadA pashyanti suurayaH . diviiva chaxurAtatam.h .. tad viprAso vipanyavo jAgruvAM saHsamindhate . viShNor yat paramaM padaM .. devashya tvA savituH prasaveshvinor bhAhubhyAM puuShNo hastAbhyAm.h agneystejasA suuryashcha archasendrasyaM indriyenAbhishiJNchAmi .. balAya shriyai yashasennAdhyAya amrutAbhiSheko astu . shAntiH puShTiH tuShTiH cha astu .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . mahA abhiSheka snAnaM samarpayAmi ..

31 pratiShThApanA OM namo anantapadmanAbhAya .. (Repeat 12 times) OM tadastu mitrA varuNA tadagne samyorashmabhyamidamestushastaM . ashiimahi gAdamuta pratiShThAM namo dive brahate sAdhanAya .. OM grihAvai pratiShThAsuuktaM tat.h pratiShTita tamayA vAchA . shaM stavyaM tasmAdyadyapiduura iva pashuun.h labhate gR^ihAnevai .. nAnAjigamishati grihAhi pashuunAM pratiShThA pratiShThA .. OM shrii anantapadmanAbhAya sA.ngAya saparivArAya sAyudhAya sashaktikAya namaH . shrii anantapadmanAbha sA.ngaM saparivAraM sAyudhaM sashaktikaM AvAhayAmi .. shrii laxmii sahita shrii anantapadmanAbhAya namaH .. supratiShThamastu ..

32 vastra (offer two pieces of cloth for the Lord) OM taM yaGYaM barhiShi prauxan.h puruShaM jAtamagrataH . tena devA ayajanta sAdhyA R^iShayashcha ye .. OM upaitu mAM devasakhaH kiirtishcha maNinA saha . prAdurbhuuto.asmi rAShTresmin.h kiirtimR^iddhiM dadAtu me .. tapta kAnchana samkAshaM piitAmbaraM idaM hare . samgR^ihANa jagannAtha anantapadmanAbha namo.astute .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . vastrayugmaM samarpayAmi ..

33 shrii mahA laxmii puujA 33. 1 ka.nchuki navaratnAbhirdadhAM sauvarNaishchaiva ta.ntubhiH . nirmitAM ka.nchukiiM bhaktyA grahANa parameshvarii .. OM shrii mahA laxmye namaH . ka.nchukiiM samarpayAmi .. 33. 2 kA.ntA suutra mA.ngalya ta.ntumaNibhiH muktaishchaiva virAjitaM . sauma.ngalyAbhivR^idhyarthaM ka.nThasuutraM daddamite .. OM shrii mahA laxmye namaH . ka.nThasuutraM samarpayAmi .. 33. 3 tADapatrANi tADapatrANi divyANi vichitrANi shubhAni cha . karAbharaNayuktAni mAtastatpratigrahyatAM .. OM shrii mahA laxmye namaH tAdapatrAni samarpayAmi .. 33. 4 haridrA haridrA ra.njite devi sukha saubhAgya dAyinii . haridrA.nte pradAsyAmi grahANa parameshvari .. OM shrii mahA laxmye namaH . haridrA samarpayAmi .. 33. 5 ku.nkuma ku.nkumaM kAmadAM divyaM kAminii kAma saMbhavaM . ku.nkumArchite devi saubhAgyArthaM pratigR^ihyatAM .. OM shrii mahA laxmye namaH . ku.nkumaM samarpayAmi .. 33. 6 kajjala suniila bhramarAbhasaM kajjalaM netra maNDanaM . mayAdattamidaM bhaktyA kajjalaM pratigR^ihyatAM .. OM shrii mahA laxmye namaH . kajjalaM samarpayAmi .. 33. 7 si.nduura vidyut.h kR^ishAnu sa.nkAshaM japA kusumasannibhaM . sinduura.nte pradAsyAmi saubhAgyaM dehi me chiraM .. OM shrii mahA laxmye namaH . sinduuraM samarpayAmi .. 33. 8 nAnA AbharaNa svabhAva sundarA.ngi tvaM nAnA ratna yuthaani cha . bhuuShaNAni vichitrANi priityarthaM pratigR^ihyatAM .. OM shrii mahA laxmye namaH . nAnA AbharaNAni samarpayAmi .. 33. 9 nAnA parimala dravya nAnA sugandhikaM dravyaM chuurNiikR^itya prayatnataH . dadAmi te namastubhyaM priityarthaM pratigR^ihyatAM .. OM shrii mahA laxmye namaH . nAnA parimala dravyaM samarpayAmi ..

34 yaGYopaviita tasmAdyaGYAtsarvahutaH saMbhR^itaM pR^iShadAjyam.h . pashuuga.NstAga.nshchakre vAyavyAn.h AraNyAn.h grAmyAshchaye .. xutpipAsAmalAM jyeShThAmalaxmiiM nAshayAmyaham.h . abhuutimasamR^iddhiM cha sarvAM nirNudame gR^ihAt.h .. brahmA viShNu maheshashcha nirmitaM brahmasuutrakaM . yaGYopaviitaM taddAnAt.h priiyatAM kamalApatiH .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . yaGYopaviitaM samarpayAmi ..

35 AbharaNaM hasta bhuuShaNaM gR^ihANa nAnAbharaNAni anantapadmanAbha nirmitAni . lalATa ka.nThottama karNa hasta nitamba hastA.nguli bhuuShaNAni .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . AbharaNAni samarpayAmi .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . hasta bhuuShaNaM samarpayAmi ..

36 ga.ndha tasmAdyaGYAtsarvahutaH R^ichaH sAmAni jaGYire . chhandAguMsi jaGYire tasmAt.h yajustasmAdajAyata .. gandhadvArAM durAdharShAM nityapuShTAM kariiShiNiim.h . IshvariiM sarvabhuutAnAM tAmihopahvaye shriyam.h .. gaurochana cha.ndana devadAru karpuura kR^iShNAgaru nAgarANi . kasturikA keshara mishritAni yathochitaM anantamayArpitAni .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . ga.ndhaM samarpayAmi ..

37 nAnA parimala dravya OM ahiraiva bhogyeH paryeti bAhuM jAyA hetiM paribhAdamAnaH . hastaGYo vishvAvayunAni vidvAn.hpumAspramA.nsaM paripAtu vishvataH .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . nAnA parimala dravyaM samarpayAmi ..

38 axata tasmAdashvA ajAyanta ye ke cho bhayAdataH . gAvo ha jaGYire tasmAt.h tasmAjjAtA ajAvayaH .. manasaH kAmamAkuutiM vAchaH satyamashiimahi . pashuunAM ruupamannasya mayi shriiH shrayatAM yashaH .. shveta tuNDala sa.nyuktAn.h ku~Nkumena virAjitAn.h . axatAn.h gR^ihyatAM deva nArAyaNa namo.astute .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . axatAn.h samarpayAmi ..

39 puShpa mAlyAdiini sugandhiini mAlyatAdiini vaiprabho . mayA hritAni puujArtham puShpANi pratigR^ihyatAm .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . puShpANi samarpayAmi .. tulasii ku.ndama.ndAra pArijAtAmbujaistathaa . pa.nchabhirgrathitA mAlA vaijaya.nti kathyate .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . vaijaya.ntii mAlA samarpayAmi ..

40 nAnA ala.nkAra kaTi suutAN^gulii yecha kuNDale mukuTaM tathA . vanamAlAM kaustubhaM cha gR^ihANa puruShottama .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . nAnA alankArAn samarpayAmi ..

41 athA.ngapuujA OM matsyAya namaH . pAdau puujayAmi .. OM kuurmAya namaH . jAnunii puujayAmi .. OM varAhAya namaH . uuruun puujayAmi .. OM nArasimhAya namaH . kaTiM puujayAmi .. OM vAmanAya namaH . udaraM puujayAmi .. OM parashurAmAya namaH . hR^idayaM puujayAmi .. OM rAmAya namaH . kanTaM puujayAmi .. OM kR^iShNAya namaH . bAhuun puujayAmi .. OM buddhAya namaH . chaxushiin puujayAmi .. OM kalkine namaH . shiraH puujayAmi .. OM shriimad anantAya namaH . sarvaa~NgANi puujayAmi ..

41.1 atha granthi puujaa OM anantAya namaH . prathama granthiM puujayaami . OM kapilAya namaH . dwitiiya granthiM puujayaami . OM nAgAdhipataye namaH . tratiiya granthiM puujayaami . OM sheShAya namaH . chaturtha granthiM puujayaami . OM tAlakAya namaH . pa.nchama granthiM puujayaami . OM kAmapAlAya namaH . shaShTha granthiM puujayaami . OM halAyudhAya namaH . saptama granthiM puujayaami . OM shiraH pANaye namaH . aShTama granthiM puujayaami . OM balabadrAya namaH . navama granthiM puujayaami . OM musaline namaH . dashama granthiM puujayaami . OM achyutAya namaH . ekAdasha granthiM puujayaami . OM kAlanAtAya namaH . dvaadasha granthiM puujayaami . OM sahasraphaNAmanibhuushitAya namaH . trayodasha granthiM puujayaami . OM sahasrashirase namaH . chaturdasha granthiM puujayaami .

42 atha puShpa puujA OM kR^iShNAya namaH . karaviira puShpaM samarpayAmi .. OM brahmane namaH . jAjii puShpaM samarpayAmi .. OM bhAskarAya namaH . champaka puShpaM samarpayAmi .. OM shivAya namaH . vakula puShpaM samarpayAmi .. OM vishNave namaH . shatapatra puShpaM samarpayAmi .. OM haraye namaH . kalhAra puShpaM samarpayAmi .. OM sheShAya namaH . sevantikA puShpaM samarpayAmi .. OM sarvavyApine namaH . mallikA puShpaM samarpayAmi .. OM iishwarAya namaH . iruva.ntikA puShpaM samarpayAmi .. OM vishwaruupAya namaH . girikarNikA puShpaM samarpayAmi .. OM mahAkAyAya namaH . Athasii puShpaM samarpayAmi .. OM sR^iShTi sthityantakAya namaH . pArijAta puShpaM samarpayAmi .. OM anantAya namaH . punnAga puShpaM samarpayAmi .. OM srimad ananta padmanAbhAya namaH . kunda puShpaM samarpayAmi ..

43 atha patra puujA OM jagannAtAya namaH . tulasii patraM samarpayAmi .. OM varahAya namaH . jAjii patraM samarpayAmi .. OM dharaNiidharAya namaH . champakA patraM samarpayAmi .. OM mukundAya namaH . bilva patraM samarpayAmi .. OM sahasrAxAya namaH . duurvAyugmaM samarpayAmi .. OM acha.nchalAya namaH . sevantikA patraM samarpayAmi .. OM kR^iShNAya namaH . maruga patraM samarpayAmi .. OM viShNave namaH . davana patraM samarpayAmi .. OM shivAya namaH . karaviira patraM samarpayAmi .. OM bhAskarAya namaH . viShNu krAnti patraM samarpayAmi .. OM trimuurtaye namaH . mAchi patraM samarpayAmi .. OM padmanAbhAya namaH . mallikA patraM samarpayAmi .. OM madhusuudaNAya namaH . iruvantikAa patraM samarpayAmi .. OM sarvavyApine namaH . apAmArga patraM samarpayAmi .. OM shriimad anantAya namaH . pArijAta patraM samarpayAmi ..

44 nAma puujA OM keshavAya namaH . OM nArAyaNAya namaH . OM mAdhavAya namaH . OM govi.ndAya namaH . OM viShNave namaH . OM madhusuudanAya namaH . OM trivikramAya namaH . OM vAmanAya namaH . OM shriidharAya namaH . OM hR^iShiikeshAya namaH . OM padmanAbhAya namaH . OM dAmodarAya namaH . OM sa.nkarShaNAya namaH . OM vAsudevAya namaH . OM pradyumnAya namaH . OM aniruddhAya namaH . OM puruShottamAya namaH . OM adhoxajAya namaH . OM nArasi.nhAya namaH . OM achyutAya namaH . OM janArdanAya namaH . OM upe.ndrAya namaH . OM haraye namaH . OM shrii kR^iShNAya namaH . OM parashurAmAya namaH OM rAmAya namaH . OM buddhAya namaH . OM kalkine namaH OM shrii ananta padmanAbhAya namaH . nAma puujAM samarpayAmi ..

45 laxmi nAma puujA OM mahAlaxmyai namaH . OM kamalAyai namaH . OM padmAsanaayai namaH . OM somaayai namaH . OM chaNDikAyai namaH . OM anaghAyai namaH . OM ramAyai namaH . OM pitAmbaradhAriNyai namaH . OM divyagandhAnulepanAyai namaH . OM suruupAyai namaH . OM ratnadiiptAyai namaH . OM vA.nchhitArthapradAyinyai namaH . OM i.ndirAyai namaH . OM nArAyaNAyai namaH . OM kaMbu griivAyai namaH . OM haripriyAyai namaH . OM shubhadAyai namaH . OM lokamAtre namaH . OM daityadarpApahAriNyai namaH . OM surAsurapuujitAyai namaH . OM mahA laxmyai namaH . laxmii nAma puujAM samarpayAmi ..

46 AvaraNa puujA

46. 1 prathamAvaraNa puujA OM nArAyaNAya namaH . OM narAya namaH . OM achyutAya namaH . OM AdimadhyA.nta shuunyAya namaH . OM viShNave namaH . OM haraye namaH . OM sR^iShTisthitisaMhArakAya namaH . OM dAmodarAya namaH shrii padmanAbha svAmine namaH . prathamAvaraNa puujAM samarpayAmi..

46. 2 dvitiiyAvaraNa puujA OM R^igvedAya namaH . OM yajurvedAya namaH . OM sAmavedAya namaH . OM atharvaNa vedAya namaH . OM vahnimaNDalAya namaH . OM suuryamaNDalAya namaH . OM somaimaNDalAya namaH . OM shrii anantapadmanAbha svAmine namaH . dvitiiyAvaraNa puujAM samarpayAmi ..

46. 3 tR^itiiyAvaraNa puujA OM keshavAya namaH . OM nArAyaNAya namaH . OM mAdhavAya namaH . OM govi.ndAya namaH . OM viShNave namaH . OM madhusuudanAya namaH . OM trivikramAya namaH . OM vAmanAya namaH . OM shriidharAya namaH . OM hR^iShiikeshAya namaH . OM padmanAbhAya namaH . OM dAmodarAya namaH . OM sa.nkarShaNAya namaH . OM vAsudevAya namaH . OM pradyumnAya namaH . OM aniruddhAya namaH . OM puruShottamAya namaH . OM adhoxajAya namaH . OM nArasi.nhAya namaH . OM achyutAya namaH . OM janArdanAya namaH . OM upe.ndrAya namaH . OM haraye namaH . shrii kR^iShNAya namaH . shrii ananta padmanAbha svAmine namaH . tR^itiiyAvaraNa puujAM samarpayAmi ..

46. 4 chaturthAvaraNa puujA OM suuryAya namaH . OM somAya namaH . OM a.ngArakAya namaH . OM budhAya namaH . OM bR^ihaspataye namaH . OM shukrAya namaH . OM shanaishcharAya namaH . OM rAhave namaH OM ketave namaH . OM shrii ananta padmanAbha svAmine namaH . Chaturthaa.avaraNa puujAM samarpayAmi ..

46. 5 pa.nchamAvaraNa puujA OM i.ndrAya namaH . OM agnaye namaH . OM yamAya namaH . OM naiR^itaye namaH . OM varuNAya namaH . OM vAyavye namaH . OM kuberAya namaH . OM iishAnAya namaH . OM shrii ananta padmanAbha svAmine namaH . pa.nchamAvaraNa puujAM samarpayAmi ..

46. 6 ShaShThAvaraNa puujA OM meshAya namaH . OM vR^iShabhAya namaH . OM mithunAya namaH . OM kaTakAya namaH . OM si.nhAya OM kanyAyai namaH . OM tulAyai namaH . OM vR^ishchikAya namaH . OM dhanuShe namaH . OM makarAya namaH . OM kuMbhAya namaH . OM miinAya namaH . OM shrii ananta padmanAbha svAmine namaH . ShaShThAvaraNa puujAM samarpayAmi ..

46. 7 saptamAvaraNa puujA OM brAhmai namaH . OM mAheshvaryai namaH . OM kaumAryai namaH . OM vaiShNavyai namaH . OM vArAhyai namaH . OM nArasi.nhAyai namaH . OM chAmuNDAyai namaH . OM i.ndrAnyai namaH . OM shrii ananta padmanAbha svAmine namaH . saptamAvaraNa puujAM samarpayAmi ..

46. 8 aShTamAvaraNa puujA OM matyasAya namaH . OM kuurmAya namaH . OM varAhAya namaH . OM nArasi.nhAya namaH . OM vAmanAya namaH . OM parashurAmAya namaH . OM rAmAya namaH . OM kR^iShNAya namaH . OM buddhAya namaH . OM kalkine namaH . OM shrii ananta padmanAbha svAmine namaH . aShTamAvaraNa puujAM samarpayAmi ..

47 kathA ANANTA CHATURDASHI VRATA - STORY When Pandava kings were banished for 12 years from their kingdom, and were in the jungle, Lord Krishna visits them. Yudhishtira, the eldest among them asks Lord Krishna an easy way out of all their difficulties. Lord Krishna says 'yes there is a great vrata which destroys all your sins, removes all your difficulties, promotes your material prosperity and will give you eventually moksha(liberation). The vrata is called Ananata Padmanabha vrata. This vrita needs to be done a day prior to pournami(bhadrapada shukla chaturdashi) of the month of bhadrapada. In respect of protecting devotees this vrata is reputed to be the foremost. Dharmaraja(yudhishtira) wants to know now who this ananta represents; whether he is aadishesha or taxaka, or brahma. Lord Krishna replies that ananta is none other than He Himself; ananta is the endless time. you can call him Hari, Vishnu, Krishna, shiva, Surya, Adishesha or Brahma. Having resided in the hearts of all creatures, and assuming different avataar for protecting the good and punishing the wicked, I am that parmeshwar Himself. In me reside all the 14 lokas, 14 indras, 12 adityas, 11 rudras, 8 vasus, 7 rishis,the earth and the sky, rivers and mountains. Saying thus the Lord displays his vishwarupa to Dharmaraja. Overwhelmed at seing the Lord's vishwaswaroopa, dharmaraja wants to know more details of the vrata; how to perform the vrata, what benefits one gets and who all have done this vrata earlier. The Lord now pleased narrates him the story of this vrata which took place in kritayuga. There was a brahmin called Sumanta born in vasishta gotra and who had married Brigu's daughter Dheeksha. They had a charming daughter called Susheela. When Susheela was a young girl, she lost her mother. Her father married a woman called karkashe who was a hard hearted, quarrelsome, termagant. She made the life of Suheela miserable. In spite of these difficulties at home, Susheela grew to be a fine lady ready to be married. When Sumanta was worried over her marriage, there came to his house looking for a bride, a rishi called Kaundinya. Sumanta gives his daughter to Kaundiya rishi in marriage. With his wife being uncooperative, he could give to his son in law as a marriage gift a little of fried wheat flour. Kaundinya accompnied by his wife Susheela travels and by afternoon reaches the bank of a river. That day being Bhadrapada shukla chaturdashi many brahmins and their wives who were wearing red dress, were worshipping Ananta Padmanabha. Curious Susheela approaches these ladies and asks them for details of the vrata. They say that the vrata is called Ananata vrata and the fruits are infinite(ananta); when Sushila showed interest to do the vrata, they tell Susheela the details as follows : The vrata is to be performed on Bhadrapada shukla chaturdashi. Having taken bath and wearing a clean dress, decorate the altar with devotion. Keep akalasha on the south of the altar in which you invite the Lord. Keep 7 darbhas tied to each other to represent ananta. Keep a red thread with 14 knots on the altar. Worship lord with 14 variety of flowers and 14 variety of leaves. The prasad for this vrata is Atiras. Make 28 of them and serve them to brahmanas. Those attendning should be given food and respect. Do this vrata for 14 years each year replacing the thread that was worn in the earlier year. 15th year do the udyapana(conclusion with donation of gifts to brahmanas). Having listened to the narration with attention, faith and devotion, Susheela performed the puja with those gathered there, distributed half of the fried wheat flour to brahmanas, wore the red thread and with the thoughts of Ananta Padmanabha accompnied her husband to his ashram. Because of the power of anantavrata, Kaundinya's ashram acquired beauty and wealth. All his relatives were eagerly waiting to do the Anantavrata. Susheela had acquired an aura of brilliance. One day Kundinya sees the red thread on Susheela's hand and asks for an explanation; In spite of her telling him the truth, in a fit of anger and jealousy, Kaundinya forcibly removes the thread and throws in the fire. Sushila picks up the half burnt thread and immerses it in milk. His behaviour proved very dear to Kaundinya; pretty soon all his wealth was lost; his relatives desert him; his cattle died and he now knows that this was on account of his rudeness to Ananta Padmanabha swami in the form of red thread. Kaundinya leaves his house in search of Anantha padmanabha. Like ademented person enters the jungle and asks a mango tree full of mangoes, have you seen Ananta Padmanabha swami ? He goes further and asks a cow along with its calf the same question. A little further he meets a bullock to who he poses this question. His travel brings him near two lakes which were overflowing to whom he puts the same question. The next in line were a donkey and an elephant who could not answer his question. By now he was tired and heartbroken. He falls down there. Lord in His infinite compassion comes there in the form an old brahman, revives him and takes him to a palace where he shows him his four armed form along with Mahalakshmi. Kaundinya praises the Lord in many stotras. The Lord please gives him three boons viz., Removal of poverty, ability to follow dharma, mukti saubhagya. Now Kaundinya asks the Lord about the strange sights he saw on the way to Him. The Lord explains. The man who was full of knowledge but did not teach his disciples and was useless became the mango tree. Although wealthy one who never ate himsef and did not give to others as became this cow. The king who gave non productive lands as gifts is born now as a bullock. The two lakes which overflow are dharma and adharma. One who neglected his ancestors' dharma has become an elephant. The donkey reperesents the person who condemned others and lived through unrighteous metheds. Do this vrita for 14 years and I shall grant you a permanat place in the heavens. Kaundinya returned home and did the puja with shraddha and bhakti. He lived a life of wealth and happiness. In the bygone days, sages like Agastya, kings like Janaka, Sagara, Dilipa, Harischandra have done this vrita. You to do this vrita and all your troubles will be over. Listening to this the exiled king Dharmaraja also performed this vrita. One who hears this story or narrates it will be rid of all woes and difficulties and will acquire all kinds of wealth. \twocol 48 aShTottarashatanAma puujA Chant DhyAna Shlokas OM shriimad anantAya namaH . OM kR^iShNAya namaH . OM achyutAya namaH . OM puruShAya namaH . OM anantAya namaH . OM sAxiNe namaH . OM yogAya namaH . OM GYAnAya namaH . OM GYAnapriyAya namaH . OM padmanAbhAya namaH . OM purushOttamAya namaH . OM prabhave namaH . OM iishvarAya namaH . OM adhoxajAya namaH . OM pavitrAya namaH . OM ma.ngalAya namaH . OM shriigarbhAya namaH . OM prajApataye namaH . OM trivikramAya namaH . OM siddhAya namaH . OM rAvaNaChedanAya namaH . OM mahAviirAya namaH . OM shriivatsalAya namaH . OM dharmAya namaH . OM shR^ishTikartre namaH . OM sa.ntuShTAya namaH . OM varahAya namaH . OM nArAyaNAya namaH . OM puurNAya namaH . OM auShadhAya namaH . OM shAshvatAya namaH . OM shriipataye namaH . OM vibhave namaH . OM jyeShThAya namaH . OM shreShThAya namaH . OM vikramiNe namaH . OM dhanvine namaH . OM medhAya namaH . OM adhiishAya namaH OM kratave namaH . OM kAlAya namaH . OM vatsalAya namaH . OM vishwAya namaH . OM paratraye namaH . OM rudrAya namaH . OM brahmaNe namaH . OM amR^itAya namaH . OM vedA.ngAya namaH . OM chaturAtmane namaH . OM bhoktre namaH . OM suchaye namaH . OM acha.nchalAya namaH . OM i.ndrAya namaH . OM haraye namaH . OM svargAya namaH . OM anantamuurtaye namaH . OM medhAya namaH . OM vedyAya namaH . OM darpagne namaH . OM mAyAya namaH . OM mohAya namaH . OM surAna.ndAya namaH . OM sAgarAya namaH . OM tapase namaH . OM si.nhAya namaH . OM mR^igAya namaH . OM lokapAlakAya namaH . OM sthitAya namaH . OM auShadhAya namaH . OM dikpAlakAya namaH . OM dhanurdharAya namaH . OM ambujAya namaH . OM vAkyAya namaH . OM gurave namaH . OM shobhanAya namaH . OM varashreshTAya namaH . OM sa.nvR^itAya namaH . OM sampradAya namaH . OM vahnaye namaH . OM vAyuve namaH . OM shikharAya namaH . OM anekAya namaH . OM anartanAya namaH . OM shriipAdAya namaH . OM guhyAya namaH . OM ananta udarAya namaH . OM ananta thR^idayAya namaH . OM kamalAya namaH . OM darpagne namaH . OM anaatahastAya namaH . OM anantabAhave namaH . OM anantamukhAya namaH . OM anantajihvAya namaH . OM ananta dau.nShTrAya namaH . OM shriipadAya namaH . OM shrotrAya namaH . OM ananta chaxase namaH . OM ananta shirase namaH . OM mukuTAya namaH . OM aMbarAya namaH . OM AbharaNAya namaH . OM AyudhAya namaH . OM hriivallabhAya namaH . OM guptAya namaH . OM puShkarAya namaH . OM dhridAya namaH . OM swarNanAbhAya namaH . OM anekamuurtaye namaH . OM shrii ananta padmanAbhAya namaH . iti aShTottara puujAM samarpayAmi ..

49 dhuupaM vanaspatyudbhavo divyo gandhADhyo gandhavuththama . anantapadmanAbha mahipAlo dhuupoyaM pratigR^ihyatAm.h .. yatpuruShaM vyadadhuH katidhA vyakalpayan.h . mukhaM kimasya kau bAhuu kAvuuruu pAdAvuchyete .. OM shrii anantapadmanAbhAya svAmine namaH . dhuupaM AghrApayAmi ..

50 diipaM sAjyaM trivarti saMyuktaM vahninA yojituM mayA . gR^ihANa mangalaM diipaM trailokya timirApaham.h .. bhaktyA diipaM prayashchAmi devAya paramAtmane . trAhi mAM narakAt.h ghorAt.h diipaM jyotir namostute .. brAhmaNosya mukhamAsiit.h bAhuu rAjanyaH kR^itaH . uruu tadasya yadvaishyaH pad.hbhyAM shuudro ajAyata .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . diipaM darshayAmi ..

51 naivedyaM (dip finger in water and write a square and 'shrii' mark inside the square. Place naivedya on 'shrii'. ; remove lid and sprinkle water around the vessel; place in each food item one washed leaf/flower/axatha) OM anantAya vidmahe . padmanAbhAya dhiimahi . tanno viShNu prachodayAt.h .. OM anantapadmanAbhAya namaH .. (show mudras) nirviishikaraNArthe tArxa mudrA . amR^iti karaNArthe dhenu mudrA . pavitri karaNArthe sha.nkha mudrA . sa.nraxaNArthe chakra mudrA . vipulamAya karaNArthe meru mudrA . Touch naivedya and chant 9 times ' OM' OM satya.ntavartena parisi.nchAmi (sprinkle water around the naivedya) bhoH! svAmin.h bhojanArthaM AgashchAdi viGYApya (request Lord to come for dinner) sauvarNe sthAlivairye maNigaNakachite goghR^itAM supakvAM bhaxyAM bhojyA.nsha lehyAnapi sakalamahaM joShyamna niidhAya nAnA shAkai ruupetaM samadhu dadhi ghR^itaM xiira pAniya yuktaM tAMbuulaM chApi viShNu pratidivasamahaM manase chi.ntayAmi .. adya tiShThati yat.hki.nchit.h kalpitashchApara.ngrihe pakvaannaM cha pAniiyaM yathopaskara sa.nyutaM yathAkAlaM manuShyArthe moxyamAnaM shariiribhiH tatsarvaM viShNupuujAstu prayatAM me janArdana sudhArasaM suviphulaM ApoShaNamidaM tava gR^ihANa kalashAniitaM yatheShTamupa bhujjyatAm.h .. OM namo nArAyaNAya . shrii laxmii nArAyaNAya namaH .. amR^itopastaraNamasi svAhA .. (drop water from sha.nkha) OM prANAtmane nArAyaNAya svAhA . OM apAnAtmane vAsudevAya svAhA . OM vyAnAtmane sa.nkArShaNAya svAhA . OM udAnAtmane pradyumnAya svAhA . OM samAnAtmane aniruddhAya svAhA . OM namaH anantapadmanAbhAya . naivedyaM gR^ihyatAM deva bhakti me achalAM kuruH . iipsitaM me varaM dehi ihatra cha parAM gatim.h .. shrii anaata padmanAbhAya namastubhyaM mahA naivedyaM uttamam.h . sa.ngR^ihAna surashreShTha bhakti mukti pradAyakam.h .. cha.ndramA manaso jAtaH chaxoH suuryo ajAyata . mukhAdindrashchAgnishcha prANAdvAyurajAyata .. ArdrAM puShkariNiiM puShTiM suvarNAM hemamAliniim.h . suuryAM hiraNmayiiM laxmiiM jAtavedo ma Avaha .. OM namo nArAyaNAya . shrii laxmiisahita ananta padmanAbhAya namaH . naivedyaM samarpayAmi .. (cover face with cloth and chant gAyatrii ma.ntra five times or repeat 12 times OM namaH nArAyaNAya ) sarvatra amR^itopidhAnyamasi svAhA . OM shrii laxmiisahita ananta padmanAbhAya namaH . uttarApoShaNaM samarpayAmi .. (Let flow water from sha.nkha)

52 mahA phalaM (put tulsi / axathA on a big fruit) idaM phalaM mayAdeva sthApitaM puratasthava . tename saphalAvAptirbhavet.h janmani janmani .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . mahaphalaM samarpayAmi .

53 phalAShTaka (put tulsi/axata on fruits) kuushmAnda mAtulingaM cha karkaTii dAdimii phalam.h . rambhA phalaM jambiiraM badaraM tathA .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . phalAShTakaM samarpayAmi ..

54 karodvartana karodvartanakaM devamayA dattaM hi bhaktithaH . chAru cha.ndra prabhAM divyaM gR^ihANa jagadiishvara .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . karodvarthanArthe cha.ndanaM samarpayAmi ..

55 tAMbuulaM puugiphalaM satAMbuulaM nAgavalli dalairyutam.h . tAmbuulaM gR^ihyatAM deva yela lava.nga saMyuktam.h .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . puugiphala tAmbuulaM samarpayAmi ..

56 daxiNA hiraNya garbha garbhasthaM hemabiija vibhAvasoH . ana.nta puNya phaladaM athaH shA.ntiM prayashchAmi .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . suvarNa puShpa daxiNAM samarpayAmi ..

57 mahA niirAjana shriiyai jAtaH shriya AniryAya shriyaM vayo janitrabhyo dadAtu shriyaM vasAnA amR^itattva mAyan.h bhava.nti satyA samidhA vidatyuun.h shriya yevainaM tat.h shriyA mAdadhAti sa.ntatamR^ichA vaShaT.hkR^ityaM sa.ntattaM sa.ndhiiyate prajayA pashubhiH ya yevaM veda .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . mahAniirAjana diipaM samarpayAmi ..

58 karpuura diipa archata prArchata priya me dAso archata . archantu putra kA vatapuranna dhR^iShNa varchata .. karpuurakaM mahArAja raMbhodbhuutaM cha diipakaM . ma.ngalArthaM mahiipAla sa.ngR^ihAna jagatpate .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . karpuura diipaM samarpayAmi ..

59 pradaxiNA nAbhyA Asiidantarixam.h shiirShNo dyauH samavartata . padabhyAM bhuumirdishaH shrotrAt.h tathA lokA.nga akalpayan.h .. ArdrAM yaHkariNiiM yaShTiM piN^galAM padmamAliniim.h . chandrAM hiraNmayiiM laxmiiM jAtavedo ma Avaha .. yAni kAni cha pApAni janmA.ntara kR^itAni cha . tAni tAni vinashyanti pradaxiNe pade pade .. anyathA sharaNaM nAsti tvameva sharaNaM mama . tasmAt.h kAruNya bhAvena raxa raxa ramApate .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . pradaxiNAn.h samarpayAmi ..

60 namaskAra saptAsyAsan.h paridhayaH trissapta samidhaH kR^itAH . devA yadyaGYaM tanvAnAH abadhnanpuruShaM pashum.h .. tAM ma Avaha jAtavedo laxmiimanapagAminiim.h . yasyAM hiraNyaM prabhuutaM gAvodAsyoshvAnvindeyaM puruShAnaham.h .. namaH sarva hitArthAya jagadAdhAra hetave . sAShTA~NgoyaM praNAmaste prayatnena mayA kR^itaH .. uurusA shirasA dR^iShTvA manasA vAchasA tathA . padbhyAM karAbhyAM jAnubhyAM praNAmoShTA~NgaM uchyate .. shATyenApi namaskArAn.h kurvataH shAr~Nga pANaye . shata janmArchitaM pApaM tatkShaNateva nashyati .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . namaskArAn samarpayAmi ..

60.1 chaturdhasha namaskAraH (Offer 14 prostrations at the chant of 14 names of shrii ananthapadmanAbha from ashtothara) OM shriimad anantAya namaH . chaturdasha namaskArAn samarpayAmi ..

61 rAjopachAra gR^ihANa parameshAna saratne chhatra chAmare . darpaNaM vya~njanaM chaiva rAjabhogAya yatnathaH .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . chhatraM samarpayAmi .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . chAmaraM samarpayAmi .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . giitaM samarpayAmi .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . nR^ityaM samarpayAmi .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . vAdyaM samarpayAmi .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . darpaNaM samarpayAmi .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . vyajanaM samarpayAmi .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . AndolaNaM samarpayAmi .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . rAjopachArAn samarpayAmi .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . sarvopachArAn samarpayAmi .. shrii anantapadmanAbhAya namaH . samasta rajopachArarthe axatAn.h samarpayAmi..

62 ma.ntra puShpa yaGYena yaGYamayajanta devAH tAni dharmANi prathamAnyAsan.h . te ha nAkaM mahimAnaH sachante yatra puurve sAdhyAH santi devAH .. yaH shuchiH prayato bhuutvA juhuyAdAjyamanvaham.h . suuktaM paJNchadasharchaM cha shriikAmaH satataM japet.h .. vidyA buddhi dhaneshvarya putra pautrAdi saMpadaH . puShpA.njali pradAnena dehime iipsitaM varam.h .. namo.astvana.ntAya sahasra muurtaye sahasra pAdAxi shiroru bAhave . sahasra nAmne puruShAya shAshvate sahasra koTii yugadhAriNe namaH .. OM namo mahadbhyo namaH arbhakebhyo namaH yuvabhyo namaH AshinebhyaH . yajAM devAnya dishakravA mamA jAyasaH shaM samAvR^ixideva .. OM mamattunaH pariGYAvasaraH mamattu vAto apAM vrashanvAn.h . shishiitamindrA parvatA yuvannasthanno vishvevarivasyantu devAH .. OM kathAta agne shuchiiya.nta ayordadA shurvAje bhirAshushAnaH . ubheyatto ketanaye dadhAnA R^itasya sAmanR^iNaya.nta devAH .. OM rAjAdhi rAjAya prasahya sAhine namo vayaM vaishravaNAya kuurmahe same kAmAn.h kAma kAmAya mahyaM kAmeshvaro vaishravaNo dadhAtu kuberAya vaishravaNAya mahArAjAya namaH .. OM svasti sAmrAjyaM bhojyaM svArAjyaM vairAjyaM pArameShThaM rAjyaM mahArAjyamAdhipatyamayaM sama.nta paryAyisyAt.h sArva bhaumaH sArvAyushaH a.ntAda parArdhAt.h pR^ithivyai samudra parya.ntaaya ekarAliti tadapyesha shlokobhigiito maruutaH pariveShTAro maruttasya vasan.h grihe AvixitAsya kAmaprervishvedevA sabhAsada iti .. OM shrii anantapadmanAbhAya namaH . ma.ntrapuShpaM samarpayAmi ..

Dora grahaNaM (accepting the thread) swiikaromi shubhaM suutram agnAnaM cha haram paraM DoraruupeNa mA raxa purANa purushottama (wear the red thread to the right hand) Dora bandanaM (tie the thread) saMsAra gavharaguhAsu sukham vihartum vAnchanti ye kurukulodbhava shaddhasatwAH sampuujya cha tribhuvaneshamanata devaM badnanti daxiNakare vara dorakam te anata guNaratnAya vishwarupadharAya cha suutra grantishu samstApya shrii anantAya namo namaH puurva Dora visarjanam (removing the old thread) visarjayAmi devesha suutraMpuurvaM dhrataMparaM sampuurNa vratamastwadya deva deva namostute visarjit Dora namaskAraH (offering respects to the previous thread) (chant 14 names of ananta padmanAbha from ashtothara)

63 sha.nkha brAhmaNa (make three rounds of sha.nkha with water like Arati and pour down; chant OM 9 times and show mudras) imAM Apashivatama imaM sarvasya bheShaje . imAM rAShTrasya vardhini imAM rAShTra bhratomata ..

64 tiirtha prAshana OM shriyaH kAntAya kalyANa nidhaye nidhayertinAm.h . shrii ve~NkaTa nivAsAya shriinivAsAya ma.ngalam.h .. sarvadA sarva kAryeShu nAsti teShAM ama.ngalam.h . yeShAM hR^idayistho bhagavAn ma~NgalAyatano hariH .. lAbhasteShAM jayasteShAM kutasteShAM parAjayaH . yeShAM indiivara shyAmo hR^idayasto janArdanaH .. akAla mR^ityu haraNaM sarva vyAdhi upashamanaM sarva pApaharakaram viShNu pAdodakaM shubham.h ..

65 upAyana dAnaM brAhmaNa suhAsini puujA (wash feet wipe offer gandha, kumkum, flowers, fruits and gitfs and make obeisances) iShTa kAmyArtha prayukta samyag Acharita shrii ananta padmanaabha vrata sAmpuurna phala vaapyartaM shrii anantapadmanAbha svaruupAya brahmanAye vAyana dAnaM kariShye .. shrii anantapadmanAbha svaruupAya brahmanAya AvAhana puurvaka AsanaM gandha axata dhuupa diipAdi sakalArAdhanai svarchitam.h . nArAyaNa pratigR^ihnAtu nArAyaNo vai dadAti cha nArAyaNo taarakobhyAM nArAyaNAya namo namaH . devashya tva savituh prasaveshvinor bhAhubhyAM puushno hastAbhyAM agne tejasA suuryasya varcha sendriyenA bhisinchAmi. balAya shriyai yasha sennadyAya shrii anantapadmanAbhaaya namaH . vAyanadAnaM pratigR^ihnaatu ( pratigR^ihnA vilAti prativachanaM)

66 visarjana puujA ArAdhitAnAM devatAnAM punaH puujaaM kariShye . shrii anantapadmanAbha svAmi devatAbhyo namaH .. puujA.nte chhatraM samarpayAmi . chAmaraM samarpayAmi . nR^ityaM samarpayAmi . giitaM samarpayAmi . vAdyaM samarpayAmi . A.ndolik.h ArohaNaM samarpayAmi . ashvArohaNam.h samarpayAmi . gajArohaNaM samarpayAmi . OM shrii anantapadmanAbha svAmii devatAbhyo namaH . samasta rAjopachAra devopachAra shaktyupachAra bhaktyupachAra puujAM samarpayAmi ..

67 Atma samarpaNa yasya smR^ityA cha nAmnoktya tapaH puujA kriyAdishu . nyuunaM sampuurNatAM yAti sadyo vande tam.h achyutam.h .. ma.ntrahiinaM kriyAhiinaM bhaktihiinaM janArdana . yatpuujitaM mayAdeva paripuurNaM tathAstu me .. aavaahanaM na jaanaami, na jaanaami visarjanam.h . puujaavidhiM na jaanaami kShamasva puruShottama .. anena mayA kratena shrii anantapadmanAbha devatA supriita suprasanna varadA bhavatu . madhye mantra tantra svara varNa nyunAtirikta lopa dosha prAyaschittArthaM achyuta anantapadmanAbha govi.nda nAmatriya mahA mantra japaM kariShye .. OM achyutAya namaH . OM ana.ntAya namaH . OM govi.ndAya namaH OM achyutAya namaH . OM ana.ntAya namaH . OM govi.ndAya namaH OM achyutAya namaH . OM ana.ntAya namaH . OM govi.ndAya namaH achyutAna.ntagovindebhyo namaH . kAyena vAchA manasendriyervA buddhyAtmanAvA prakriteH svabhAvAt.h . karomi yad yad sakalaM parasmai naaraayaNaayeti samarpayAmi .. namasmaromi . shrii anantapadmanAbha svAmii devatA prasAdaM shirasA gR^ihnAmi ..

68 xamApanaM aparAdha sahasrANi kriyante aharnishaM mayA . tAni sarvANi me deva xamasva puruShottama .. yAntu deva gaNa sarve puujAM AdAya partiviim iShTa kAmyartha sidyarthaM punarAgamanAya cha .. (Shake the kalasha) .. shrii kR^iShNArpaNamastu .. Puja Text by Sri S. A. Bhandarkar (achkumg3@batelco.com.bh) ITRANSliterated by Sowmya Ramkumar (ramkumar@batelco.com.bh) Corrections by Saroja Sundaresan (sunderji@batelco.com.bh) Last updated on \today;

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

Last Updated on 07/05/03